Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 145-ПВР/НС
Шумен, 12.11.2021

ОТНОСНО: Реда за връщане от СИК на формуляри от Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и получаване от РИК – Шумен на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването, и връщане от СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м), както и Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания и получаване от РИК – Шумен на формуляри от секционни протоколи /Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм/ и формуляри от секционни протоколи /Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр/ за извършване на преброяване на хартиените бюлетини и контролните разписки, в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с чл. 269 от ИК и раздел VI от методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изменени и допълнени с Решение № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г. на ЦИК, РИК 30 - Шумен

РЕШИ:

 1. I. Извършва следните действия, когато машината за гласуване е преустановила работа или не е разпечатала протоколите от машинното гласуване, но не е гласувано с хартиени бюлетини, като действията по тази точка се извършват в следните случаи:

- машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина /за секции с две машини/;

- машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финални протоколи.

 1. В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИКуведомява колцентъра на „Сиела Норма” АД, техника на „Сиела Норма“ АД и РИК- Шумен;
 2. Подписване на констативен протокол в три екземпляра, между председател и секретар на СИК от една страна и техник на „Сиела Норма” АД от друга страна – приложение № 4 от методическите указания, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изменени и допълнени с Решение № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г. на ЦИК, във връзка с установяване от техническото лице, че СУМГ е преустановило работа и не може да разпечата финални протоколи;
 3. Решение на РИК – Шумен за приемане и предаване на формуляри на секционните протоколи с приемо-предавателен протокол.
 4. Предаване от РИК – Шумен на място в съответната СИК на председателя на СИК, чрез приемо-предавателен протокол в три екземпляра, формуляри на чернова и оригинали от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването, и връщане от СИК формуляри от секционни протоколи Приложение 9-ПВР и Приложение 13-НС към методическите указания секционни протоколи.
 5. След като попълни секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр), СИК извършва действия и попълва секционните протоколи (Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м), по реда на т. 1 и т. 2 от раздел IV от методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изменени и допълнени с Решение № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г. на ЦИК, с една разлика – в т. 5 от протокола (Приложение № 101-ПВР-м) се вписва числото по т. 1 от протокола (Приложение № 103-ПВР-кр) и в т. 5 от протокола ((Приложение № 109-НС-м) се вписва числото по т. 1 от протокола (Приложение № 111-НС-кр).
 6. Протоколът (Приложение № 103-ПВР-кр) е неразделна част от протокола (Приложение № 101-ПВР-м) и протоколът (Приложение № 111-НС-кр) е неразделна част от протокола (Приложение № 109-НС-м).

 

 1. Когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини, като действията по тази точка се извършват в следните случаи:

- машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини. 

Предаването на оригинал и чернова на формуляри от секционни протоколи - връщане от СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м), както и Приложение 9-ПВР и Приложение  13-НС към методическите указания и получаване от РИК – Шумен на формуляри от секционни протоколи /Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм/ и формуляри от секционни протоколи /Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр/ за извършване на преброяване на хартиените бюлетини и контролните разписки, става в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване, като се извършват при наличие на следните условия:

 1. В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИКуведомява колцентъра на „Сиела Норма” АД, техника на „Сиела Норма“ АД и РИК-Шумен;
 2. Подписване на констативен протокол в три екземпляра, между председател и секретар на СИК от една страна и техник на „Сиела Норма” АД от друга страна – приложение № 4 от Методическите указания, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изменени и допълнени с Решение № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г. на ЦИК, във връзка с установяване от техническото лице, че СУМГ е преустановило работа.
 3. Подписване на протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 ИК в три екземпляра, между председател и секретар на СИК от една страна и техник на „Сиела Норма” АД, от друга страна – приложение № 5 от методическите указания, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изменени и допълнени с Решение № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г. на ЦИК, във връзка с установяване от техническото лице, че СУМГ е преустановило работа  и не може да се продължи на него машинното гласуване;
 4. СИК уведомява РИК-Шумен за наличие на констативен протокол и възникналата ситуация, налагаща преустановяване на машинното гласуване.
 5. Решение на РИК – Шумен за преустановяване на машинното гласуване в конкретната секционна избирателна комисия и за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини, и за приемане и предаване на формуляри на секционните протоколи с приемо-предавателен протокол, след което РИК изпраща решението си на ЦИК.
 6. РИК – Шумен чрез свой член, определен с решението по предходната точка, предава на председателя на СИК с приемо-предавателен протокол оригинали и чернова на формуляри от секционни протоколи по следния начин: СИК връща формуляри от секционни протоколи (Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м), както и Приложение 9-ПВР и Приложение  13-НС към методическите указания и СИК получава от РИК – Шумен формуляри от секционни протоколи /Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм/ и формуляри от секционни протоколи /Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр/ за извършване на преброяване на хартиените бюлетини и контролните разписки.
 7. Секционната избирателна комисия извършва действията по преброяване на контролните разписки и попълва протоколи /Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр/, по реда на т. 1.1 и т. 1.2 от раздел VI от методическите указания, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, изменени и допълнени с Решение № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г. на ЦИК, след което извършва преброяване на хартиените бюлетини и попълва получените протоколи /Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение № 110-НС-хм/.
 8. Протоколът (Приложение № 103-ПВР-кр) е неразделна част от протокола (Приложение № 102-ПВР-хм) и протоколът (Приложение № 111-НС-кр) е неразделна част от протокола (Приложение № 110-НС-хм).

 

 • За предаването се попълва приемо-предавателен протокол в три екземпляра (по един за СИК, за РИК и за общинатаПриложение №1 към настоящото решение, в който се вписват фабричните номера на получения/те и/или на новия/те формуляр/и на протокол/и, подписан от председател и секретар на СИК и определеното с Решение на РИК-Шумен лице, за осъществяване на предаването и получаването на протоколите.

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК, чрез РИК - Шумен, в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73, ал. 1 от ИК.

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 12.11.2021 в 23:34 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения