Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 122
Шумен, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на ПП „Движение за права и свободи – ДПС“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г.

Постъпил е списък – Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК, съдържащ 68 (шестдесет и осем) броя представители.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, се установи едно нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 184-НС от 07.06.2021г  на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък  с вх. № 244 от 08.07.2021 г. (Приложение №1 към Решение № 184-НС от 07.06.2021г. на ЦИК) за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен,

РЕШИ:

 1. Публикува списък с 67 (шестдесет и седем) броя упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи – ДПС“ в изборите за народни представители на 11.07.2021г. както следва:

       №

Име, презиме и фамилия

 

№ и дата на пълномощно

1

Ехтунай Илхан Халил

 

134-11-1/08.07.2021г.

2

Едает Алиев Адемов

 

134-11-2/08.07.2021г.

3

Нури Исмаил Мустафа

 

134-11-3/08.07.2021г.

4

Аксел Амалова Мухсинова

 

134-11-4/08.07.2021г.

5

Салим Саид Салим

 

134-11-5/08.07.2021г.

6

Ибрям Осман Ибрям

 

134-11-6/08.07.2021г.

7

Илхан Хали Мехмед

 

134-11-7/08.07.2021г.

8

Ахмед Исмаил Алиосман

 

134-11-8/08.07.2021г.

9

Кязиме Хюсеинова Хюсмянова

 

134-11-9/08.07.2021г.

10

Незиха Акиф Юмер

 

134-11-10/08.07.2021г.

11

Енис Певатов Мустафов

 

134-11-11/08.07.2021г.

12

Айсел Зикри Ахмед

 

134-11-12/08.07.2021г.

13

Ертан Ерсан Неджати

 

134-11-13/08.07.2021г.

14

Хасан Хилмиев Ахмедов

 

134-11-14/08.07.2021г.

15

Нежля Ахмед Тефик

 

134-11-15/08.07.2021г.

16

Фатме Алиева Илиязова

 

134-11-16/08.07.2021г.

17

Мелиха Мехмедова Юмерова

 

134-11-17/08.07.2021г.

18

Фатме Мехмедова Халидова

 

134-11-18/08.07.2021г.

19

Емне Муса Осман

 

134-11-19/08.07.2021г.

20

Нермин Нези Али

 

134-11-20/08.07.2021г.

21

Зюбейде Мехмедова Халидова

 

134-11-21/08.07.2021г.

22

Медиха Ахмед Ахмед

 

134-11-22/08.07.2021г.

23

Адинян Неждет Юсни

 

134-11-23/08.07.2021г.

24

Сертан Сабри Ахмед

 

134-11-24/08.07.2021г.

25

Къймет Билгин Али

 

134-11-25/08.07.2021г.

26

Севим Мюстеджебова Мехмедова

 

134-11-26/08.07.2021г.

27

Фатма Мехмед Рахим

 

134-11-27/08.07.2021г.

28

Рахим Хасан Рахим

 

134-11-28/08.07.2021г.

29

Алейдин Исмаилов Ахмедов

 

134-11-29/08.07.2021г.

30

Айлин Мустафова Осман

 

134-11-30/08.07.2021г.

31

Сечил Алиева Басриева

 

134-11-31/08.07.2021г.

32

Браедин Мехмедов Ибрямов

 

134-11-32/08.07.2021г.

33

Риза Ниази Абазов

 

134-11-33/08.07.2021г.

34

Реджеб Осман Адем

 

134-11-34/08.07.2021г.

35

Муса Ахмедов Скендеров

 

134-11-36/08.07.2021г.

36

Хафизе Мехмедова Исмаилова

 

134-11-37/08.07.2021г.

37

Мустафа Неждет Мустафа

 

134-11-38/08.07.2021г.

38

Салим Мехмед Ахмед

 

134-11-39/08.07.2021г.

39

Неджиати Сали Тефик

 

134-11-40/08.07.2021г.

40

Виждан Осман Реджеб

 

134-11-41/08.07.2021г.

41

Хава Мехмед Скендер

 

134-11-42/08.07.2021г.

42

Аднян Бейхан Якуб

 

134-11-43/08.07.2021г.

43

Вальо Богомилов Добрев

 

134-11-44/08.07.2021г.

44

Бахтишен Ниязи Ибрям

 

134-11-45/08.07.2021г.

45

Кенан Хълмиев Хасанов

 

134-11-46/08.07.2021г.

46

Ибрахим Салиев Ахмедов

 

134-11-47/08.07.2021г.

47

Неджмие Хиса Ахмед

 

134-11-48/08.07.2021г.

48

Фатме Турхан Сами

 

134-11-49/08.07.2021г.

49

Незиха Ахмедова Ибрямова

 

134-11-50/08.07.2021г.

50

Анка Петрова Миланова

 

134-11-51/08.07.2021г.

51

Неждия Хълми Билял

 

134-11-52/08.07.2021г.

52

Мустафа Исмаилов Юсуфов

 

134-11-53/08.07.2021г.

53

Явер Хасанов Матъшев

 

134-11-54/08.07.2021г.

54

Шезаи Исмаилов Алибеев

 

134-11-55/08.07.2021г.

55

Анифе Салиева Хюсеинова

 

134-11-56/08.07.2021г.

56

Мустафа Хамидов Тефиков

 

134-11-57/08.07.2021г.

57

Джеват Ниази Мехмед

 

134-11-58/08.07.2021г.

58

Мехмед Хасан Алиосман

 

134-11-59/08.07.2021г.

59

Гюлшен  Расим Халид

 

134-11-60/08.07.2021г.

60

Калчо Ангелов Атанасов

 

134-11-61/08.07.2021г.

61

Антоанета Славева Камберова

 

134-11-62/08.07.2021г.

62

Милен Руменов Маринов

 

134-11-63/08.07.2021г.

63

Елминаз Асенова Йосифова

 

134-11-64/08.07.2021г.

64

Айлин Рашидова Мехмедова

 

134-11-65/08.07.2021г.

65

Тунчер Юсеин Сейфула                                        

 

134-11-66/08.07.2021г.

66

Синан Ефрахимов Ахмедов

 

134-11-67/08.07.2021г.

67

Гюлджихан  Сезаи Али

 

134-11-68/08.07.2021г.

 

 1. Отказва регистрация на:

1

Неджиат Наджи Иляз

 

134-11-35/08.07.2021г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:38 часа

Календар

Решения

 • № 149 / 11.07.2021

  относно: Препратено по компетентност постановление за отказ да се образува наказателно производство по вх. № 2581/21 от 11.07.2021г. по описа на Районна прокуратура гр. Шумен.

 • № 148 / 11.07.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 11 юли 2021 г.

 • № 147 / 11.07.2021

  относно: Предаване от РИК – Шумен на СИК № 302500013 с. Янково, общ. Смядово на формуляри от секционни протоколи (Приложение № 96-НС-кр) – за извършване преброяване на контролните разписки и за отчитане на резултатите от гласуването и (Приложение № 96-НС-хм)

всички решения