Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 124
Шумен, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на Коалиция „Демократична България – Обединение“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г.

Постъпил е списък – Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК, съдържащ 43 (четиридесет и три) броя представители.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 184-НС от 07.06.2021г  на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък  с вх. № 249 от 08.07.2021 г. (Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК) за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен,

РЕШИ:

  1. Публикува списък с 43 (четиридесет и три) броя упълномощени представители на  Коалиция „Демократична България – Обединение“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г. както следва:

Име, презиме и фамилия

 

№ и дата на пълномощно

1

Салиха Реджеб Селиман

 

1/07.07.2021

2

Сунай Сенаим Реджеб

 

2/07.07.2021

3

Сюлейман Ниязи Сюлейман

 

3/07.07.2021

4

Айдън Ахмед Хамди

 

4/07.07.2021

5

Хасан Юзеир Мехмедали

 

5/07.07.2021

6

Серкан Синан Менду

 

6/07.07.2021

7

Джейхан Ахмед Хюсеин

 

7/07.07.2021

8

Бейзат Хасан Зекери

 

8/07.07.2021

9

Бахрие Ремзи Шукри

 

9/07.07.2021

10

Сабрия Хайри Таир

 

10/07.07.2021

11

Нехриман Ибрахим Хюсеин

 

11/07.07.2021

12

Ердинч Зейнун Зюлкяр

 

12/07.07.2021

13

Истигбал Ибрям Хасан

 

13/07.07.2021

14

Динчер Неджат Рахим

 

14/07.07.2021

15

Исмаил Исмаил Кязим

 

15/07.07.2021

16

Айше Садредин Юзеир

 

16/07.07.2021

17

Назиф Реджеб Назиф

 

17/07.07.2021

18

Мехмед Сабри Абтрахим

 

18/07.07.2021

19

Дурхан Орхан Амза

 

19/07.07.2021

20

Севим Юсуфова Исмаил

 

20/07.07.2021

21

Берна Зелкифова Махмудова

 

21/07.07.2021

22

Зелиха Назиф Адил

 

22/07.07.2021

23

Назъм Басри Сали

 

23/07.07.2021

24

Рейхан Мюзекяр Кадир

 

24/07.07.2021

25

Билгин Джелил Кямил

 

25/07.07.2021

26

Джемил Васвиев Хасанов

 

26/07.07.2021

27

Садредин Мустафов Назифов

 

27/07.07.2021

28

Медаим Федаи Мехмед

 

28/07.07.2021

29

Октай Ибрям Фарук

 

29/07.07.2021

30

Ертан Айдън Ахмед

 

30/07.07.2021

31

Раиф Хюсеин Хамид

 

31/07.07.2021

32

Ергюн Мехмед Басри

 

32/07.07.2021

33

Тугай Неджмидин Медаим

 

33/07.07.2021

34

Садрие Ниязи Зекерия

 

34/07.07.2021

35

Нурхаят Ведатова Хасанова

 

35/07.07.2021

36

Гюлнази Талиб Хюсеинова

 

36/07.07.2021

37

Мехмед Хайри Нури

 

37/07.07.2021

38

Исмаил Хюсмен Ибрям

 

38/07.07.2021

39

Денис Екрем Мехмед

 

39/07.07.2021

40

Бехрин Бахри Съдкъ

 

40/07.07.2021

41

Нериман Билял Назиф

 

41/07.07.2021

42

Исмет Исмаилов Абтулов

 

42/07.07.2021

43

Бейхан Шабан Хюсеин

 

43/07.07.2021

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 149 / 11.07.2021

    относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

  • № 148 / 11.07.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

  • № 147 / 11.07.2021

    относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения