Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 134
Шумен, 10.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г.

Постъпил е списък – Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК, съдържащ 151 (сто петдесет и един) броя представители.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 184-НС от 07.06.2021г  на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък  с вх. № 277 от 10.07.2021 г., (Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК) за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен

 

РЕШИ:

 

 1. Публикува списък със 151 (сто петдесет и един) броя упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г. както следва:Три имена

ЕГН

№ и дата
на пълномощно

1

Георги Асенов Майсторски

 

1/07.07.2021

2

Марин Асенов Маринов

 

2/07.07.2021

3

Асен Асенов Стоянов

 

3/07.07.2021

4

Алайдин Ибраимов Салиев

 

4/07.07.2021

5

Ростислав Димитров Иванов

 

5/07.07.2021

6

Айкут Исмаилов Мехмедов

 

6/07.07.2021

7

Исмаил Рамадан Исмаил

 

7/07.07.2021

8

Десислава Иванова Иванова

 

8/07.07.2021

9

Джанер Шерфидин Мустафа

 

9/07.07.2021

10

Краса Георгиева Димова

 

10/07.07.2021

11

Петър Драгомиров Свещаров

 

11/07.07.2021

12

Митко Димчев Митев

 

12/07.07.2021

13

Бейхан Кемилов Алиев

 

13/07.07.2021

14

Виолетка Методиева Илиева

 

14/07.07.2021

15

Гюлджан Асан Ахмед

 

15/07.07.2021

16

Илиян Велинов Илиев

 

16/07.07.2021

17

Петър Йорданов Шопов

 

17/07.07.2021

18

Господин Георгиев Вълков

 

18/07.07.2021

19

Али Мустафов Алиев

 

19/07.07.2021

20

Ружди Мехмедов Еминов

 

21/07.07.2021

21

Назиф Ахмед Сейфула

 

22/07.07.2021

22

Месут Садък Талиб

 

23/07.07.2021

23

Синан Хасанов Хайрединов

 

24/07.07.2021

24

Сали Османов Фазлиев

 

25/07.07.2021

25

Ахмед Фикрет Васви

 

26/07.07.2021

26

Мехмед Хасан Хюсеин

 

27/07.07.2021

27

Рубил Руфиев Халимов

 

28/07.07.2021

28

Нурхан Шабанов Хюсеинов

 

29/07.07.2021

29

Шабан Шефкет Рамадан

 

30/07.07.2021

30

Ибрям Ибрям Ахмед

 

31/07.07.2021

31

Насуф Недрет Якуб

 

32/07.07.2021

32

Бирджан Ердоанов Касперов

 

33/07.07.2021

33

Левент Зекериев Ахмедов

 

34/07.07.2021

34

Ахмед Реджеб Рахим

 

37/07.07.2021

35

Тамер Ахмед Реджеб

 

38/07.07.2021

36

Мехмед Хюсеинов Мехмедов

 

39/07.07.2021

37

Джейхан Мехмед Ахмед

 

40/07.07.2021

38

Ангел Любенов Куцаров

 

41/07.07.2021

39

Красен Цветков Деянов

 

42/07.07.2021

40

Виолета Илиева Янева

 

43/07.07.2021

41

Фикрет Еюб Мехмед

 

44/07.07.2021

42

Неджихан Ахмедова Алиосманова

 

45/07.07.2021

43

Пламена Цанкова Атанасова

 

46/07.07.2021

44

Нешет Ридван Юсуф

 

47/07.07.2021

45

Серхан Фахридин Хайредин

 

48/07.07.2021

46

Фикрет Назиф Адем

 

49/07.07.2021

47

Фатме Бейсим Вели

 

50/07.07.2021

48

Емрах Емилов Демиров

 

51/07.07.2021

49

Зюлкюф Мустафов Алиосманов

 

52/07.07.2021

50

Надежда Петрова Стоянова

 

53/07.07.2021

51

Алденис Неждиев Хасанов

 

54/07.07.2021

52

Берк Шенол Фейзиев

 

55/07.07.2021

53

Севдие Неджиб Исмаил

 

56/07.07.2021

54

Исмаил Рейханов Исмаилов

 

57/07.07.2021

55

Станислав Христов Стоянов

 

58/07.07.2021

56

Талят Гюнайдън Али

 

59/07.07.2021

57

Бурак Зихни Махмуд

 

60/07.07.2021

58

Мюждат Гюнайдън Иляз

 

61/07.07.2021

59

Халид Ахмед Али

 

62/07.07.2021

60

Джеври Адил Абтула

 

63/07.07.2021

61

Колю Иванов Колев

 

64/07.07.2021

62

Джунейт Мехмед Сали

 

65/07.07.2021

63

Веско Димитров Каменов

 

66/07.07.2021

64

Девриш Аптиев Мехмедов

 

67/07.07.2021

65

Наско Димитров Каменов

 

68/07.07.2021

66

Расим Гюрджанов Мюмюнов

 

69/07.07.2021

67

Абил Емби Абил

 

70/07.07.2021

68

Ердал Хамди Сюлейман

 

71/07.07.2021

69

Али Ислям Исмаил

 

72/07.07.2021

70

Джансу Ридван Шабан

 

73/07.07.2021

71

Алейдин Себаитин Феим

 

74/07.07.2021

72

Айсун Бейзат Ариф

 

75/07.07.2021

73

Адем Адем Рамадан

 

76/07.07.2021

74

Хамид Шюкрю Ахмед

 

77/07.07.2021

75

Иван Станев Динков

 

78/07.07.2021

76

Ерай Гюрсел Адем

 

79/07.07.2021

77

Етям Насъф Етям

 

80/07.07.2021

78

Маринка Иванова Илиева

 

81/07.07.2021

79

Джелял Хълми Аптула

 

82/07.07.2021

80

Ивалина Богданова Боянова

 

83/07.07.2021

81

Цветелина Цанкова Лазарова

 

84/07.07.2021

82

Георги Росенов Горчев

 

85/07.07.2021

83

Радослав Красимиров Василев

 

86/07.07.2021

84

Диян Симеонов Дамянов

 

87/07.07.2021

85

Петко Захариев Димитров

 

88/07.07.2021

86

Йорданка Александрова Патлеева

 

89/07.07.2021

87

Калинка Йорданова Йорданова

 

90/07.07.2021

88

Милко Иванов Делев

 

91/07.07.2021

89

Красимир Йорданов Йорданов

 

92/07.07.2021

90

Мартин Георгиев Стоянов

 

93/07.07.2021

91

Райна Стоянова Шатева

 

94/07.07.2021

92

Яна Илиева Димитрова

 

95/07.07.2021

93

Георги Златев Янев

 

96/07.07.2021

94

Адем Ферхан Адем

 

97/07.07.2021

95

Гюлхан Ахмед Риза

 

99/07.07.2021

96

Зюбейде Мустафа Фет

 

100/07.07.2021

97

Анифе Бехич Ахмед

 

101/07.07.2021

98

Еркан Зия Чобан

 

102/07.07.2021

99

Виржиния  Борисова  Раденкова

 

103/07.07.2021

100

Благовест Руменов Стефанов

 

104/07.07.2021

101

Георги  Йорданов  Георгиев

 

105/07.07.2021

102

Юрий Мирославов Иванов

 

106/07.07.2021

103

Емил Данаилов Мирославов

 

107/07.07.2021

104

Олег  Ангелов  Иванов

 

108/07.07.2021

105

Десислава Ивелинова Вълчева

 

109/07.07.2021

106

Стефан Стоянов Иванов

 

110/07.07.2021

107

Екатерина Иванова Крумова

 

111/07.07.2021

108

Ивайло Динчев Борисов

 

112/07.07.2021

109

Сюлейман  Али Исмаил

 

113/07.07.2021

110

Надежда  Живкова  Неделчева

 

114/07.07.2021

111

Теменужка Ангелова  Миленова

 

115/07.07.2021

112

Розалин Алексиев Андреев

 

116/07.07.2021

113

Пресиян Илийчев Георгиев

 

117/07.07.2021

114

Васил Добрев Димов

 

118/07.07.2021

115

Снежана Стойчева Герова

 

001/08.07.2021

116

Адил Ахмед Адил

 

002/08.07.2021

117

Нургюн Лятиф Елиман

 

003/08.07.2021

118

Искра Николаева Станева

 

004/08.07.2021

119

Сибел Джеват Касимова

 

006/08.07.2021

120

Зехра Метинова Чаушева

 

007/08.07.2021

121

Тамер Вадет Акиф

 

008/08.07.2021

122

Шенай Ахмед Ахмед

 

009/08.07.2021

123

Азиз Хасан Мехмед

 

010/08.07.2021

124

Христо Стефанов Костов

 

011/08.07.2021

125

Добринка Станчева Митева

 

012/08.07.2021

126

Юксел Мехмед Исмаил

 

013/08.07.2021

127

Севия Кямил Осман

 

014/08.07.2021

128

Нежда Рамис Мехмед

 

015/08.07.2021

129

Ерджан Юсеинов Азизов

 

016/08.07.2021

130

Бюлянт Алиосман Исмаил

 

017/08.07.2021

131

Инджигюл Мустафова Ариф

 

018/08.07.2021

132

Кемал Хасанов Ахмедов

 

019/08.07.2021

133

Мустафа Абилов Мустафов

 

020/08.07.2021

134

Сезгин Исметов Нутфиев

 

021/08.07.2021

135

Синан Рами Мустафа

 

022/08.07.2021

136

Гюляр Ахмед Мустафа

 

023/08.07.2021

137

Хасан Мехмед Хасан

 

024/08.07.2021

138

Метин Хамди Хасан

 

026/08.07.2021

139

Метин Вахдетов Велиев

 

027/08.07.2021

140

Гюлхан Севгинова Ефраимова

 

028/08.07.2021

141

Ерсин Мехмедов Руфиев

 

029/08.07.2021

142

Мартин Данаилов Миладинов

 

030/08.07.2021

143

Невянка Стоянова Колева

 

031/08.07.2021

144

Мехмед Халил Джелил

 

032/08.07.2021

145

Назифе Бехтиева Османова

 

033/08.07.2021

146

Фатма Раим Хюсеин

 

034/08.07.2021

147

Севим Исмедова Хюсеинова

 

035/08.07.2021

148

Ерсел Ердоан Васви

 

036/08.07.2021

149

Гюлсехер Хасан Алиосманова

 

037/08.07.2021

150

Гюлшен Мустафова Мехмедова

 

038/08.07.2021

151

Нурджихан Исмаил Елиман

 

039/08.07.2021

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Веселина Маринова Маринова

За секретар: Мария Велкова Василева

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:37 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 149 / 11.07.2021

  относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

 • № 148 / 11.07.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

 • № 147 / 11.07.2021

  относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения