Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 125
Шумен, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на ПП „Републиканци за България“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г.

Постъпил е списък – Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК, съдържащ 98 (деветдесет и осем) броя представители.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 184-НС от 07.06.2021г  на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък  с вх. № 262 от 09.07.2021 г. (Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК) за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен,

РЕШИ:

  1. Публикува списък с 98 (деветдесет и осем) броя упълномощени представители на ПП „Републиканци за България“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г. както следва:
 

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН/ЛК

Номер на пълнощно/дата

1

Христо Василев Янев

 

1/07.07.2021

2

Надка Йозова Янева

 

2/07.07.2021

3

Осман  Ахмедов Османов

 

3/07.07.2021

4

Кремена Веселинова Жекова

 

4/07.07.2021

5

Нели Златкова Христова

 

5/07.07.2021

6

Вяра Тодорова Тодорова

 

6/07.07.2021

7

Татяна Жечева Кристиянова

 

7/07.07.2021

8

Йордан Митев Йорданов

 

8/07.07.2021

9

Йордан Янков Стоянов

 

9/07.07.2021

10

Виктория Митева Йорданова

 

10/07.07.2021

11

Зелиха Раимова Ахмедова

 

11/07.07.2021

12

Галя Тодорова Захариева

 

12/07.07.2021

13

Цонка Желева Вълчева

 

13/07.07.2021

14

Галин Бонев Господинов

 

14/07.07.2021

15

Галина Даниловна Пъшкина

 

15/07.07.2021

16

Димитър Йорданов Димитров

 

16/07.07.2021

17

Ваня Ангелова Димитрова

 

17/07.07.2021

18

Диана Славева Делева

 

18/0707.2021

19

Стела Атанасова Господинова

 

19/07.07.2021

20

Жечка Илиева Георгиева

 

20/07.07.2021

21

Христо Събев Христов

 

21/07.07.2021

22

Десислава Мариянова Димитрова

 

22/07.07.2021

23

Здравко Антонов Здравков

 

23/07.07.2021

24

Димитър Йорданов Димитров

 

24/07.07.2021

25

Ангел Георгиев Митев

 

25/07.07.2021

26

Ивалин Христинов Стоянов

 

26/07.07.2021

27

Петър Георгиев Петров

 

27/07.07.2021

28

Сенаим Исмаилов Алиев

 

28/07.07.2021

29

Левент Юсеин Осман

 

29/07.07.2021

30

Рахми Рафиев Мехмедов

 

30/07.07/2021

31

Фатме Ахмедова Вейсалова

 

31/07.07.2021

32

Петър Иванов Недялков

 

32/07.07.2021

33

Джемиле Хюсеинова Мехмедова

 

33/07.07.2021

34

Кадрие Хюсеин Мюслюм

 

34/07.07.2021

35

Синан Ибрахимов Халилов

 

35/07.07.2021

36

Себиле Мехмед Ахмед

 

36/07.07.2021

37

Съдкие  Неджетова Шаинова

 

37/07.07.2021

38

Мустафа Алиев Мустафов

 

38/07.07.2021

39

Халил Бейхан Халил

 

39/07.07.2021

40

Венцислав Тодоров Иванов

 

40/07.07.2021

41

Емил Мирославов Иванов

 

41/07.07.2021

42

Бейрам Кязимов Салиев

 

42/08.07.2021

43

Бейхан Садрединов Мустафов

 

43/08.07.2021

44

Танжу Неджмиев Тасинов

 

44/08.07.2021

45

Сервет Изедин Халил

 

45/08.07.2021

46

Фатме Хюсеин Мехмед

 

46/08.07.2021

47

Мехмед Ахмед Мехмед

 

47/08.07.2021

48

Талиб Зюлхан Талиб

 

48/08.07.2021

49

Халит Неждет Реджеб

 

49/08.07.2021

50

Ширин Рейханова Реджеб

 

50/08.07.2021

51

Ахмед Хилми Ахмед

 

51/08.07.2021

52

Незамедин Хашим Рафи

 

52/08.07.2021

53

Мехмед Мемдух Исмаил

 

53/08.07.2021

54

Хюлия Алкан Шевкет

 

54/08.07.2021

55

Здравко Григоров Соколов

 

55/08.07.2021

56

Сали Неджиб Мехмед

 

56/08.07.2021

57

Мехмед Басри Мехмед

 

57/08.07.2021

58

Емине Баки Хюсеин

 

58/08.07.2021

59

Мехмед Басриев Мехмедов

 

59/08.07.2021

60

Фикрет Исмаилов Хюсеинов

 

60/08.07.2021

61

Юзджан Ведат Ахмед

 

61/08.07.2021

62

Ирфан Осман Зекерия

 

62/08.07.2021

63

Бирджан Ердинч Фахредин

 

63/08.07.2021

64

Ахмед Хайри Гюджен

 

64/08.07.2021

65

Ахмед Мехмедов Кязимов

 

65/08.07.2021

66

Ибрахим Меджитов Ибрямов

 

66/08.07.2021

67

Гюлшен Шюкри Мехмед

 

67/08.07.2021

68

Мелин Хайри Нури

 

68/08.07.2021

69

Димчо Илиев Димов

 

69/08.07.2021

70

Хюсеин Мюмюн Хюсеин

 

70/08.07.2021

71

Октай Гюлшен Исмаил

 

71/08.07.2021

72

Екрем Мехмед Мехмед

 

72/08.07.2021

73

Невзат Шефкъ Исмаил

 

73/08.07.2021

74

Зюлхан Талиб Юсуф

 

74/08.07.2021

75

Сезаим Али Хасан

 

75/08.07.2021

76

Неджмия Неджмидин Ибрямова

 

76/08.07.2021

77

Есмира Ердован Ахмед

 

77/08.07.2021

78

Неждет Реджеб Мурад

 

78/08.07.2021

79

Красен Василев Петров

 

79/08.07.2021

80

Ерол Мустафа Мустафа

 

80/08.07.2021

81

Рукия Ефраим Хюсеин

 

81/08.07.2021

82

Динчер Кямил Халим

 

82/08.07.2021

83

Данаил Мирославов Иванов

 

83/08.07.2021

84

Неджип Фикретов Неджипов

 

84/08.07.2021

85

Красен Иванов Костадинов

 

85/08.07.2021

86

Красимир Тодоров Гайдов

 

86/08.07.2021

87

Тодор Банев Тодоров

 

87/08.07.2021

88

Росен Миленков Апостолов

 

88/08.07.2021

89

Валентина Стилиянова Христова

 

89/08.07.2021

90

Бейджет Юсуф Шабан

 

90/08.07.2021

91

Мустафа Руменов Маринов

 

91/09.07.2021

92

Джелил Ахмед Джелил

 

92/09.07.2021

93

Красимира Маринова Димитрова

 

93/09.07.2021

94

Манчо Стефанов Борисов

 

94/09.07.2021

95

Емил Недялков Минчев

 

95/09.07.2021

96

Севдалин Николаев Михайлов

 

96/09.07.2021

97

Марин Петков Маринов

 

97/09.07.2021

98

Красимир Кръстев Костов

 

98/09.07.2021

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:42 часа

Календар

Решения

  • № 149 / 11.07.2021

    относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

  • № 148 / 11.07.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

  • № 147 / 11.07.2021

    относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения