Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 113
Шумен, 30.09.2022

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на КП ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 02.10.2022г.

Постъпил е Списък – Приложение №1 към Решение № 1332-НС от 26.08.2022г. на ЦИК, съдържащ 132 (сто тридесет и два) броя представители.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха нарушения на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1332-НС от 26.08.2022г.  на ЦИК и като взе предвид така постъпилият списък  с вх. № 287 от 30.09.2022г. (Приложение №1 към Решение № 1332-НС от 26.08.2022г. на ЦИК) за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен,

РЕШИ:

  1. Публикува списък с 132 (сто тридесет и два) броя упълномощени представители на  КП ГЕРБ-СДС в изборите за народни представители на 02.10.2022г. както следва:

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Георги Асенов Майсторски

 

001/29.09.2022

2

Господин Георгиев Вълков

 

002/29.09.2022

3

Минчо Стоянов Минчев

 

003/29.09.2022

4

Петър Йорданов Шопов

 

004/29.09.2022

5

Десислава Иванова Иванова

 

005/29.09.2022

6

Мерджан Хасанов Мустафов

 

006/29.09.2022

7

Катя Златева Попова

 

007/29.09.2022

8

Бенко Костадинов Бенев

 

008/29.09.2022

9

Станка Арангелова Балтова

 

009/29.09.2022

10

Йордан Илиев Стоянов

 

010/29.09.2022

11

Бейхан Кемилов Алиев

 

011/29.09.2022

12

Виолетка Методиева Илиева

 

012/29.09.2022

13

Павлина Иванова Стоянова

 

013/29.09.2022

14

Исмаил Кямилов Исмаилов

 

014/29.09.2022

15

Светла Митева Димитрова

 

015/29.09.2022

16

Дебора Николова Вълчева

 

016/29.09.2022

17

Айкут Исмаилов Мехмедов

 

017/29.09.2022

18

Исмаил Рамадан Исмаил

 

018/29.09.2022

19

Али Мустафов Алиев

 

019/29.09.2022

20

Ридван Мехмед Ибрахим

 

020/29.09.2022

21

Ахтер Назми Хасан

 

021/29.09.2022

22

Биртан Ахмед Мехмед

 

022/29.09.2022

23

Месут Садък Талиб

 

023/29.09.2022

24

Синан Хасанов Хайрединов

 

024/29.09.2022

25

Сейхан Нуриев Мехмедов

 

025/29.09.2022

26

Джейхан Мехмед Ахмед

 

026/29.09.2022

27

Рубил Руфиев Халимов

 

027/29.09.2022

28

Юсуф Рамис Адем

 

028/29.09.2022

29

Мюзеям Мехмедова Джера

 

029/29.09.2022

30

Сашо Росенов Стоев

 

030/29.09.2022

31

Радослав Илиев Йорданов

 

031/29.09.2022

32

Бирджан Ердоанов Касперов

 

032/29.09.2022

33

Бейрам Мехмедов Реджебов

 

033/29.09.2022

34

Ахмед Реджеб Рахим

 

034/29.09.2022

35

Фахридин Хайредин Алиосман

 

035/29.09.2022

36

Вежди Ислямов Ислямов

 

036/29.09.2022

37

Фикрет Назиф Адем

 

037/29.09.2022

38

Петър Веселинов Петров

 

038/29.09.2022

39

Аптула Ахмед Аптула

 

039/29.09.2022

40

Адем Ибрям Адем

 

040/29.09.2022

41

Даниела Георгиева Добрева

 

041/29.09.2022

42

Неджми Хюсеин Емин

 

042/29.09.2022

43

Юсуф Насуфов Рамисов

 

043/29.09.2022

44

Семра Бехчет Юсеин

 

044/29.09.2022

45

Февзие Февзи Реджебова

 

045/29.09.2022

46

Ибрям Ахмедов Юсеинов

 

046/29.09.2022

47

Назми Мюсреф Вели

 

047/29.09.2022

48

Хюсеин Ибрям Хюсеин

 

048/29.09.2022

49

Иляз Османов Ахмедов

 

049/29.09.2022

50

Бейхан Мустафов Селимов

 

050/29.09.2022

51

Мехмед Али Хълми

 

051/29.09.2022

52

Тефик Али Хасан

 

052/29.09.2022

53

Гюнайдън Али Хасан

 

053/29.09.2022

54

Валентина Димитрова Каменова

 

054/29.09.2022

55

Алтер Рахми Ибрахим

 

055/29.09.2022

56

Благовест Руменов Стефанов

 

056/29.09.2022

57

Елеонора Димитрова Младенова

 

057/29.09.2022

58

Галя Росенова Филипова

 

058/29.09.2022

59

Георги Йорданов Георгиев

 

059/29.09.2022

60

Пресиян Илийчев Георгиев

 

060/29.09.2022

61

Наталия Георгиева Славкова

 

061/29.09.2022

62

Николинка Иванова Радославова

 

062/29.09.2022

63

Наско Антонов Маринов

 

063/29.09.2022

64

Мередин Хюсеин Мехмед

 

064/29.09.2022

65

Олег  Ангелов  Иванов

 

065/29.09.2022

66

Елица Банчева Василева

 

066/29.09.2022

67

Йордан Милков Йорданов

 

067/29.09.2022

68

Розалин Алексиев Андреев

 

068/29.09.2022

69

Друмка Цонева Димова

 

069/29.09.2022

70

Ангел Атанасов Иванов

 

070/29.09.2022

71

Моника Стефанова Стоянова

 

071/29.09.2022

72

Росен Петров Желев

 

072/29.09.2022

73

Хасан Фикри Али

 

073/29.09.2022

74

Зекерие Салим Юсеин

 

074/29.09.2022

75

Али Ислям Исмаил

 

075/29.09.2022

76

Алейдин Себаитин Феим

 

076/29.09.2022

77

Адем Адем Рамадан

 

077/29.09.2022

78

Ридван Алиев Назифов

 

078/29.09.2022

79

Емби Абил Емби

 

079/29.09.2022

80

Елиз Мехмедова Мустанова

 

080/29.09.2022

81

Самет Сами Мехмед

 

081/29.09.2022

82

Богомил Тодоров Недялков

 

082/29.09.2022

83

Незиха Исмаил Аптула

 

083/29.09.2022

84

Павел Янчев Димитров

 

084/29.09.2022

85

Диян Йорданов Димитров

 

085/29.09.2022

86

Иван Кирилов Иванов

 

086/29.09.2022

87

Ангел Иванов Ангелов

 

087/29.09.2022

88

Анифе Шукриева Мустафова

 

088/29.09.2022

89

Нина Петровна Стойнева

 

089/29.09.2022

90

Цветан Цанков Иванов

 

090/29.09.2022

91

Ясен Спасов Янев

 

091/29.09.2022

92

Данаил Димитров Атанасов

 

092/29.09.2022

93

Сезен Метин Исмаил

 

093/29.09.2022

94

Петя Георгиева Дочева

 

094/29.09.2022

95

Радка Васкова Раденкова

 

095/29.09.2022

96

Петър Огнянов Стефанов

 

096/29.09.2022

97

Петя Иванова Христова

 

097/29.09.2022

98

Лазар Маринов Василев

 

098/29.09.2022

99

Мартин Любомиров Георгиев

 

099/29.09.2022

100

Фикрет Еюб Мехмед

 

100/29.09.2022

101

Хамди Селим Хамди

 

101/29.09.2022

102

Ася Иванова Йорданова

 

102/29.09.2022

103

Тодорка Добрева Йорданова

 

103/29.09.2022

104

Марийка Стоянова Стоева

 

104/29.09.2022

105

Лилия Петкова Кралева

 

105/29.09.2022

106

Юлия Василева Георгиева

 

106/29.09.2022

107

Пламена Цанкова Атанасова

 

107/29.09.2022

108

Величка Цанкова Георгиева

 

108/29.09.2022

109

Жулиен Митков Йорданов

 

109/29.09.2022

110

Иво Ламбев Радев

 

110/29.09.2022

111

Димитрина Валентинова Дянкова

 

111/29.09.2022

112

Анна Валентинова Минчева

 

112/29.09.2022

113

Вилдан Юсуф Ибрям

 

113/29.09.2022

114

Гюрсел Мехмедов Ахмедов

 

114/29.09.2022

115

Метин Нурханов Шабанов

 

115/29.09.2022

116

Жулиде Юзджанова Бейтула

 

116/29.09.2022

117

Пенка Станчева Петрова

 

117/29.09.2022

118

Милка Станкова Иванова

 

118/29.09.2022

119

Христо Добрев Господинов

 

119/29.09.2022

120

Алпай Кадридин Насъф

 

120/29.09.2022

121

Неджихан Ахмедова Алиосманова

 

121/29.09.2022

122

Айше Сюлейман Мустафа  

 

122/29.09.2022

123

Басри Ахмед Исмаил

 

123/29.09.2022

124

Бедри Акиф Ехлиман  

 

124/29.09.2022

125

Неждия Иса Халид

 

125/29.09.2022

126

Аптрахим Бюлянт Аптрахим 

 

126/29.09.2022

127

Диян Симеонов Дамянов

 

127/29.09.2022

128

Марийка Ангелова Минкова

 

128/29.09.2022

129

Иванка Филипова Благоева

 

129/29.09.2022

130

Росен Георгиев Радев

 

130/29.09.2022

131

Керанка Александрова Тошева

 

131/29.09.2022

132

Евру Рушен Хасан

 

131/29.09.2022

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 30.09.2022 в 19:10 часа

Календар

Решения

  • № 132 / 02.10.2022

    относно: Сигнал с вх. № 0349/02.10.2022 г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Николай Красенов Колев, представляващ ПП „Продължаваме промяната“

  • № 131 / 02.10.2022

    относно: Сигнал с вх. №350/02.10.2022 г. на РИК, от Николай Красенов Колев, представляващ Коалиция „Продължаваме промяната“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. с Решение №1301-НС от 17.08.2022 г. на ЦИК.

  • № 130 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 0348/02.10.2022г. по описа на РИК – Шумен, подадена от Иван Валентинов Иванов – кандидат за народен представител от 30 МИР – Шумен, съгласно Удостоверение № 15-1-НС от 29.08.2022 г. от РИК – Шумен.

всички решения