Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 132
Шумен, 09.07.2021

ОТНОСНО: Жалба от Веселин Владимиров Пенчев, съдържаща сигнал за извършени престъпления.

В РИК Шумен  е постъпила жалба с вх. № 274/09.07.2021г. от Веселин Владимиров Пенчев, пълномощник на Коалиция от партии „БСП за България“

В жалбата се посочва, че е възможно да са налице данни за извършено престъпление – представяне на фалшиви решения на ТЕЛК/НЕЛК и други медицински органи. Според жалбоподателя, същите са представени за регистриране на прекомерен брой избиратели, включени в списъка на подвижна секционна избирателна кутия /ПСИК/ на територията на Община Върбица  и Община Каолиново област Шумен.

Същият моли да се извърши проверка по наведените в жалбата оплаквания и в случай, че са налице доказателства за извършени престъпления, да се предприемат необходимите действия и да се ангажира отговорността на виновните за това лица.

От правна и фактическа страна РИК Шумен намира следното:

РИК Шумен е орган, осъществяващ дейностите по прилагане на ИК и свързаните с него нормативни актове, в рамките на предоставената му компетентност на основание чл. 72, ал. 1 от ИК.

На основание чл. 90, ал.1 от ИК на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл. 37 от ИК.  РИК определя броя на ПСИК в изборния район въз основа на броя на подадените заявления, като за Община Върбица е определила  4 броя  ПСИК с  Решение №55 от 25.06.2021г. , а за община Каолиново 1 брой ПСИК с Решение №70 от 30.06.2021г.

Със заповед № 922 от 15.06.2021г. на Кмета на Община Върбица, във връзка с т. 9 от Решение № 225-НС от 13 юни, 2021г. на ЦИК са образувани 4 подвижни избирателни секции и са  утвърдени техните номера. Със заповед №И-01-23 от 25.06.2021г. на Кмета на община Каолиново във връзка с т. 9 от Решение № 225-НС от 13 юни, 2021г. на ЦИК е образувана 1 подвижна избирателна секция и е утвърден нейния номер.

 РИК Шумен е уведомена от Община Върбица, че към 15.06.2021г. има подадени общо 247 броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители  на 11 юли, 2021г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Гласуването с хартиена бюлетина с подвижна избирателна кутия е равностойно на гласуването с бюлетина за машинно гласуване.

РИК Шумен е уведомена от Община Каолиново, че към 25.06.2021г. има подадени общо 231 броя заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители  на 11 юли, 2021г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Гласуването с хартиена бюлетина с подвижна избирателна кутия е равностойно на гласуването с бюлетина за машинно гласуване.

Проверката и установяване на увреждането на избирателя се извършва от органа  по чл. 23, ал. 1 от ИК,  в съответствие с чл. 37, ал. 3а от ИК, като тези действия на общинската администрация не подлежат на контрол от РИК.

Актовете на общинската администрация по съставяне на избирателните списъци и отстраняване на непълноти и грешки подлежат на обжалване пред съответния Административен съд при наличие на правен интерес за това, съгласно чл. 43, ал. 4 от ИК.

От друга страна в жалбата се навеждат твърдения за евентуално извършени престъпления, но доколкото РИК Шумен е ограничена в правомощията си по чл. 72 от ИК, то същата не е компетентна да разследва престъпления.

Видно от гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК,

РИК Шумен

Р Е Ш И:

 

 1. Оставя без разглеждане жалба с вх. № 274/09.07.2021г. от Веселин Владимиров Пенчев, пълномощник на Коалиция от партии „БСП за България“.
 2. Препраща по компетентност до Районна прокуратура Шумен – териториално отделение Велики Преслав жалба с вх. № 274/09.07.2021г. от Веселин Владимиров Пенчев, пълномощник на Коалиция от партии „БСП за България“ в частта, касаеща евентуално извършени престъпления на територията на община Върбица, област Шумен.
 3. Препраща по компетентност до Районна прокуратура Шумен – териториално отделение Нови пазар жалба с вх. № 274/09.07.2021г. от Веселин Владимиров Пенчев, пълномощник на Коалиция от партии „БСП за България“ в частта, касаеща евентуално извършени престъпления на територията на община Каолиново, област Шумен.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:49 часа

Календар

Решения

 • № 149 / 11.07.2021

  относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

 • № 148 / 11.07.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

 • № 147 / 11.07.2021

  относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения