13.05.2019

График за провеждане на обучение на членове на СИК от членовете на РИК Шумен

 ОБЩИНА

Член на РИК, който ще проведе обучението

АДРЕС

ДАТА и ЧАС             на провеждане

ОБЩИНА ВЪРБИЦА

Карен  Гарабед Гарабедян

Мариела Любчева Великова

Младежки дом

гр. Върбица, ул. „Вит“ №5

17 май

10:00 часа

ОБЩИНА

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

Мариела Любчева Великова

Карен  Гарабед Гарабедян

Зала в сградата на Община Велики Преслав,

гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“ №58

17 май

13:00 часа

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Ахмед Метинов Джамбазов

Марин Николов Зяпков

Заседателна зала на Общински съвет,

гр. Каолиново, пл. „Украйна“ №5

17 май

13:00 часа

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

Ахмед Метинов Джамбазов

Марин Николов Зяпков

Зала на НЧ „Пробуда“,

гр. Н. Козлево, пл „23-ти септември“ №3

17 май

16:00 часа

ОБЩИНА

НОВИ ПАЗАР

Ана Иванова Калимарова

Иван Асенов Найденов

Зала в сградата на Община Нови Пазар,

гр. Нови пазар, ул. „Васил Левски“ №3

20 май

15:00 часа

ОБЩИНА КАСПИЧАН

Ана Иванова Калимарова

Иван Асенов Найденов

Зала в сградата на Община Каспичан,

гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ №91

20 май

13:00 часа

ОБЩИНА СМЯДОВО

Пламен Йорданов Недев  

Виолета Русинова Вълчева

Зала във Възрожденски комплекс,

гр. Смядово, ул. „Възраждане“ №4

17 май

15:00 часа

ОБЩИНА

ВЕНЕЦ

Дилян Росенов Нанев

Севдалина Петрова  Герджикова

Заседателна зала в сградата на Община Венец,

гр. Венец, ул. „Кирил и Методий“ №24

 

17 май

13:00 часа

ОБЩИНА ХИТРИНО

Дилян Росенов Нанев

Севдалина Петрова  Герджикова

Зала в сградата на Община Хитрино,

гр. Хитрино, ул. „Възраждане“ №45

17 май

16:00 часа

ОБЩИНА ШУМЕН 
СЕКЦИЯ

ОТ 01 ДО 63

Нурай Февзиева Герджикова

Десислава Стоянова Василева

Веселина Трендафилова Георгиева

Стоян Весков Русев

Концертна зала "Проф. Венета Вичева“ Община Шумен,

гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17

21 май

17:00 часа

ОБЩИНА ШУМЕН 
СЕКЦИЯ

ОТ 064 ДО 127

Нурай Февзиева Герджикова

Десислава Стоянова Василева

Веселина Трендафилова Георгиева

Стоян Весков Русев

 

Концертна зала "Проф. Венета Вичева“ Община Шумен,

гр. Шумен, бул. „Славянски“ №17

22 май

17:00 часа

13.05.2019

Регистрация на застъпници и участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

РИК Шумен уведомява, че условията, редът и срокът за регистрация на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в страната са подробно описани в Решение №59-ЕП от 04.04.2019г на ЦИК. 

Условията, редът и срокът за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети са уредени в Решение №95-ЕП от 08.04.2019г на ЦИК.

08.05.2019

Контакти с РИК Шумен

СЪСТАВ НА РИК
Избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26.05.2019г
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена Арсова 0887609399
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нурай Герджикова 0884028204
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Севдалина  Герджикова 0887684440
СЕКРЕТАР: Ахмед  Джамбазов 0887773538
ЧЛЕНОВЕ: Десислава  Василева 0879056365
  Виолета Вълчева 0885910947
  Иван Найденов 0887298268
  Карен Гарабедян 0885397347
  Пламен  Недев 0888110924
  Марин  Зяпков 0896705002
  Мариела Великова 0882885755
  Дилян Нанев 0896748130
  Стоян Русев 0886754041
  Веселина  Георгиева 0884819486
  Ана  Калимарова 0882704368
08.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на РИК Шумен е насрочено на 08.05.2019 от 17.30

03.05.2019

Насрочено заседание

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 03.05.2019г. от 17:30ч. в стая 408 в сградата на Областна управа гр. Шумен.

03.05.2019

Крайни срокове

1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК - до 11.05.2019г.

2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК (т.2 по-горе), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК - до 20.05.2019г

3. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес  - до 11.05.2019г.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място  

30.04.2019

насрочено заседание

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 30.04.2019г. от 17:30ч. в стая 408 в сградата на Областна управа гр. Шумен.

22.04.2019

Насрочено заседание

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 22.04.2019г. от 17:30ч. в стая 408 в сградата на Областна управа гр. Шумен.

22.04.2019

ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.

4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборитe за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.

5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.

6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.

8. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.

9. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.

11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.

 

 Информационен лист относно обработването от РИК на лични данни в изборите

 

1. РИК № 30, с адрес гр. Шумен, бул. Славянски №30, ет.4, стая 408 (сградата на Областна администрация) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

РИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

2. РИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.

3. Личните данни се съхраняват от РИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от областната администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.

4. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.

5. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.

6. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.

7. РИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

8. За контакт с длъжностното лице по защита на данните  може да се обърнете на имейл [email protected]

17.04.2019

Съобщение

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

15.04.2019

Съобщение

На вниманието на  всички електронни медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове:

Срокът за обявяване на условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите за това, за оповестяване на интернет страницата на всяка медия изтича на 15.04.2019г.

15.04.2019

Крайни срокове

На вниманието на гражданите, РИК Шумен оповестява крайни срокове, свързани с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България н 26.05.2019 г.:

1. Български гражданин, който има право да избира и желае да гласува извън страната, заявява това чрез писмено заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК - до 30.04.2019г

2. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК - до 11.05.2019г.

3.Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес  - до 11.05.2019г.

След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място  

4. Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината/района/кметството или кметския наместник - до 18.05.2019г.

5. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК (т.2 по-горе), може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК - до 20.05.2019г

15.04.2019

Насрочено заседание

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 15.04.2019г. от 17:30ч. в стая 408 в сградата на Областна управа гр. Шумен.

12.04.2019

Съобщение

Насрочено заседание на РИК Шумен за 17.30 на 12.04.2019

09.04.2019

Насрочено заседание

Следващото заседание на РИК Шумен ще се проведе на 09.04.2019г. от 17:30ч. в стая 408 в сградата на Областна управа гр. Шумен.

08.04.2019

Приемно време на РИК Шумен

РИК Шумен ще работи всеки ден от 09.00 до 17.00 в стая 408 в сградата на Областна управа Шумен

08.04.2019

Съобщение

Следващо заседание на РИК Шумен на 08.04.2019г. от 12.00 в стая 408 в сградата на Областна управа Шумен

Календар

Решения

  • № 125 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 124 / 27.05.2019

    относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 123 / 26.05.2019

    относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения