13.11.2016

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК В ОБЛАСТ ШУМЕН КЪМ 10:00ч на 13.11.2016г.

12.11.2016

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК В ОБЛАСТ ШУМЕН КЪМ 17:00ч на 12.11.2016г

11.11.2016

Бюлетина ІІ тур

Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 10 ноември 2016 г. и във връзка с писмо на ЦИК с изх. № ПВР-15-317/10.11.2016 г. до всички районни избирателни комисии, публикуваме сканирания образец на бюлетината за новия ІІ тур в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г.  в тридесети избирателен район - Шумен

бюлетина

11.11.2016

АКТУАЛЕН СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК В ОБЛАСТ ШУМЕН КЪМ 17:00ч на 11.11.2016г

10.11.2016

График за получаване на изборните материали от СИК на 12.11.2016г за Община Шумен

Във връзка с балотажа на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 13.11.2016 г. се запазва същата организация при раздаването на изборните книжа и материали, както при първия тур на вота. Секционните избирателни комисии ще получават материалите в ресторанта на община Шумен на 12.11.2016г. /събота/ при следния график: от 8.00 ч. - от 1 до 20 секция вкл. от 9.00 ч. - от 21 до 41 секция вкл. от 10.00 ч. - от 84 до 104 секция вкл. от 11.00 ч. - от 105 до 128 секция вкл. от 12.00 ч. - от 42 до 62 секция вкл. от 13.00 ч. - от 63 до 83 секция вкл. За получаване на изборните материали следва да присъстват: председателя на СИК, зам.-председател, секретар и член на СИК, всеки един от тях предложени от различни партии или коалиции от партии. За получаване на копирната техника във фоайето на източния вход на сградата на общината следва да се явят председателите на СИК 30 мин. по-рано от гореописаните часове.

10.11.2016

Никола Козлево - График за предаване на СИК и ПСИК на избирателни материали на 12.11.2016г.

 

 

 

 

СИК/ПСИК

Дата и час

Секция № 30 21 00 001 – с. Векилски

12.11.2016 год. – 10,45 часа

Секция № 30 21 00 002 – с. Вълнари

12.11.2016 год. – 11,00 часа

Секция № 30 21 00 003 – с. Вълнари

12.11.2016 год. – 11,15 часа

Секция № 30 21 00 004 – с. Каравелово

12.11.2016 год. – 11,30 часа

Секция № 30 21 00 005 – с. Красен дол

12.11.2016 год. – 11,45 часа

Секция № 30 21 00 006 – с. Крива река

12.11.2016 год. – 12,00 часа

Секция № 30 21 00 007 – с. Никола Козлево

12.11.2016 год. – 12,15 часа

Секция № 30 21 00 008 – с. Пет могили

12.11.2016 год. – 12,30 часа

Секция № 30 21 00 009 – с. Пет могили

12.11.2016 год. – 12,45 часа

Секция № 30 21 00 010 – с. Ружица

12.11.2016 год. – 13,00 часа

Секция № 30 21 00 011 – с. Хърсово

12.11.2016 год. – 13,15 часа

Секция № 30 21 00 012 – с. Цани Гинчево

12.11.2016 год. – 13,30 часа

Секция № 30 21 00 013 – с. Църквица

12.11.2016 год. – 13,45 часа

Секция № 30 21 00 014 - ПСИК

12.11.2016 год. – 14,00 часа

 

 

 

с. Никола Козлево, пл. „23ти септември” № 5, ет. 2, стая № 24

04.11.2016

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОАЛИЦИЯ „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“

Съгласно Решение №95/03.11.2016г

1 Симеон Иванов Митев
2 Снежанка Стоянова Станоева
3 Ганка Митева Трифонова
04.11.2016

ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИК ЗА ИЗДИГАНЕ НА НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ОРЕШАРСКИ И НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ДАНАИЛ СТОЯНОВ ПАПАЗОВ

Съгласно Решение №102/03.11.2016г

  Име
1 Илхан Абил Шабан
2 Сефа Рамаданов Мехмедов
3 Назим Неджми Мехмед
4 Ведат Хюсеин Емин
5 Мустаджан Мустафа Шабан
6 Асен Миленов Маринов
7 Димитричка Аспарухова Попова
8 Атанас Живков Георгиев
9 Северин Антонов Василев
10 Огнян Николаев Йорданов
11 Бюрхан Хасан Исмаил
12 Айлин Хасанова Метатова
13 Баязит Исмет Юсуф
14 Нусин Осман Исмаил
15 Мустафа Ридван Реджеб
16 Мехмед Сали Хасан
17 Мирослав Митев Райков
18 Емре Ерджан Мехмед
19 Алим Михайлов Маринов
20 Шукри Себадин Фаик
21 Алдан Джабисин Мехмед
22 Тефик Тефик Шабан
23 Зелиха Алиева Хасанова
24 Севдия Мехмед Мехмед
25 Фатме Али Ахмед
26 Сениха Зия Селим
27 Мюзеям Салим Али
28 Ердиван Васви Мустафа
29 Ахмед Мустафа Ахмед
30 Юсню Нехат Юсеин
31 Ерсин Рафи Ахмед
32 Незиха Фикрет Мустафа
33 Ахмед Басри Ахмед
34 Мехмед Осман Али
35 Кадрие Мустафа Хюсен
36 Неджмидин Мехмедов Басриев
37 Зехра Хамдиева Мустафова
38 Нуртен Неджмиева Хамдиева
39 Емел Хамди Чумуд
40 ФатмеМехмедова Халидова
41 Самит Ахмед Мехмед
42 Елис Валериева Георгиева
43 Емине Халим Ахмед
44 Мустафа Исмаилов Юсуфов
45 Зюбейде Мехмедова Халидова
46 Нуртен Исмаилова Мустафова
47 Джем Ахмед Ебазер
48 Бирол Ибрахим Адил
49 Нутфи Мехмед Мехмед
50 Сертан Сабри Ахмед
51 Невдживан Меджит Хюсеин
52 Меджнун Еркан Хасан
53 Неджиат Наджи Иляз
54 Садифе Ахмедова Али
55 Тунай Турхан Абдула
56 Кадрие Фикретова Хюсеинова
57 Абдулах Хюсеин Салим
58 Камелия Илиева Казакова
59 Исмел Нусин Хюсеин
60 Райме Мухарем Осман
61 Ерхан Сабриев Мехмедов
62 Бедри Хасанов Мехмедов
63 Райме Исмаил Мюстеджеб
64 Фатме Фикретова Ахмедова
65 Назике Мехмед Халил
66 Йълдъз Ведат Хюсеин
67 Аднан Рахмиев Тефиков
68 Биртен Ибрахим Мехмед
69 Бейхан Зюлкюф Мехмед
04.11.2016

Общ брой избирателни секции в Област Шумен

Общ брой на секциите в избирателен район Шумен – 311бр.

Брой на секциите, открити в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, местата за лишаване от свобода и за задържане, плавателни съдове – 5 бр.

Брой на подвижни избирателни секции – 9 бр.

04.11.2016

Съобщение

На 05 и 06.11.2016г. РИК Шумен ще заседава в СОУ „Трайко Симеонов“ улица „Ген. Драгомиров“ № 44 Б гр. Шумен – учителска стая.

 

Решенията ще се обявяват чрез поставянето им на табло до учителската стая и чрез публикуване на интернет страницата.

03.11.2016

Списък на упълномощените представители на ИК за издигане на независим кандидат за президент Пламен Василев Орешарски и независим кандидат за вицепрезидент Данаил Стоянов Папазов

Съгласно Решение на РИК 30 №82/02.11.2016г

  Име
1 Мюстеджеб Реджеб Иляз
2 Джихан Бейхан Шакир
3 Илхан Ахмедов Сейфулов
4 Хайредин Мехмед Хюсеин
5 Ерджан Хазъфов Насъфов
6 Назим Расим Талиб
7 Сезгин Ридванов Хасанов
8 Ергюл Енверов Халилов
9 Мехмед Фикрет Мехмед
10 Юсуф Хюсеин Хасан
11 Ердин Ахмед Джера
12 Реджеб Саидов Кечиджиев
13 Рамис Адем Юмер
14 Неджмие Бейхан Риза
15 Хюсеин Шефкед Рамадан
16 Тефик Исмаилов Алиев
17 Розалин Алексиев Андреев
18 Йозлям Ерджан Мустафа
19 Фатме Насуф Фикретова
20 Радослав Стойчев Христов
21 Росен Стефанов Росенов
22 Неджля Ердинчева Ахмедова
23 Димитър Асенов Димитров
24 Неждия Руждиева Карамехмед
25 Шерифе Мехмед Шабан
26 Шенай Ефраим Талибова
27 Сали Мехмед Муса
28 Мехмед Мустафа Чакър
29 Васфи Ясинов Ахмедов
30 Джевадие Халилова Хасанова
31 Хасан Сеидов Хасанов
32 Мирослав Иванов Мердов
33 Ахмед Исметов Исмаилов
34 Мустафа Халид Феюзула
35 Исмаил Хюсеинов Халидов
36 Севгин Нуриев Османов
37 Фикрет Мустафов Черкезов
38 Билял Расимов Лешков
39 Зевадил Османов Раимов
40 Гергана Давиткова Петрова
41 Мустафа Салихов Мустафов
42 Бахри Мехмедали Исмаил
43 Айлин Ремзиева Мустафова
44 Ердинч Ахмедов Исмаилов
45 Фикрет Назиф Ахмед
46 Мелиха Мехмедали Фямин
47 Сейде Сали Исмет
48 Саид Йълмаз Саид
49 Тамер Мехмед Насъф
50 Мелиха Бейти Сюлейман
51 Хашим Лютфи Хашим
52 Севда Тунчер Хамза
53 Саид Алиев Мустафов
54 Максуде Ахмед Махмуд
55 Хамди Шабан Мехмед
56 Мехмед Али Мехмед
57 Зия Рамис Исмаил
58 Ибрям Мехмед Чауш
59 Мехмед Кадир Бодур
60 Айхан Хасан Ахмед
61 Тахир Кадир Мустафа
62 Емня Осман Мехмед
63 Веселин Росенов Стайков
64 Фатме Вадет Басри
65 Атче Невзат Ахмед
66 Емине Исмаил Исмаил
67 Хасан Хасанов Хасанов
68 Исмаил Ибрямов Исмаилов
69 Фатме Мехмедова Хюсеинова
70 Осман Рамаданов Османов
71 Айтин Илияз Иса
72 Беинч Ахмед Шабан
73 Афизе Идиризова Ниязиева
74 Юмюгюл Исмаил Ахмед
75 Емин Юсуф Мюстеджеб
76 Ширин Сюлейман Басри
77 Неджмидин Мехмед Хюсмен
78 Неджми Ибрям Халил
79 Нихат Зекериев Яхов
80 Ивелин Маринов Иванов
81 Седжайдин Османов Хюсеинов
82 Емин Вежди Исмаил
83 Ясим Ясимов Нуриев
84 Ибрахим Халилов Ферадов
85 Заид Ахмед Акиф
86 Мелек Нихат Фикрет
87 Рушуд Хюсеинов Рушудов
88 Салим Муса Сали
89 Раим Раимов Рушидов
90 Кенан Керим Ахмед
91 Бехчет Ембие Салим
92 Бедрие Сабит Назиф
93 Джемил Мехмед Сали
94 Синан Рейханов Ехлиманов
95 Неджми Юсуф Идриз
96 Иззет Ахмед Махмуд
97 Зафер Шевкед Исмаил
98 Илхан Идириз Хаккъ
99 Джанер Неждет Раим
100 Хаккъ Мехмед Хаккъ
101 Халид Сали Юмер
102 Сали Неджиб Мехмед
103 Федаим Ахмедов Еминов
104 Юнуз Али Селим
105 Идриз Назиф Идриз
106 Ридван Осман Зекерия
107 Гюлкан Хюсеин Ахмед
108 Здравко Стоянов Методиев
109 Ахмед Салим Ахмед
110 Бедри Мухарем Хюсеин
111 Исмаил Исмаил Кязим
112 Севджан Тасин Акиф
113 Сабрия Хайри Таир
114 Мустафа Мехмед Ахмед
115 Исмаил Муса Исмаил
116 Мустафа Себайдинов Шабанов
03.11.2016

Списък на упълномощените представители на Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“

Съгласно Решение на РИК 30 №83/02.11.2016г

 

  Име
1 Мариела Йовкова Дончева
2 Валери Георгиев Иванов
3 Добромир Христофоров Стойчев
4 Тодор Иванов Тодоров
5 Пламен Бориславов Томов
6 Ангелина Димитрова Ангелова
7 Мартин Кулев Николов
8 Силвия Здравкова Крамева
9 Петър Методиев Методиев
10 Жанета  Колева Койчева
11 Аксиния Денчева Трифинова
12 Живка Райнова Славова
13 Тодорка Стоянова Неделчева
14 Симона Живкова Димитрова
15 Светла Венциславова Вълчанова
16 Снежана Радева Сакарова
17 Симеон Йорданов Коматински
18 Атанас Живков Костов
19 Валентин Митков Костадинов
20 Ралица Мичева Димитрова
21 Станка Панайотова Генова
22 Свежен Павлов Стайков
23 Димитър Страхилов Димитров
24 Иван Стефанов Кирилов
25 Йордан Станев Йорданов
26 Соня Железова Геориева
27 Данчо Стоянов Христов
28 Росица Атанасова Стойнева
29 Йоанна Станчева Шилкнехт
30 Диана Тодорова Вълева
31 Галин Кирилов Петров
32 Владимир Симеонов Анастасов
33 Румянка Петрова Банкова
34 Красимир Велев Асенов
35 Петър Филипов Петров
36 Владимир Христов Димитров
37 Сузана Миткова Андреева
38 Севдалина Караджова Маринова
39 Яница Бончева Николова
40 Калоян Костадинов Куртев
41 Стоян Маринов Стоянов
42 Неджип Фикретов Неджипов
43 Даниел Иванов Донев
03.11.2016

Списък на упълномощените представители на Коалиция „КАЛФИН - ПРЕЗИДЕНТ“

Съгласно Решение на РИК 30 № 84/02.11.2016г

 

1 Магдалена Боянова Боева-Тодорова
2 Борислав Дочев Йорданов
3 Радослав Георгиев Бакалов
4 Йорданка Георгиева Янкова
5 Дарина Иванова Кочанова
6 Горанка Димитрова Атанасова
7 Христо Гичев Христов
8 Милена Добрева Добрева
9 Валентин Велиславов Велев
10 Ваня Руменова Цонева
11 Пламен Христов Петков
12 Димо Петров Бодуров
13 Станислав Чанков Чернев
01.11.2016

Съобщение

Заседанието на РИК  Шумен ще се проведе на 01.11.2016г. от 17.30 в зала 408, етаж 4 на Областна управа Шумен

31.10.2016

Регистриране на представители

На вниманието на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент  на 6 ноември 2016г, че при подаване на документи за регистрация на представители следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 3718-ПВР от 04.10.2016г. и Решение № 3769-ПВР/НР от 11.10.2016г на ЦИК.

Списъците на заявените за регистраця представители, освен на хартиен, се предоставят и на електронен носител в следния формат: представители

28.10.2016

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Централната избирателна комисия уведомява, че е изработила обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно е показала най-важните действия на СИК в изборния ден. Материала можете да видите тук.

28.10.2016

мерки позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден по общини:

 

 1. Община Никола Козлево

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

 

СИК № 302100002 с. Вълнари;

СИК № 302100003 с. Вълнари;

СИК № 302100007 с. Никола Козлево;

СИК № 302100011 с. Хърсово;

СИК № 302100004 с. Каравелово;

СИК № 302100001 с. Векилски;

СИК № 302100005 с. Красен дол;

СИК № 302100006 с. Крива река;

СИК № 302100008 с. Пет могили;

СИК № 302100009 с. Пет могили;

СИК № 302100010 с. Ружица;

СИК № 302100012 с. Цани Гинчево;

СИК № 302100013 с. Църквица;

 

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053 282002 - Кметство с. Никола Козлево;

Дата и часове, в които се приемат заявките - от 9,00ч. на 28.10.2014г. до 16,00ч. на 04.11.2016г.

 

 1. Община ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 302300002 гр. Велики Преслав, Домашен социален патронаж, ул. Ахелой №4

СИК № 302300010 гр. Велики Преслав, „Клуб на пенсионера", ул. „Борис Спиров" № 51;

СИК № 302300008 гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров" № 76;

Поради липса на специализиран транспорт, общината не може да приема заявки за помощ за придвижване.

 

 1. Община СМЯДОВО

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 302500001 гр. Смядово, „Център за социална рехабилитация  интеграция", ул. „Н. Й. Вапцаров" № 8;

СИК № 302500003 гр. Смядово, Ритуална зала, пл. „Княз Борис І“ № 4

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053 512 892; гр. Смядово, пл. „Княз Борис І“ № 2

 

 1. Община ХИТРИНО

 

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053 412 130; гр. Хитрино , ул. „Възраждане" № 45

Дата и часове, в които се приемат заявките -  от 24.10.2016г. до 06.11.2016г.  - от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00ч.;

 

 1. Община ВЕНЕЦ

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

Всички избирателни секции. Пред съответните секции ще бъдат поставени обозначителни табели и знаци.

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053432190; 053432191; общинска администрация Венец;

Дата и часове, в които се приемат заявките -  от 28.10.2016г. от 06,00ч. до 18,15ч.

 

 1. Община НОВИ ПАЗАР

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 302200006 - кв. Стара планина, Клуб на пенсионера № 4, гр. Нови пазар;

СИК № 302200011 - кв. Възраждане, ЦДГ № 1 втори вход от към ул. „Ст. Караджа" № 40 гр. Нови Пазар;

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 0537/95166  Oбщина Нови Пазар;

Дата и часове, в които се приемат заявките -  след 31.10.2016г. от 8,00ч. до 17,00ч.

 

 1. Община ВЪРБИЦА

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 301000004 ГР. Върбица, ул. „Вит" № 5, Младежки дом

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053912094 отдел ГРАО на Общ. Върбица

Дата и часове, в които се приемат заявките -  от 8,00ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 17,00г. всеки работен ден, включително и в изборния ден.

 

 1. Община КАСПИЧАН

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

Секция № 301900002 - гр. Каспичан, СОУ „П. Волов", ул. Мадарски конник" № 99;

Секция № 301900006 - гр. Каспичан, ОУ „Христо Ботев", ул. „Цар Симеон" № 8;

Секция № 301900010 - гр. Плиска, Клуб на пенсионера, ул. „Ал. Стамболийски" № 12;

Секция № 301900015 - с. Марково, ЦДГ „Ален мак" , ул. „Станко Георгиев" № 3

Гореописаните избирателни секции са леснодостъпни.

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 0800 19  092; 053274740; мобилни: 0886353568; 0886343400;

от 8,00ч. до 16,00ч. общ. Каспичан, ул. „Мадарски конник" № 91;

 

 1. Община КАОЛИНОВО

 

Местонахождение на избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредено зрение или със затруднение в придвижването:

СИК № 301800010 с. Климент;

Осигурена е рамка за инвалиди.

Телефони и адреси,  на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден - 053612210; гр. Каолиново, пл. „Украйна“ № 4.

 

 1. Община ШУМЕН

 

В изпълнение на разпоредбите на ЦИК, списъкът с номерата и адресите на избирателните секции, които са в сгради с повече от един етаж и има секции и на горните етажи, както и номерата на секциите, намиращи се на първите етажи в същите сгради са както следва:

 

 1. СОУ "Тр. Симеонов", ул. "Ген. Драгомиров" №44 Б
 • Секция № 303000004 ет. 2, стая 21;
 • Секция № 303000005 ет. 2, стая 22;
 • Секция № 303000006 ет. 2, стая 24;
 • Секция № 303000007, ет. 2, стая 25;
 • Секция № 303000008, ет. 2, стая 26;
 • Секция № 303000011, ет. 3, стая 42;

Секции по чл. 10, ал. 1 от ИК са Секции №  303000003, ет. 1, приемна;

 

 1. ЦДГ № 34 - филиал, ул. "Северна" 16, вх. 1
 • Секция № 303000017, ет. 2, ап. 6;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 15, вх. 1, ет. 1, ап. 3;

 

3.ЦДГ № 32, ул. „Странджа" № 8

 • Секция № 303000020, ет. 2, зала 3;

Секция по 10, ал. 1 от ИК е Секция № 19, ет. 1, зала 2;

 

 1. СОУ "Васил Левски", ул. „Деде-агач" № 24
 • Секция № 303000026, ет. 2, стая 35;
 • Секция № 303000027, ет. 2, стая 36;
 • Секция № 303000028, ет. 2, стая 37;
 • Секция № 303000029, ет. 2, стая 38;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000025, ет. 1, стая 18;

 

 1. ЦДГ № 34, ул. „Софийско шосе" № 2
 • Секция № 303000053, ет. 2, зала 3;
 • Секция № 303000063, ет. 2, зала 4;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция № 303000052, ет. 1, зала 2;

 

 1. ЦДГ № 27, ул. „Д-р Петър Берон" № 50
 • Секция 62, ет. 2, зала 3;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 51, ет. 1, зала 2;

 

 1. Детска ясла № 6, ул. „Марица" № 12
 • Секция 74, ет. 2, фоайе;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 73, ет. 1, фоайе;

 

 1. Помощно училище, ул. "М. Борисов" № 16
 • Секция 85, ет. 2 учителска стая;
 • Секция 86, ет. 2, стая на ІIІ "а" клас;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 84, ет. 1, актова зала;

 

 1. Младежки дом, ул. "Съединение" № 105
 • Секция 68, ет. 2, лекционна зала;

Секция по чл. 10, ал. 1 от ИК е Секция 59, ет. 1, фоайе;

 

Гласуването в тези секции ще се извършва съгласно процедурата, определена в Решение № 273-НС от 03.05.2014г. на ЦИК.

Секции, разполагащи с подходи за инвалидни колички (секции №21, 65 и 66) и имат достъпни места за паркиране на автомобили:

 

1.Секция № 3, СОУ "Тр. Симеонов", ул. "Ген. Драгомиров" №44 Б, ет. 1, стая 1;

2.Секция № 21, ул. "Тракия" №8, Център за инвалиди;

3.Секция № 33, кв. „Дивдядово", бул. "В. Преслав" № 134, Клуб на пенсионера;

4.Секция № 39, ул. "Съединение" № 138А, Клуб на пенсионера №7;

5.Секция № 65, ул. "Л. Каравелов" № 4, ЦДГ № 5;

6.Секция № 66, бул. „Славянски" №72, ДКТ „Васил Друмев";

7.Секция № 82, бул. "Преслав" № 5, Клуб на пенсионера № 16.

 

Помощ при придвижването в изборния ден на избиратели с физически увреждания на опорно-двигателния апарат или с увреждане на зрението (което обстоятелство се доказва с медицински документ за съответното увреждане, ТЕЛК или НЕЛК) ще бъде осигурена от  общинска администрация, като заявки ще се приемат  от 8.30 до 17.00 часа на телефони:

За Община Шумен: 054/800-400 или 088/2885716.  

27.10.2016

Съобщение

Във връзка с протоколно решение на ЦИК от 25 октомври 2016 г. и във връзка с писмо на ЦИК с изх. № ПВР-15-172/26.10.2016 г. до всички районни избирателни комисии, публикуваме сканирания образец на бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г.  в тридесети избирателен район - Шумен

бюлетина

24.10.2016

Регистриране на застъпници и заместващи застъпници

На вниманието на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент  на 6 ноември 2016г, че при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016г. на ЦИК.

Списъците на заявените за регистраця застъпници, освен на хартиен, се предоставят и на електронен носител в следния формат:

Регистър застъпници

19.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК  Шумен ще се проведе на 19.10.2016г. от 17.30 в зала 408, етаж 4 на Областна управа Шумен

12.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК  Шумен ще се проведе на 13.10.2016г. от 17.30 в зала 408, етаж 4 на Областна управа Шумен

10.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК  Шумен ще се проведе на 10.10.2016г. от 17.30 в зала 408, етаж 4 на Областна управа Шумен

07.10.2016

Съобщение

РИК Шумен уведомява общинските админстрации на община Шумен, община Велики Преслав, община Венец, община Върбица, община Каолиново, община Каспичан, община Никола Козлево, община Нови пазар, община Смядово, община Хитрино, че съгласно Решение №3563 - ПВР/НР от 21.09.2016г. на ЦИК, следва в срок до 27.10.2016г. да уведомят РИК за предприетите мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, да се придвижат и гласуват в изборния ден.

Информацията следва да съдържа:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

05.10.2016

Съобщение

Заседанието на РИК  Шумен ще се проведе на 06.10.2016г. от 17.30 в зала 408, етаж 4 на Областна управа Шумен

29.09.2016

Съобщение

Заседанието на РИК  Шумен ще се проведе на 29.09.2016г. от 17.30 в зала 408, етаж 4 на Областна управа Шумен

27.09.2016

Съобщение

Заседанието на РИК  Шумен ще се проведе на 27.09.2016г. от 17.30 в зала 408, етаж 4 на Областна управа Шумен

19.09.2016

Съобщение

Заседанието на РИК  Шумен ще се проведе на 19.09.2016г. от 17.30 в зала 408, етаж 4 на Областна управа Шумен

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 148 / 18.11.2016

  относно: Разглеждане на сигнал, регистриран с вх. № 322/16.11.2016 г., съдържащ Постановление за отказ да се образува наказателно производство от 10.11.2016г. и цялата преписка вх.№757/2016г. по описа на Районна прокуратура – Велики Преслав, препратени по компетентност на РИК-Шумен за преценка на възможността за извършено закононарушение на чл.183 ал.1 изр.последно от ИК

 • № 147 / 13.11.2016

  относно: Жалба с. вх№ 318/13.11.2016г

 • № 146 / 13.11.2016

  относно: Жалба с. вх.№ 320/13.11.2016г.

всички решения