Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 54-ПВР/НС
Шумен, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Върбица, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

С вх. № 76/14.10.2021г. в РИК - Шумен е постъпило  предложение от кмета на Община Върбица за състави на СИК с изх. № 37-00-59/14.10.2021г. на Община Върбица, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС / 29.09.2021г. на ЦИК ,

РИК Шумен

 Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Върбица при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:
   

Секция № 301000001 - Божурово

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Сали Джемал Сали

ДБ

2

Зам.-председател

Даниела Атанасова Димитрова

БСП

3

Секретар

Деница Йоскова Димитрова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Емине Хюсеинова Мусова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Невяна Харизанова Симеонова

ИТН

6

Член

Медине Ибрямова Хюсеинова

ДПС

7

Член

Ангелина Димитрова Вълчева

ИБГНИ

 

Секция № 301000002 - с. Бяла река

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Владимир Мирославов Маринов

ИТН

2

Зам.-председател

Айсел Алиева Мустафова

ДБ

3

Секретар

Нурдживан Исуфова Мустафова

ДПС

4

Член

Милена Димитрова Желева

БСП

5

Член

Илмие Исметова Ахмедова

ГЕРБ-СДС

6

Член

Стоян Василев Драгов

ИТН

7

Член

Донка Радева Иванова

БСП

8

Член

Адиле Абилова Мехмедалиева

ДБ

9

Член

Еленка Стойчева Велева

ИБГНИ

 

Секция № 301000003 - с. Бяла река

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Нюлфер Джевдетова Шабанова

ДПС

2

Зам.-председател

Веска Стефанова Златева

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Васил Стоянов Капралов

БСП

4

Член

Тензиле Билялова Ислямова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Нефизе Шукриева Назифова

ИТН

6

Член

Зоя Донева Минчева

ИТН

7

Член

Николай Енев Иванов

БСП

8

Член

Орхан Рамаданов Османов

ДБ

9

Член

Фатме Рамис Молла

ИБГНИ

 

Секция № 301000004 - с. Върбица

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Родинка Славова Тодорова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Донелия Илиева Йорданова

БСП

3

Секретар

Николай  Николаев  Димов

ДБ

4

Член

Светийка Борисова Димова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Пенка Станчева Петрова

ИТН

6

Член

Къна Георгиева Христова

ИТН

7

Член

Гилман Мустафа Али

ДПС

8

Член

Христо Костадинов Христов

ДБ

9

Член

Петя Петрова Такева

ИБГНИ

 

Секция № 301000005 - с. Върбица

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Шенгюл Мустанова Беева

ДПС

2

Зам.-председател

Силвана Тодорова Петрова

ИТН

3

Секретар

Тихомир Неделчев Трендафилов

ГЕРБ-СДС

4

Член

Андон Атанасов Георгиев

ГЕРБ-СДС

5

Член

Йорданка Петьова Кузманова

ИТН

6

Член

Фатме Февзиева Ахмедова

ИТН

7

Член

Йонка Николаева Капралова

БСП

8

Член

Соня Стоянова Мерсинкова

ДБ

9

Член

Любомира Тошкова Топчиева

ИБГНИ

 

Секция № 301000006 - с. Върбица

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Джемиле Хасанова Ниязиева

ДПС

2

Зам.-председател

Николай Иванов Димов

ДБ

3

Секретар

Димитрина Димитрова Петрова

ИТН

4

Член

Атанаска Иванова Колева

ГЕРБ-СДС

5

Член

Кремена Дечкова Гроздева

ИТН

6

Член

Андриана Василева Василева

ИТН

7

Член

Милица Стефанова Стефанова

БСП

8

Член

Васил Иванов Василев

ДБ

9

Член

Атидже Джеферова Дерменджиева

ИЗПРАВИ

 

Секция № 301000007 - с. Иваново

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Славчо Кирилов Стоянов

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Ростислав Вълчанов Вълков

БСП

3

Секретар

Гюрхан Кезимов Хюсеинов

ДБ

4

Член

Десислава Стефанова Стефанова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Екатерина Николаева Борисова

ИТН

6

Член

Фатме Мюлязим Ахмед

ДПС

7

Член

Исмаил Назимов Исмаилов

ИБГНИ

 

Секция № 301000008 - с. Крайгорци

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Даниел Георгиев Гроздев

ИТН

2

Зам.-председател

Ивайло Райнов Иванов

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Русан Милев Милев

ИБГНИ

4

Член

Хюсеин Мустафа Мехмед

ГЕРБ-СДС

5

Член

Геновева Костадинова Христова

ИТН

6

Член

Димитър Любчев Димитров

БСП

7

Член

Мехмед Шабанов Аптулов

ДПС

 

Секция №301000009- с. Конево

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Недьо Георгиев Панайотов

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Хюсеин Рамаданов Ахмедов

ИБГНИ

3

Секретар

Владимир Алексиев Алексиев

ИТН

4

Член

Айде Шефкедова Махмудова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Милена Миланова Недялкова

БСП

6

Член

Себиле Мехмедова Мустафова

ДПС

7

Член

Ани Любенова Латинова

ДБ

 

Секция № 301000010 - с. Кьолмен

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Христо Петров Христов

БСП

2

Зам.-председател

Исмаил Мустафов Исмаилов

ИБГНИ

3

Секретар

Георги Атанасов Георгиев

ИТН

4

Член

Димо Димитров Димов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Деян Делчев Жеков

ИТН

6

Член

Раим Алиев Раимов

ДПС

7

Член

Станчо Делчев Карабелов

ДБ

 

Секция № 301000011 - с. Ловец

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Мердин Орханов Ахмедов

ДБ

2

Зам.-председател

Димитър Николов Христов

ИТН

3

Секретар

Мая Радостинова Чалъкова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Турхан Ахмедов Гавазов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Шевки Ахмедов Хюсмянов

БСП

6

Член

Азел Хасанова Черкезова- Кабил

ДПС

7

Член

Йонка Петрова Такева

ИБГНИ

 

Секция № 301000012 - с. Маломир

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Али Салиев Дагонов

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Радина Иванова Вълкова

ДБ

3

Секретар

Али Рамаданов Бирков

ИТН

4

Член

Гюрхан Мехмедов Исмаилов

ГЕРБ-СДС

5

Член

Мустафа Халилов Дерменджиев

БСП

6

Член

Вайде Билялова Лешкова

ДПС

7

Член

Златка Атанасова Кулаксъзова

ИБГНИ

 

Секция № 301000013 - с. Менгишево

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Даниела Георгиева Чалъкова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Донка Йорданова Петрова

БСП

3

Секретар

Добромира Николаева Христова

ИТН

4

Член

Ванко Радев Бояджиев

ГЕРБ-СДС

5

Член

Диана Цонкова Василева

ИТН

6

Член

Ренета Атанасова Николова

ИТН

7

Член

Метин Мюлязимов Исмаилов

ДПС

8

Член

Мустафа Мусов Табачки

ДБ

9

Член

Шенол Бахриев Мустафов

ИБГНИ

 

Секция № 301000014 - с. Методиево

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Елена Стоянова Лазарова

ИТН

2

Зам.-председател

Тодор Стойчев Ангелов

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Симеон Стоянов Василев

БСП

4

Член

Павел Борисов Пеянски

ГЕРБ-СДС

5

Член

Боян Христов Банов

ИТН

6

Член

Александър Светланов Станчев

ИТН

7

Член

Неслихан Енвер Пехливан

ДПС

8

Член

Кибарие Еюб Пехливан

ДБ

9

Член

Айджан Исмаилова Назимова

ИБГНИ

 

Секция № 301000015 - Нова Бяла река

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Николай Христов Николов

ИТН

2

Зам.-председател

Хатидже Реджебова Дурльова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Хава Ахмедова Хасанова

ДПС

4

Член

Мехмед Мустафов Пиронков

ГЕРБ-СДС

5

Член

Черньо Димов Чернев

БСП

6

Член

Ибрям Хасанов Ибрямов

ДБ

7

Член

Ивка Петкова Петрова

ИБГНИ

 

Секция № 301000016 - с. Станянци

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Сезгин Мустафов Беширов

ДБ

2

Зам.председател

Айше Неджатова Расимова

ИТН

3

Секретар

Галина Кръстева Данева

ГЕРБ-СДС

4

Член

Димитър Димов Димитров

ГЕРБ-СДС

5

Член

Янислава Димитрова Кузманова

ИТН

6

Член

Виктор Георгиев Паскалев

ИТН

7

Член

Стела Христова Драгнева

БСП

8

Член

Иса Мехмедеминов Мусов

ДПС

9

Член

Донелия  Петрова Такева

ИБГНИ

 

Секция № 301000017  - с. Сушина

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Делчо Драганов Димитров

БСП

2

Зам.-председател

Шенгюл Билял Хюсеин

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Неделчо Кънчев Неделчев

ИТН

4

Член

Тодорка Василева Мицова

ГЕРБ-СДС

5

Член

Семра Кямил Хюсеинова

ДПС

6

Член

Фатме Мехмедова Хюсеинова

ДБ

7

Член

Илмие Хасанова Илиева

ИБГНИ

 

Секция № 301000018 - с. Тушовица

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Валентина Севдалинова Митева

ИТН

2

Зам.-председател

Илия Щерев Илиев

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Хюсеин Хюсеинов Курдов

ДПС

4

Член

Юзеир Али Осман

ГЕРБ-СДС

5

Член

Никола Красимиров Кузманов

ИТН

6

Член

Мюжген Шабан Билял

ИТН

7

Член

Йорданка Иванова Балабанова

БСП

8

Член

Мийрем Сюлейман Юмерова

ДБ

9

Член

Самет Джемалов Хюсеинов

ИБГНИ

 

Секция № 301000019 - с. Чернооково

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Мустафа Шабан Исмаил

ДПС

2

Зам.-председател

Димитър Стефанов Димитров

БСП

3

Секретар

Красимир Николаев Христов

ИТН

4

Член

Нутфи Мустафа Мехмед

ГЕРБ-СДС

5

Член

Атанас Андонов Атанасов

ГЕРБ-СДС

6

Член

Мирослава Георгиева Гроздева

ИТН

7

Член

Златка Георгиева Зидарова

БСП

8

Член

Есра Мурад Мустафа

ДБ

9

Член

Христо Николаев Савов

ИБГНИ

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Върбица.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Върбица.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 19.10.2021 в 19:03 часа

Свързани решения:

87-ПВР/НС/03.11.2021

94-ПВР/НС/08.11.2021

104-ПВР/НС/10.11.2021

133-ПВР/НС/12.11.2021

154-ПВР/НС/13.11.2021

164-ПВР/НС/14.11.2021

192-ПВР/18.11.2021

202-ПВР/19.11.2021

216-ПВР/20.11.2021

Календар

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения