Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 120
Шумен, 01.10.2022

ОТНОСНО: Публикуване списък на упълномощените представители на ПП Движение за права и свободи-ДПС в изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Постъпил е Списък № 3 – Приложение №1 към Решение № 1332-НС от 26.08.2022г. на ЦИК, съдържащ 53 (петдесет и три) броя представители.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи  нарушение на изискванията.

 

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1332-НС от 26.08.2022г.  на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък  с вх. №312 от 01.10.2022г. (Приложение №1 към Решение № 1332-НС от 26.08.2022г. на ЦИК) за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен,

 

РЕШИ:

  1. Публикува списък с 53 (петдесет и три) броя упълномощени представители на ПП Движение за права и свободи-ДПС в изборите за народни представители на 02.10.2022г. както следва:

 

 

 

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Метин Салим Юнуз

 

93-260/29.09.2022г.

2

Емне Муса Осман

 

93-261/29.09.2022г.

3

Ерджан Февзи Юмер

 

93-262/29.09.2022г

4

Ниляй Нихал Мехмед

 

93-263/29.09.2022г

5

Рювейде Бейти Феим

 

93-264/29.09.2022г

6

Вилдан Мустафа Хюсню

 

93-265/29.09.2022г

7

Анифе Салиева Хюсеинова

 

93-266/29.09.2022г

8

Нуртен Хюсеинова Юзеирова

 

93-267/29.09.2022г

9

Асен Христов Алексиев

 

93-268/29.09.2022г

10

Зюбейде Мехмедова Халидова

 

93-269/29.09.2022г

11

Медиха Ахмед Ахмед

 

93-270/29.09.2022г

12

Фатма Мехмед Рахим

 

93-271/29.09.2022г

13

Есра Хюсеин Исмаил

 

93-272/29.09.2022г

14

Адинян Неждет Юсни

 

93-273/29.09.2022г

15

Исуф Исуф Алиш

 

93-274/29.09.2022г

16

Емине Халим Ахмед

 

93-275/29.09.2022г

17

Фикри Нури Сали

 

93-276/29.09.2022г

18

Тодор Каранфилов Каранфилов

 

93-277/29.09.2022г

19

Камелия Илиева Казакова

 

93-278/29.09.2022г

20

Ахмед Неджат Наджи

 

93-279/29.09.2022г

21

Гьокхан Неджат Наджи

 

93-280/29.09.2022г

22

Незиха Ахмедова Ибрямова

 

93-281/29.09.2022г

23

Ремзия Тефик Хасан

 

93-282/29.09.2022г

24

Мердин Осман Мехмед

 

93-283/29.09.2022г

25

Мелин Бейнур Мехмед

 

93-284/29.09.2022г

26

Нихал Ахмед Мехмед

 

93-285/29.09.2022г

27

Амал Алиосманов Хюсеинов

 

93-286/29.09.2022г

28

Гьокхан Илхан Реджеб

 

93-287/29.09.2022г

29

Ресмие Исмаил Мустафова

 

93-288/29.09.2022г

30

Метин Хилмиев Джамбазов

 

93-289/29.09.2022г

31

Мелин Бейти Арун

 

93-291/29.09.2022г

32

Ерай Бюлент Рахим

 

93-292/29.09.2022г

33

Сунай Садък Исуф

 

93-293/29.09.2022г

34

Хасан Юзеир Сюлейман

 

93-294/29.09.2022г

35

Гюлфие Фикретова Хилми

 

93-296/29.09.2022г

36

Первин Юджел Хасанова

 

93-297/29.09.2022г

37

Емрах Мюслюм Осман

 

93-298/29.09.2022г

38

Первин Фикри Али

 

93-299/29.09.2022г

39

Гюлджан Гюнаева Юсуфова

 

93-300/29.09.2022г

40

Фикри Али Амза

 

93-301/29.09.2022г

41

Дафинка Стоянова Атанасова

 

93-302/29.09.2022г

42

Ерай Хакъ Сабри

 

93-303/29.09.2022г

43

Пенка Желязкова Николова

 

93-304/29.09.2022г

44

Елис Ренгинарова Хабилева

 

93-305/29.09.2022г

45

Окан Шенол Кючюк

 

93-306/29.09.2022г

46

Вечие Осман Ахмедова

 

93-307/29.09.2022г

47

Севинч Нуфел Аптула

 

93-308/29.09.2022г

48

Мехмед Ибрям Осман

 

93-308/29.09.2022г

49

Мукадес Емин Шакир

 

93-309/29.09.2022г

50

Зюхал Османова Юсеинова

 

93-310/29.09.2022г

51

Севал Вели Йълдъръм

 

93-311/29.09.2022г

52

Нури Хюсмен Ахмед

 

93-313/29.09.2022г

53

Гюлджихан Сезаи Али

 

93-314/29.09.2022г

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 01.10.2022 в 19:49 часа

Календар

Решения

  • № 132 / 02.10.2022

    относно: Сигнал с вх. № 0349/02.10.2022 г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Николай Красенов Колев, представляващ ПП „Продължаваме промяната“

  • № 131 / 02.10.2022

    относно: Сигнал с вх. №350/02.10.2022 г. на РИК, от Николай Красенов Колев, представляващ Коалиция „Продължаваме промяната“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение №1301-НС от 17.08.2022 г. на ЦИК.

  • № 130 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 0348/02.10.2022г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Иван Валентинов Иванов – кандидат за народен представител от 30 МИР – Шумен, съгласно Удостоверение № 15-1-НС от 29.08.2022 г. от РИК – Шумен.

всички решения