Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 108
Шумен, 25.05.2019

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощените представители на ПП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпил е списък с вх. № 0260/24.05.2019 г. – Приложение № 1 към Решение № 95-ЕП/08.04.2019 г., съдържащ 185 (сто осемдесет и пет) броя представители. След извършена от „Информационно обслужване“ АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, се установиха 2 (две) нарушения на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1 и чл. 124, ал. 4 от ИК, Решение № 95-ЕП/0.04.2019 г. на ЦИК и така постъпилия списък с вх. № 0260/24.05.2019 г. за публикуване на упълномощени представители на кандидатска листа,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Публикува списък с 183 (сто осемдесет и три) броя упълномощени представители на ПП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. както следва:

Име

Пълномощно

1

ЯСЕН ИЛИЙЧЕВ СТЕФАНОВ

30-001/22.05.2019

2

Атанас Асенов Александров

30-002/22.05.2019

3

БЕХАЙДИН АЛЯЙДИН АХМЕД

30-003/22.05.2019

4

НАЗМИ ШУКРИ МЕХМЕДЕМИН

30-004/22.05.2019

5

МЕХМЕД ШЕРАФИДИН АХМЕД

30-005/22.05.2019

6

Талят Садредин Якуб

30-006/22.05.2019

7

Борислав Георгиев Яков

30-007/22.05.2019

8

Теодора Йорданова Йорданова

30-008/22.05.2019

9

Рени Димитрова Русева

30-009/22.05.2019

10

Еленка Стоянова Великова

30-010/22.05.2019

11

ЙОРДАН СТОЙКОВ АРАБАДЖИЕВ

30-011/22.05.2019

12

Радосвета Николаева Тодорова

30-012/22.05.2019

13

АНГЕЛИНА НЕВЯНОВА МИТЕВА

30-013/22.05.2019

14

Димитринка Йорданова Йорданова

30-014/22.05.2019

15

МИТКО МИЛИЯНОВ МАРИНОВ

30-015/22.05.2019

16

Ирена Неделчева Веселинова

30-016/22.05.2019

17

МАРИНА ВАСКОВА СТОИЧКОВА

30-017/22.05.2019

18

МАРТИН МИЛКОВ ДУЧЕВ

30-018/22.05.2019

19

Неделчо Димитров Иванов

30-019/22.05.2019

20

Елка Вълчева Маринова

30-020/22.05.2019

21

Константин Николов Костадинов

30-021/22.05.2019

22

Иван Атанасов Иванов

30-022/22.05.2019

23

ДИЯНА ХРИСТОВА МИЛАНОВА

30-023/22.05.2019

24

СВЕТЛАНА МИЛОСЛАВОВА МИЛАНОВА

30-024/22.05.2019

25

Радка Георгиева Николова

30-025/22.05.2019

26

Красимир Гавраилов Колев

30-026/22.05.2019

27

Христо Иванов Христов

30-027/22.05.2019

28

ВЕНЕТА НЕДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА

30-028/22.05.2019

29

Радка Панайотова Иванова

30-029/22.05.2019

30

ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ ДИМИТРОВ

30-030/22.05.2019

31

Наталия Велева Тодорова

30-031/22.05.2019

32

Берие Мустафова Алиева

30-032/22.05.2019

33

БЕЙХАН ИСМАИЛОВ ХАСАНОВ

30-033/22.05.2019

34

Мустафа Мехмедов Ахмедов

30-034/22.05.2019

35

Назиф Адем Адем

30-035/22.05.2019

36

Джаиде Ахмед Мехмед

30-036/22.05.2019

37

Алиш Назиф Адем

30-037/22.05.2019

38

САФИЕ НАЗМИ МУСТАФА

30-038/22.05.2019

39

ФАТИМА МУСТАФА НАЗИФ

30-039/22.05.2019

40

Мюмюн Сунаев Мюмюнов

30-040/22.05.2019

41

Сезгин Наджи Шюкри

30-041/22.05.2019

42

Октай Мехмедали Юмер

30-042/22.05.2019

43

СИДИКА АХМЕД САЛИ

30-043/22.05.2019

44

Илко Йосков Романов

30-044/22.05.2019

45

Ердан Зия Чобан

30-045/22.05.2019

46

ШЕЗАИД МУСТАФА НАЗИФ

30-046/22.05.2019

47

Халия Баки Халил

30-047/22.05.2019

48

Абил Ахмед Мустан

30-048/22.05.2019

49

Ферхан Ремзи Ахмед

30-049/22.05.2019

50

Айше Ибрям Мустан

30-050/22.05.2019

51

Пенка Славова Йорданова

30-051/22.05.2019

52

Каймет Ахмед Исмаил

30-052/22.05.2019

53

ИСМАИЛ ЮСМЯН ЮСЕИН

30-053/22.05.2019

54

Ахмед Енверов Ахмедов

30-054/22.05.2019

55

Мелис Ремзи Халил

30-055/22.05.2019

56

Кезбан Иса Сали

30-056/22.05.2019

57

Юсуф Хасан Якуб

30-057/22.05.2019

58

Емял Заид Мехмед

30-058/22.05.2019

59

Фатме Ахмед Юмер

30-059/22.05.2019

60

Гюнел Осман Сейфула

30-060/22.05.2019

61

Нелгюн Ахмедова Ахмедова

30-061/22.05.2019

62

Фикри Мехмед  Шабан

30-062/22.05.2019

63

Юзал Ердинчев Ахмедов

30-064/22.05.2019

64

Беич Мехмед Хасан

30-065/22.05.2019

65

ЗЮЛБИЯ ИСМАИЛОВА САЛИЕВА

30-066/22.05.2019

66

СЕВИН ШЕФКЪ ХЮСНИЕВА

30-067/22.05.2019

67

Васил Стефанов Николов

30-068/22.05.2019

68

Айлин Фикрет Хасан

30-069/22.05.2019

69

Гюлбия Ахмедова Исмаилова

30-070/22.05.2019

70

Станчо Георгиев Илиев

30-071/22.05.2019

71

Фатме Мехмедова Ахмед

30-072/22.05.2019

72

АЗИСЕ ЮЗЕИР ШАБАН

30-073/22.05.2019

73

Исмаил Басри Хамид

30-074/22.05.2019

74

Тайбе Мехмедова Салиева

30-075/22.05.2019

75

Рабия Идриз Салих

30-076/22.05.2019

76

Гюнтер Еркан Чобан

30-077/22.05.2019

77

Таньо Георгиев Георгиев

30-078/22.05.2019

78

Селиме Шефкедова Ахмедова

30-079/22.05.2019

79

Садет Халид Ахмед

30-180/22.05.2019

80

Зия Еркан Чобан

30-081/22.05.2019

81

Миленка Недкова Райнова

30-082/22.05.2019

82

Тахсин Васфиев Азизов

30-083/22.05.2019

83

Ридван Назифов Ахмедов

30-084/22.05.2019

84

Емилия Атанасова Методиева

30-085/22.05.2019

85

Ахтер Мехмед Кямил

30-086/22.05.2019

86

Зелиха Ахмедова Ахмед

30-087/22.05.2019

87

ДЕНИЗ ДЖАИТ ИСМАИЛ

30-088/22.05.2019

88

Иксаня Джаидова Исмаилова

30-089/22.05.2019

89

Мехмед Ереджеб Шабан

30-090/22.05.2019

90

НЕРДЖИХАН ИСМАИЛ ГАЛИБ

30-091/22.05.2019

91

Ненчо Ангелов Илиев

30-092/22.05.2019

92

ФЕЙМЕ ДЖЕМАЙЛОВА ИСМАИЛОВА

30-093/22.05.2019

93

Фатме Ахмед  Джелил

30-094/22.05.2019

94

Зюлбие Арунова  Хасан

30-095/22.05.2019

95

Хасан Сали Хасан

30-096/22.05.2019

96

Съдика Ахмед  Мехмедали

30-097/22.05.2019

97

Тодор Николов Кирилов

30-098/22.05.2019

98

ЦВЕТАНКА САВОВА СТАНКОВА

30-099/22.05.2019

99

Еюб Бинол Пехливан

30-100/22.05.2019

100

ИВЕЛИНА СТОЯНОВА НЕШКОВА-ИВАНОВА

30-101/22.05.2019

101

Сехер Ахмедова Алиосман

30-102/22.05.2019

102

МЕХНУБАР МЕХМЕДОВА АДИЛОВА

30-103/22.05.2019

103

Мехнур Мехмед Исмаил

30-104/22.05.2019

104

Елис Фуат Салим

30-105/22.05.2019

105

Сердал Мехмед Салим

30-106/22.05.2019

106

Неджат Сабри Джамил

30-107/22.05.2019

107

Васил Христов Станков

30-109/22.05.2019

108

ГАЛЯ БОЯНОВА ИВАНОВА

30-110/22.05.2019

109

Рефика Халилова Хюсеинова

30-111/22.05.2019

110

Соня Радева Асенова

30-112/22.05.2019

111

Оля Димитрова Янакиева

30-113/22.05.2019

112

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ВАЛЕНТИНОВА

30-114/22.05.2019

113

Марияна Иванова Стойнева

30-115/22.05.2019

114

Елена Петрова Тодорова

30-116/22.05.2019

115

Вергил Зафиров Асенов

30-117/22.05.2019

116

Венцислав Маринов Василев

30-118/22.05.2019

117

Тодор Върбанов Чаков

30-119/22.05.2019

118

Жюлвянт  Фуат Фикри

30-120/22.05.2019

119

ВЪЛИНКА ТОДОРОВА ВЪЛЧЕВА

30-121/22.05.2019

120

Емилия Славева Ромова

30-122/22.05.2019

121

Александър Маринов Василев

30-123/22.05.2019

122

Станка Георгиева Петкова

30-124/22.05.2019

123

ЕЛЕНКА СТАНЧЕВА ВАСИЛЕВА

30-125/22.05.2019

124

Незиха Исмаил Байрям

30-126/22.05.2019

125

Петър Тодоров Филипов

30-127/22.05.2019

126

Донка Георгиева Стоянова

30-128/22.05.2019

127

Неджмие Хиса Ахмед

30-129/22.05.2019

128

Анета Ангелова Георгиева

30-130/22.05.2019

129

Жулияна Йорданова Христова

30-131/22.05.2019

130

Здравко Асенов Стоянов

30-132/22.05.2019

131

Светла Росенова Наскова

30-133/22.05.2019

132

Филка Сашева Христова

30-134/22.05.2019

133

Галя Спасова Ангелова

30-135/22.05.2019

134

Александър Ивайлов Маринов

30-136/22.05.2019

135

Мустафа Сали Хасан

30-137/22.05.2019

136

Асен Росенов Михайлов

30-138/22.05.2019

137

Ахмед Ибрям Ахмед

30-139/22.05.2019

138

Самит Ахмед Мехмед

30-140/22.05.2019

139

Айлин Али Кязим

30-141/22.05.2019

140

ЗИНЕП АЛИ АЛИ

30-142/22.05.2019

141

МАРТИН МИТКОВ ХРИСТОВ

30-143/22.05.2019

142

Валери Антоанетов Сашев

30-144/22.05.2019

143

БИЛЯНА МАРИНОВА ДАМЯНОВА

30-145/22.05.2019

144

Цветелин Руменов Ангелов

30-146/22.05.2019

145

Орхан Исмаил Шукри

30-147/22.05.2019

146

Метин Зюбеев Мустафов

30-148/22.05.2019

147

Стоян Анетов Маринов

30-149/22.05.2019

148

Милен Насков Симеонов

30-150/22.05.2019

149

Асен Методиев Боянов

30-151/22.05.2019

150

Атанас Василев Петков

30-152/22.05.2019

151

Юлиан Николаев Величков

30-153/22.05.2019

152

Гюлхан Исмаил Шукри

30-154/22.05.2019

153

Салиха Ахмедова Хамидова

30-155/22.05.2019

154

Мустафа Халил Ибрям

30-156/22.05.2019

155

Атанас Ненков Пенев

30-157/22.05.2019

156

Рейхан Зюбей Ахмед

30-158/22.05.2019

157

Еркан Зия Чобан

30-159/22.05.2019

158

Мелиса Гюрсел Хюсеин

30-160/22.05.2019

159

СЪТКЪ АХМЕД ХАСАН

30-161/22.05.2019

160

Исуф Мусов Ереджебов

30-162/22.05.2019

161

МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ

30-163/22.05.2019

162

Румяна Стефанова Асенова

30-164/22.05.2019

163

Юлия Йорданова Миланова

30-165/22.05.2019

164

ВЕСЕЛИН ЕЛКОВ ВЕСЕЛИНОВ

30-166/22.05.2019

165

Хюлия Мехмед Баки

30-167/22.05.2019

166

Фатме Мехмедова Хасанова

30-168/22.05.2019

167

АЙШЕ ФИКРЕТОВА МЕТОДИЕВА

30-169/22.05.2019

168

Виктория Руменова Владимирова

30-170/22.05.2019

169

Дора Милчева Антонова

30-171/22.05.2019

170

Еленка Атанасова Ангелова

30-172/22.05.2019

171

Ани Сашева Йорданова

30-173/22.05.2019

172

ЕЛЕНКА АЛЕКСАНДРОВА МЕХМЕДЕМИН

30-174/22.05.2019

173

Минка Русева Борисова

30-175/22.05.2019

174

Снежана Найденова Тодорова

30-176/22.05.2019

175

Иван Петров Стоянов

30-177/22.05.2019

176

Тонка Георгиева Йорданова

30-178/22.05.2019

177

Николай Илиев Бонев

30-179/22.05.2019

178

Нериман Тефик Кадир

30-180/22.05.2019

179

МИЛКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

30-181/22.05.2019

180

Герчо Здравков Герчев

30-182/22.05.2019

181

Диляна Иванова Герчева

30-183/22.05.2019

182

Митка Митева Неделчева

30-184/22.05.2019

183

Михаил Димитров Милков

30-185/22.05.2019

 

 1. Не публикува Чидем Юмют Ахмедова и Райме Ахмедова Хасанова като упълномощени представители ПП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ при произвеждане на изборите за членове на Европейски парламент от Република България на 26 май 2019 г., поради нарушение на изискванията.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Миглена Боянова Арсова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 25.05.2019 в 19:11 часа

Календар

Решения

 • № 125 / 27.05.2019

  относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 303000074 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 124 / 27.05.2019

  относно: Предаване на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването от СИК № 301800003 на РИК Шумен и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 • № 123 / 26.05.2019

  относно: Приемане на срязан протокол от СИК

всички решения