Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Народни представители 14.11.2021

Движение за права и свободи – ДПС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Сашо Събев Борисов1-139-ПВР/НС/12.11.2021
Атче Исмаил Халил1-140-ПВР/НС/12.11.2021
Кериме Мустафова Ахмедова1-141-ПВР/НС/12.11.2021
Васфи Ясимов Ахмедов1-142-ПВР/НС/12.11.2021
Ганка Александрова Димитрова1-143-ПВР/НС/12.11.2021
Митко Сашов Георгиев1-144-ПВР/НС/12.11.2021
Севдалин Бориславов Алдинов1-145-ПВР/НС/12.11.2021
Орхан Рамаданов Хюсеинов1-146-ПВР/НС/12.11.2021
Хасан Мехмед Хасан1-147-ПВР/НС/12.11.2021
Месут Юсеин Енвер1-148-ПВР/НС/12.11.2021
Зекерие Хасанов Салимов1-149-ПВР/НС/12.11.2021
Фикрет Мустафов Черкезов1-150-ПВР/НС/12.11.2021
Фатме Мустафова Терзиева1-151-ПВР/НС/12.11.2021
Халим Хасанов Исмаилов1-152-ПВР/НС/12.11.2021
Хюсеин Мехмед Мустафа1-153-ПВР/НС/12.11.2021
Салих Мусов Чолаков1-154-ПВР/НС/12.11.2021
Айнур Джемал Зюлкяр1-155-ПВР/НС/12.11.2021
Танер Якубов Мехмедов1-156-ПВР/НС/12.11.2021
Неджбие Реджебова Курдова1-157-ПВР/НС/12.11.2021
Фатме Ерол Рафет1-52-ПВР/НС/08.11.2021
Айтен Зюлкюф Шабанова1-158-ПВР/НС/12.11.2021
Ахмед Ибрямов Османов1-53-ПВР/НС/08.11.2021
Хюлия Индихан Сали1-159-ПВР/НС/12.11.2021
Орхан Хюсеин Халил1-54-ПВР/НС/08.11.2021
Люсиен Руменов Радославов1-160-ПВР/НС/12.11.2021
Денис Алдинова Севева1-55-ПВР/НС/08.11.2021
Фатме Мехмедова Халидова1-161-ПВР/НС/12.11.2021
Ахмед Басри Ахмед1-162-ПВР/НС/12.11.2021
Асан Ибрям Ахмед1-163-ПВР/НС/12.11.2021
Ведат Али Емин1-164-ПВР/НС/12.11.2021
Айлин Сюлейман Реджеб1-165-ПВР/НС/12.11.2021
Зюлкяр Али Адем1-166-ПВР/НС/12.11.2021
Неджмидин Мехмедов Басриев1-167-ПВР/НС/12.11.2021
Есин Юзеир Ереджеб1-168-ПВР/НС/12.11.2021
Салим Ердинчев Самиев1-169-ПВР/НС/12.11.2021
Илхан Тефиков Мустафов1-170-ПВР/НС/12.11.2021
Ертан Ерсан Неджати1-171-ПВР/НС/12.11.2021
Зехра Хамдиева Мустафова1-172-ПВР/НС/12.11.2021
Енис Певатов Мустафов1-173-ПВР/НС/12.11.2021
Айтен Фетиева Садъкова1-174-ПВР/НС/12.11.2021
Румен Маринов Стефанов1-175-ПВР/НС/12.11.2021
Нели Николаева Георгиева1-176-ПВР/НС/12.11.2021
Русанка Маринова Чакърова1-177-ПВР/НС/12.11.2021
Милен Руменов Маринов1-178-ПВР/НС/12.11.2021
Енис Селимов Селимов1-179-ПВР/НС/12.11.2021
Нерман Неджмидин Еюб1-180-ПВР/НС/12.11.2021
Сонер Наджи Кязим1-181-ПВР/НС/12.11.2021
Мая Лилова Арабаджиева1-182-ПВР/НС/12.11.2021
Джансер Мехмедов Хюсеинов1-183-ПВР/НС/12.11.2021
Гюляй Нихатова Мустафова1-184-ПВР/НС/12.11.2021
Юзлен Насуфов Якубов1-185-ПВР/НС/12.11.2021
Ремзие Ремзи Мехмед1-186-ПВР/НС/12.11.2021
Майс Рафаил оглу Гасан-Заде1-187-ПВР/НС/12.11.2021
Тугай Зия Ремзи1-188-ПВР/НС/12.11.2021
Октай Несринов Юмеров1-189-ПВР/НС/12.11.2021
Гюляет Мехмедалиев Мехмедов1-190-ПВР/НС/12.11.2021
Рейхан Хайредин Ахмед1-191-ПВР/НС/12.11.2021
Есра Хюсеин Исмаил1-192-ПВР/НС/12.11.2021
Весиля Апти Бейтула1-193-ПВР/НС/12.11.2021
Айнур Ибрям Мехмедова1-194-ПВР/НС/12.11.2021
Тодор Каранфилов Каранфилов1-195-ПВР/НС/12.11.2021
Арзу Ведатова Сюлейманова1-196-ПВР/НС/12.11.2021
Фунда Юмер Съдкъ1-197-ПВР/НС/12.11.2021
Сибелджан Мехмед Сабри1-198-ПВР/НС/12.11.2021
Браедин Мехмедов Ибрямов1-199-ПВР/НС/12.11.2021
Явер Хасанов МАтъшев1-200-ПВР/НС/12.11.2021
Хафизе Мехмедова Исмаилова1-201-ПВР/НС/12.11.2021
Ерсин Гюнайева Хасанова1-202-ПВР/НС/12.11.2021
Мелих Бейти Бедри1-203-ПВР/НС/12.11.2021
Хюлия Неби Осман1-204-ПВР/НС/12.11.2021
Севал Вели Йълдъръм1-205-ПВР/НС/12.11.2021
Ниляй Нихал Мехмед1-206-ПВР/НС/12.11.2021
Емре Сунаев Хасанов1-207-ПВР/НС/12.11.2021
Емре Сюлейман Мехмед1-208-ПВР/НС/12.11.2021
Неждия Хълми Билял1-209-ПВР/НС/12.11.2021
Емял Ремзиева Басри1-210-ПВР/НС/12.11.2021
Селвет Ведат Сали1-211-ПВР/НС/12.11.2021
Валентина Иванова Вълева1-212-ПВР/НС/12.11.2021
Ана Христова Чаушева1-213-ПВР/НС/12.11.2021
Илия Асенов Ангелов1-214-ПВР/НС/12.11.2021
Цветан Пенчев Банчев1-215-ПВР/НС/12.11.2021
Белмин Бейджанова Арифова1-216-ПВР/НС/12.11.2021
Ширин Хасан Васви1-217-ПВР/НС/12.11.2021
Мертин Неджиб Ибрахим1-218-ПВР/НС/12.11.2021
Виждан Ешреф Исмаил1-219-ПВР/НС/12.11.2021
Халиме Хюсеин Йосифова1-220-ПВР/НС/12.11.2021
Ерджан Ахмед Ибрям1-221-ПВР/НС/12.11.2021
Нежля Ахмед Тефик1-222-ПВР/НС/12.11.2021
Ахмед Аднан Алиосман1-223-ПВР/НС/12.11.2021
Гюрсес Гюрселов Мехмедов1-224-ПВР/НС/12.11.2021
Стоянка Николова Мехмедова1-225-ПВР/НС/12.11.2021
Фатме Алиева Илиязова1-226-ПВР/НС/12.11.2021
Джем Сунай Али1-227-ПВР/НС/12.11.2021
Елфида Юсеинова Акифова1-228-ПВР/НС/12.11.2021
Сезял Хамдиева Кадирова1-229-ПВР/НС/12.11.2021
Зия Ибрахим Насуф1-230-ПВР/НС/12.11.2021
Фикрет Ниязиев Алиев1-231-ПВР/НС/12.11.2021
Мелиха Мехмедова Юмерова1-232-ПВР/НС/12.11.2021
Семра Ридванова Рамадан1-233-ПВР/НС/12.11.2021
Галя Антонова Мартинова1-234-ПВР/НС/12.11.2021
Ерхан Ахмед Али1-235-ПВР/НС/12.11.2021
Рахим Хасан Рахим1-236-ПВР/НС/12.11.2021
Фатме Осман Ахмед1-237-ПВР/НС/12.11.2021
Айкут Бюлент Ахмед1-238-ПВР/НС/12.11.2021
Мелин Бейти Арун1-239-ПВР/НС/12.11.2021
Симона Венцеславова Иванова1-240-ПВР/НС/12.11.2021
Севин Хюсеинова Касимова1-241-ПВР/НС/12.11.2021
Мириш Фикретова Мустафова1-242-ПВР/НС/12.11.2021
Антон Миленов Антонов1-243-ПВР/НС/12.11.2021
Неждет Рамадан Кючюков1-244-ПВР/НС/12.11.2021
Васил Васков Василев1-245-ПВР/НС/12.11.2021
Бейхан Бюрханов Юсуфов1-246-ПВР/НС/12.11.2021
Фатма Мехмед Рахим1-247-ПВР/НС/12.11.2021
Нурай Хаккъ Хабилова1-248-ПВР/НС/12.11.2021
Мюмюн Халилов Хабилов1-249-ПВР/НС/12.11.2021
Гьоксел Хабил Якуб1-250-ПВР/НС/12.11.2021
Ангел Ангелов Стоянов1-251-ПВР/НС/12.11.2021
Джемил Емби Ибрям1-252-ПВР/НС/12.11.2021
Емел Сабриева Юзеирова1-17-ПВР/НС/08.11.2021
Ферди Ферит Дилявер1-18-ПВР/НС/08.11.2021
Алекси Севдалинов Асенов1-19-ПВР/НС/08.11.2021
Кямил Шабан Шабан1-20-ПВР/НС/08.11.2021
Емел Мехмедеминова Ибрям1-21-ПВР/НС/08.11.2021
Енихан Мюстеджеб Мехмед1-22-ПВР/НС/08.11.2021
Невин Алейдин Еюб1-23-ПВР/НС/08.11.2021
Диляр Юнал Назми1-24-ПВР/НС/08.11.2021
Арзу Турхан Ариф1-25-ПВР/НС/08.11.2021
Икбале Хасанова Шабанова1-26-ПВР/НС/08.11.2021
Сабрие Хамди Сали1-27-ПВР/НС/08.11.2021
Айтен Емин Сали1-28-ПВР/НС/08.11.2021
Хашим Лютфи Хашим1-29-ПВР/НС/08.11.2021
Илхан Мехиди Исмаил1-30-ПВР/НС/08.11.2021
Севджихан Мехмедеминова Реджеб1-31-ПВР/НС/08.11.2021
Гюлбахар Джемал Етем1-32-ПВР/НС/08.11.2021
Зекия Осман Неджиб1-33-ПВР/НС/08.11.2021
Емине Исмаил Исмаил1-34-ПВР/НС/08.11.2021
Фатме Вадет Осман1-35-ПВР/НС/08.11.2021
Сали Ахмедов Хасанов1-36-ПВР/НС/08.11.2021
Йозджан Ридван Лютфи1-37-ПВР/НС/08.11.2021
Селяйдин Мехмед Исмаил1-38-ПВР/НС/08.11.2021
Синем Юсмен Неждет1-39-ПВР/НС/08.11.2021
Мехмед Кадир Бодур1-40-ПВР/НС/08.11.2021
Хюсеин Хасан Хюсеин1-41-ПВР/НС/08.11.2021
Икбале Тасим Хасан1-42-ПВР/НС/08.11.2021
Бейхан Юмер Юсеин1-43-ПВР/НС/08.11.2021
Йозлем Шенол Юмер1-44-ПВР/НС/08.11.2021
Дурхан Мустафов Кяшифов1-45-ПВР/НС/08.11.2021
Мирям Даил Лятиф1-46-ПВР/НС/08.11.2021
Фатме Назиф Алиосман1-47-ПВР/НС/08.11.2021
Джансел Гюрсялова Руфи1-48-ПВР/НС/08.11.2021
Назия Реджебова Исмаилова1-49-ПВР/НС/08.11.2021
Деница Николаева Йорданова1-50-ПВР/НС/08.11.2021
Серпил Ердинчева Кязим1-51-ПВР/НС/08.11.2021
Ахмед Мюхтеремов Мудинов1-86-ПВР/НС/11.11.2021
Шенай Адемова Сабриева1-87-ПВР/НС/11.11.2021
Серкан Бюлент Назиф1-88-ПВР/НС/11.11.2021
Айтен Закирова Керим1-89-ПВР/НС/11.11.2021
Садредин Айредин Ибрям1-90-ПВР/НС/11.11.2021
Ферхан Алиев Рамисов1-91-ПВР/НС/11.11.2021
Емял Джевдет Халил1-92-ПВР/НС/11.11.2021
Ерол Мустафа Заид1-93-ПВР/НС/11.11.2021
Илхан Хасанов Хюсеинов1-94-ПВР/НС/11.11.2021
Бейхан Фикри Мехмед1-95-ПВР/НС/11.11.2021
Дурхан Сами Сабри1-96-ПВР/НС/11.11.2021
Реджеб Бейнамиев Еминов1-97-ПВР/НС/11.11.2021
Евгин Шенол Мустафа1-98-ПВР/НС/11.11.2021
Севим Аляйдинова Ахмедова1-99-ПВР/НС/11.11.2021
Неджми Юсуф Хасан1-100-ПВР/НС/11.11.2021
Хаккъ Мехмедали Ахмед1-101-ПВР/НС/11.11.2021
Седат Фикрет Али1-102-ПВР/НС/11.11.2021
Яшар Ибрямов Мехмедов1-103-ПВР/НС/11.11.2021
Реджеб Зикри Фикретов1-104-ПВР/НС/11.11.2021
Рамадан Алиев Рамаданов1-105-ПВР/НС/11.11.2021
Зекие Бейханова Сали1-106-ПВР/НС/11.11.2021
Бейхан Ибрахим Сали1-107-ПВР/НС/11.11.2021
Абидин Ебазер Юмер1-77-ПВР/НС/11.11.2021
Юдаим Ахмед Басри1-78-ПВР/НС/11.11.2021
ШУКРИ СЕБАТИН ФАИК1-79-ПВР/НС/11.11.2021
Адем Юсеин Мехмед1-1-ПВР/НС/08.11.2021
Орфей Надеждов Иванов1-80-ПВР/НС/11.11.2021
Мюстеджеб Ахмед Мюстеджеб1-2-ПВР/НС/08.11.2021
Нусин Осман Исмаил1-81-ПВР/НС/11.11.2021
Нежля Ердинчева Мюстеджебова1-3-ПВР/НС/08.11.2021
Хасан Басри Кадир1-82-ПВР/НС/11.11.2021
Олджай Сезгинов Исмаилов1-4-ПВР/НС/08.11.2021
Гюнай Бехчет Реджеб1-83-ПВР/НС/11.11.2021
Росица Елкова Антонова1-5-ПВР/НС/08.11.2021
Махмуд Мехмед Махмуд1-84-ПВР/НС/11.11.2021
Бедрия Мехмед Мухарем1-6-ПВР/НС/08.11.2021
Риза Ахмед Юсеин1-85-ПВР/НС/11.11.2021
Хабил Хамди Осман1-7-ПВР/НС/08.11.2021
Бехрин Сюлейманов Тахиров1-56-ПВР/НС/11.11.2021
Ибрям Назифов Ахмедов1-8-ПВР/НС/08.11.2021
Хасан Сабри Калтак1-57-ПВР/НС/11.11.2021
Метин Шабан Реджеб1-9-ПВР/НС/08.11.2021
Мерсия Басри Мехмед1-58-ПВР/НС/11.11.2021
Емил Миленов Ангелов1-10-ПВР/НС/08.11.2021
Ридван Фикретов Исмаилов1-59-ПВР/НС/11.11.2021
Сейхан Аптула Алиосман1-11-ПВР/НС/08.11.2021
Себат Бейти Ехлиман1-60-ПВР/НС/11.11.2021
Алиса Айдънова Алиосманова1-12-ПВР/НС/08.11.2021
Джеват Ехлиман Мехмедемин1-61-ПВР/НС/11.11.2021
Вечия Селим Аптула1-13-ПВР/НС/08.11.2021
Беркан Метин Раим1-62-ПВР/НС/11.11.2021
Деян Радев Йорданов1-14-ПВР/НС/08.11.2021
Цанко Киров Теодосиев1-63-ПВР/НС/11.11.2021
Тюрхан Исмаил Фикри1-15-ПВР/НС/08.11.2021
Емрах Керим Басри1-64-ПВР/НС/11.11.2021
Светослав Свиленов Ангелов1-16-ПВР/НС/08.11.2021
Юксел Ахмедов Мехмедов1-65-ПВР/НС/11.11.2021
Ахмед Мустафа Хюсеин1-66-ПВР/НС/11.11.2021
Антон Сидеров Ковачев1-67-ПВР/НС/11.11.2021
Ахмед Юкселов Ахмедов1-68-ПВР/НС/11.11.2021
Метин Мустафа Хамид1-69-ПВР/НС/11.11.2021
Зюлбия Изедин Халил1-70-ПВР/НС/11.11.2021
Илхан Иляз Иляз1-71-ПВР/НС/11.11.2021
Невен Илиев Харизанов1-72-ПВР/НС/11.11.2021
Гюнай Хасанов Мустафов1-73-ПВР/НС/11.11.2021
Бейзат Хюсеин Ахмед1-74-ПВР/НС/11.11.2021
Ахмед Мехмед Юсуф1-75-ПВР/НС/11.11.2021
Бейхан Юсуфов Салиев1-76-ПВР/НС/11.11.2021
Али Мустафов Ахмедов1-108-ПВР/НС/12.11.2021
Джевдет Мустафов Ахмедов1-109-ПВР/НС/12.11.2021
Ахмед Ибраим Али1-110-ПВР/НС/12.11.2021
Елис Ахмедова Мехмедова1-111-ПВР/НС/12.11.2021
Джейлян Османова Рамаданова1-112-ПВР/НС/12.11.2021
Фарадин Ахмедов Юсеинов1-113-ПВР/НС/12.11.2021
Афизе Мустафова Ахмедова1-114-ПВР/НС/12.11.2021
Асие Федаил Якуб1-115-ПВР/НС/12.11.2021
Алиш Цанков Молов1-116-ПВР/НС/12.11.2021
Аляйдин Сами Хасан1-117-ПВР/НС/12.11.2021
Юсние Хюсеинова Хюсеинова1-118-ПВР/НС/12.11.2021
Асен Асенов Александров1-119-ПВР/НС/12.11.2021
Алайдин Расим Мустафа1-120-ПВР/НС/12.11.2021
Джемиле Мехмедова Кехайова1-121-ПВР/НС/12.11.2021
Мелиса Меджит Ахмедова1-122-ПВР/НС/12.11.2021
Фатме Юсеинова Сакинова1-123-ПВР/НС/12.11.2021
Хюсеин Орханов Хюсеинов1-124-ПВР/НС/12.11.2021
Бахри Ибрахим Хюсеин1-125-ПВР/НС/12.11.2021
Билял Ахмед Халид1-126-ПВР/НС/12.11.2021
Мюжгян Ремзиева Кязимова1-127-ПВР/НС/12.11.2021
Гьокан Рубил Хамид1-128-ПВР/НС/12.11.2021
Фатме Джевет Мехмед1-129-ПВР/НС/12.11.2021
Месут Беямин Кямил1-130-ПВР/НС/12.11.2021
Мустафа Ирфан Хайридин1-131-ПВР/НС/12.11.2021
Севгин Редван Сабри1-132-ПВР/НС/12.11.2021
Юджел Ахмед Халим1-133-ПВР/НС/12.11.2021
Сюлейман Мехмед Сюлейман1-134-ПВР/НС/12.11.2021
Мохамед Кяшиф Сали1-135-ПВР/НС/12.11.2021
Шерфин Мустанов Халилов1-136-ПВР/НС/12.11.2021
Себайдин Шабан Шабан1-137-ПВР/НС/12.11.2021
Салим Хюсню Осман1-138-ПВР/НС/12.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения