Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 121
Шумен, 01.10.2022

ОТНОСНО: Публикуване списък на упълномощените представители на ПП Продължаваме Промяната в изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Постъпил е Списък № 1 – Приложение №1 към Решение № 1332-НС от 26.08.2022г. на ЦИК, съдържащ 137 (сто тридесет и седем) броя представители.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха  нарушения на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1332-НС от 26.08.2022г.  на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък  с вх. № 322 от 01.10.2022г. (Приложение №1 към Решение № 1332-НС от 26.08.2022г. на ЦИК) за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен,

РЕШИ:

  1. Публикува списък с 137 (сто тридесет и седем) броя упълномощени представители на ПП Продължаваме Промяната в изборите за народни представители на 02.10.2022г. както следва:

 

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Мерал Ахмед Узун

 

1/01.10.22

2

Слави Йосифов Стефанов

 

3/01.10.22

3

Ереджеб Сабриев Хасанов

 

4/01.10.22

4

Росен Асенов Христов

 

5/01.10.22

5

Виктория Сашева Младенова

 

6/01.10.22

6

Емине Мехмед Ахмед

 

7/01.10.22

7

Сали Ибраимов Усанов

 

8/01.10.22

8

Нердин Хамит Исмаил

 

9/01.10.22

9

Тунджай Невзатов Исуфов

 

10/01.10.22

10

Гюлнур Мевсим Марем

 

11/01.10.22

11

Гюнай Хасан Юмер

 

12/01.10.22

12

Сюлейман Алиев Ахмедов

 

13/01.10.22

13

Мелин Джемалова Мехмедова

 

14/01.10.22

14

Айгюн Арифов Ахмедов

 

15/01.10.22

15

Неждет Хасанов Мехмедов

 

16/01.10.22

16

Стефан Минев Атанасов

 

18/01.10.22

17

Анета Недялкова Йорданова

 

19/01.10.22

18

Васил Борисов Николов

 

20/01.10.22

19

Борислав Ангелов Петков

 

21/01.10.22

20

Мустафа Ахмед Мустафа

 

22/01.10.22

21

Ясен Весков Николов

 

23/01.10.22

22

Нелка Атанасова Георгиева

 

24/01.10.22

23

Господин Стойчев Господинов

 

25/01.10.22

24

Георги Радев Куртев

 

26/01.10.22

25

Димитър Досков Иванов

 

27/01.10.22

26

Ивайло Динчев Борисов

 

28/01.10.22

27

Бонка Стефанова Симеонова

 

29/01.10.22

28

Марин Христов Цанев

 

30/01.10.22

29

Руси Христов Симеонов

 

31/01.10.22

30

Даниела Иванова Димитрова

 

32/01.10.22

31

Стефка Деянова Георгиева

 

34/01.10.22

32

Александър Красенов Андонов

 

35/01.10.22

33

Невянка Никитова Василева

 

37/01.10.22

34

Атанас Тодоров Желев

 

38/01.10.22

35

Пламена Димитрова Димитрова

 

39/01.10.22

36

Георги Дианов Георгиев

 

40/01.10.22

37

Виктор Веселинов Василев

 

41/01.10.22

38

Стефан Димитров Лазов

 

42/01.10.22

39

Валентин Димов Николов

 

43/01.10.22

40

Айнур Илми Хасан

 

44/01.10.22

41

Билян Детелинов Лешков

 

45/01.10.22

42

Бахрие Ремзи Шукри

 

46/01.10.22

43

Садрие Ниязи Зекерия

 

47/01.10.22

44

Ерай Кадир Иляз

 

48/01.10.22

45

Мехнуриет Вехби Басри

 

49/01.10.22

46

Исмаил Исмаил Кязим

 

50/01.10.22

47

Салиха Реджеб Селиман

 

52/01.10.22

48

Емин Рахми Сюлейман

 

53/01.10.22

49

Исмаил Хюсмен Ибрям

 

54/01.10.22

50

Сениха Мехмед Исмаил

 

55/01.10.22

51

Росен Георгиев Русев

 

56/01.10.22

52

Исмет Исмаилов Абтулов

 

57/01.10.22

53

Незамедин Хашим Рафи

 

58/01.10.22

54

Айдън Ахмед Хамди

 

59/01.10.22

55

Октай Ибрям Фарук

 

60/01.10.22

56

Шакир Ниязи Кязим

 

61/01.10.22

57

Денис Екрем Мехмед

 

62/01.10.22

58

Динчер Неджат Рахим

 

63/01.10.22

59

Мехмед Басриев Мехмедов

 

64/01.10.22

60

Джейхан Ахмед Хюсеин

 

65/01.10.22

61

Сабрия Хайри Таир

 

66/01.10.22

62

Айсел Хайридинова Хасанова

 

67/01.10.22

63

Джемал Реджеб Абтула

 

68/01.10.22

64

Шенол Ибрям Ахмед

 

69/01.10.22

65

Метхан Ведат Ахмед

 

70/01.10.22

66

Ахмед Мустафа Хюсеин

 

71/01.10.22

67

Серкан Синан Менду

 

72/01.10.22

68

Джошкун Хюсеин Хамид

 

73/01.10.22

69

Ирфан Фазлъ Адем

 

74/01.10.22

70

Мария Тошкова Борисова

 

75/01.10.22

71

Джехит Нажи Себайдин

 

76/01.10.22

72

Ерай Назиф Идриз

 

77/01.10.22

73

Бехайдин Аляйдин Ахмед

 

78/01.10.22

74

Цанко Киров Теодосиев

 

79/01.10.22

75

Сунай Сенаим Реджеб

 

80/01.10.22

76

Халиме Бедриева Хасан

 

81/01.10.22

77

Исмаил Хълмиев Ебазеров

 

82/01.10.22

78

Ебазер Ибраимов Хълмиев

 

83/01.10.22

79

Нердживан Ибрахим Исмаил

 

84/01.10.22

80

Гюлнази Талиб Хюсеинова

 

85/01.10.22

81

Славчо Атанасов Славев

 

86/01.10.22

82

Ангел Георгиев Митев

 

87/01.10.22

83

Ангел Василев Ангелов

 

88/01.10.22

84

Милен Крумов Радев

 

90/01.10.22

85

Емил Денчев Асенов

 

91/01.10.22

86

Анка Сергеева Христова

 

92/01.10.22

87

Асен Михайлов Асенов

 

94/01.10.22

88

Методи Диков Методиев

 

96/01.10.22

89

Борис Тодоров Асенов

 

97/01.10.22

90

Росен Маринов Асенов

 

98/01.10.22

91

Диксън Методиев Диков

 

99/01.10.22

92

Миглена Николаева Емилова

 

101/01.10.22

93

Емилия Тихомирова Асланова

 

102/01.10.22

94

Ануша Колева Ангелова

 

103/01.10.22

95

Ивелин Росенов Топалов

 

104/01.10.22

96

Антон Валентинов Андонов

 

105/01.10.22

97

Силвана Николова Николова

 

106/01.10.22

98

Георги Руменов Стоянов

 

108/01.10.22

99

Илиян Стефанов Илиев

 

109/01.10.22

100

Ексане Хасан Хасан

 

110/01.10.22

101

Милен Мартинов Николов

 

111/01.10.22

102

Мустафа Адил Мустафа

 

112/01.10.22

103

Раим Орханов Раимов

 

113/01.10.22

104

Неджат Неджихан Неджат

 

114/01.10.22

105

Филиз Али Неджатин

 

115/01.10.22

106

Ралица Еленова Георгиева

 

116/01.10.22

107

Пламена Димитрова Господинова

 

117/01.10.22

108

Константин Христов Иванов

 

118/01.10.22

109

Керим Реджеб Ахмед

 

119/01.10.22

110

Вадет Ембия Мехмед

 

120/01.10.22

111

Станислав Петев Минчев

 

121/01.10.22

112

Нургюл Фикрет Осман

 

122/01.10.22

113

Яхя Исметов Хасанов

 

123/01.10.22

114

Красимир Маринов Маринов

 

124/01.10.22

115

Ивайло Милков Георгиев

 

125/01.10.22

116

Мирослав Петров Василев

 

126/01.10.22

117

Камен Пламенов Костадинов

 

130/01.10.22

118

Пламен Стефанов Пенев

 

131/01.10.22

119

Айдън Шакиров Абилов

 

132/01.10.22

120

Радослав Юриев Йорданов

 

133/01.10.22

121

Милен Стефанов Йорданов

 

134/01.10.22

122

Максим Иванчев Андреев

 

135/01.10.22

123

Борис Крумов Апостолов

 

136/01.10.22

124

Илия Маринов Стоянов

 

137/01.10.22

125

Александър Пламенов Владимиров

 

138/01.10.22

126

Леман Фикриева Хюсниева

 

139/01.10.22

127

Стилиян Иванов Николов

 

140/01.10.22

128

Димитър Тодоров Димитров

 

141/01.10.22

129

Анелия Илиева Емилова

 

142/01.10.22

130

Герда Илиева Йованчич

 

143/01.10.22

131

Димитър Георгиев Димитров

 

144/01.10.22

132

Бисер Бориславов Байчев

 

145/01.10.22

133

Красимир Тодоров Гайдов

 

156/01.10.22

134

Звездалин Красимиров Гайдов

 

157/01.10.22

135

Дарина Петрова Маринова

 

158/01.10.22

136

Росица Асенова Радева

 

159/01.10.22

137

Милена Стоянчева Кодева

 

160/01.10.22

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:51 часа

Календар

Решения

  • № 132 / 02.10.2022

    относно: Сигнал с вх. № 0349/02.10.2022 г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Николай Красенов Колев, представляващ ПП „Продължаваме промяната“

  • № 131 / 02.10.2022

    относно: Сигнал с вх. №350/02.10.2022 г. на РИК, от Николай Красенов Колев, представляващ Коалиция „Продължаваме промяната“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение №1301-НС от 17.08.2022 г. на ЦИК.

  • № 130 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 0348/02.10.2022г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Иван Валентинов Иванов – кандидат за народен представител от 30 МИР – Шумен, съгласно Удостоверение № 15-1-НС от 29.08.2022 г. от РИК – Шумен.

всички решения