Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 92
Шумен, 23.05.2019

ОТНОСНО: Регистриране на допълнителни застъпници за кандидатска листа на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е Заявление за регистрация на допълнителни застъпници с вх. № 01/22.05.2019 г., в 15:30 часа, от Регистъра на застъпниците от упълномощен представител на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Към заявлението на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат са приложени 126 (сто двадесет и шест) броя декларации от лицата, предложени за застъпници. След извършена от „Информационно обслужване“ АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха несъответствия.    

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 2 във връзка с ал. 1, чл. 117, ал. 4 от ИК, Решение № 59-ЕП/04.04.2019 г. на ЦИК и така постъпилото заявление с вх. № 01/22.05.2019 г.,

РИК Шумен

РЕШИ:

 1. Регистрира допълнително 126 (сто двадесет и шест) броя застъпници за кандидатска листа на ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

1

Александър Деянов Момчилов

2

Кериме Мустафова Ахмедова

3

Ресмие Мехмедова Бекирова

4

Джевадие Халилова Хасанова

5

Мехмед Феимов Мюстеджебов

6

Юлиян Асенов Велев

7

Метин Ебазер Алим

8

Емрах Гюнер Хасан

9

Мехмед Халил мустафа

10

Джеват Байрамалиев Хюсеинов

11

Орхан Ахмедов Абилов

12

Ибрахим Салиев Дурлев

13

ОСМАН ОСМАН РАИМ

14

Мустафа Юсеин Мехмед

15

Юсуф Хасанов Ибрямов

16

Весиле Назиф Муталиб

17

Ибрахим  Осман Ахмед

18

Неджбие Реджебова Курдова

19

Емигюлсюм Мустафа Ибрям

20

Рейхан Хълми Сали

21

Ибрям Себайдин Заид

22

Селями Ниязи Али

23

БЕДЖЕТ ХАЛИЛ МУСТАФА

24

ШЕНОЛ ЗЮЛЯБИДИН ШАБАН

25

Ахмед Мюхтеремов Мудинов

26

Ебазер Исмаил Ебазер

27

Билял Сюлейман Шабан

28

Ариф Идризов Арифов

29

Ивелина Иванова Георгиева

30

Хюсню Закиров Хюсниев

31

Равие Алиш Мехмедова

32

Юксел Гюрсел Сами

33

Даил Неджибов Назифов

34

Рамадан Алиев Рамаданов

35

Мустафа Осман Сюлейман

36

Севим Аляйдинова Ахмедова

37

Мехтун Джеватов Реджебов

38

Емин Вежди Исмаил

39

Рейхан Хюсеин Ферад

40

Метин Ибрямов Хасанов

41

Максут Мехмед Ешреф

42

МАЯ ЛИЛОВА АРАБАДЖИЕВА

43

Сунай Садък Исуф

44

Несрин Юмеров Ибрямов

45

Фатме Ердинч Мехмед 

46

Танер Неджмидинов Халилов

47

Сонер Наджи Кязим

48

Сидика Хасанова Мехмедова

49

Айше  Исмаил  Халил

50

Юзкан Фикретов Юмеров

51

Халим Басри Халим

52

Гюлбеден Мехмедалиева Ахмедова

53

 Мухсин Сали Мухсин

54

 Октай Несринов Юмеров

55

 Веждия Османова Мустафа

56

Сунай Мехмедов Местанов

57

Зелиха Баки Хамид

58

ФАТМА РЕФИКОВА АКИФОВА

59

АЙКУТ ДЖЕНГИЗ АРИФ

60

Бюлянт Алиосман Исмаил

61

Сезгин Исметов Нутфиев

62

Ерджан Юсеинов Азизов

63

ЕЛВИН РУФАД БАКИ

64

Чавдар Найденов Пъдъков

65

Бисер Ивайлов Маринов

66

Юсеин Емин Юсеин

67

Хасан Юзеир Сюлейман

68

Семра Себайдинова Басриева

69

Мелиха Ниязиева Шерифова

70

ИЛХАН АДИЛОВ НАИЛОВ

71

Илхан Тефиков Мустафов

72

Лютфие Мехмед Исмаил

73

ФАХРИЕ ХАМИД САЛИ

74

Неджмидин Мехмедов Басриев

75

Фикрие Ибрям Али

76

Осман Сабриев Ахмедов

77

Ерол Мехмед Хасан 

78

Анка Атанасова Стоянова 

79

Стела Сашева Михайлова 

80

Венцислав Маринов Дамянов 

81

Красимир Силвиев Михайлов 

82

Йоско Романов Ромов

83

Алиш Хасан Ахмед

84

Валентин Сашев Христов

85

Илиян Иванов Милков 

86

Виолета Христова Рачева

87

Ренета Антонова Симеонова

88

Габриела Асенова Славчева 

89

Зюбей Мустафов Хюсеинов

90

Стефка Сашева Атанасова  

91

Станислав Ивелинов Христов

92

Едает Алиев Адемов   

93

Фатме Мехмедова Халидова

94

Айтен Фетиева Садъкова 

95

Мелин Назъм Юмер

96

Къймет Билгин Али

97

Нефизе Ибрям Еминова

98

Селвие Селим Яхя

99

РИЗА НИАЗИ АБАЗОВ

100

Айтен Ахмед Узун

101

Октай Исмаил Ниязи

102

Сейфи Исметов Османов

103

Хатидже Исмаилова Алиева

104

Райме Мухарем Осман

105

МУСТАФА АЛИ ХЮСЕИН

106

Неждия Хълми Билял

107

Браедин Мехмедов Ибрямов

108

Нурай Хюсеин Ахмед

109

Йълдъз Медаимова Адилова

110

Тюркян Кадирова Юсуфова

111

СЕХЕР НЕВЗАТОВА АХМЕДОВА

112

Юзгюр Юсуфов Хасанов

113

Айнур Мустафа Назиф

114

МУСТАФА СЕРВЕТ ХАКЪ

115

Назим Емин Саид

116

Ердал Гюнай Хаккъ

117

СЕМРА ОСМАН ЕКИЗ

118

Нурджихан Хамди Сюлейман

119

Сабиха Ислямова Ахмедова

120

Айше Шефкетова Исмаил

121

Неджмие Рамиева Хасанова

122

Илхан Фикрет Хюсеин

123

Орхан Илмиев Ереджебов

124

Гюрхан Федаилов Сюлейманов

125

Росен Асенов Маринов

126

Сабри Исмаил Сабри

 

 1. Вписва лицата по т. 1 от настоящото решение в публичния регистър на застъпниците;

 

 1. Издава удостоверения за застъпници на лицата, посочени в т. 1 от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 23.05.2019 в 15:25 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 125 / 27.05.2019

  относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 124 / 27.05.2019

  относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 123 / 26.05.2019

  относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения