Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 53-ПВР/НС
Шумен, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Венец, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

С вх. № 75/14.10.2021г. в РИК - Шумен е постъпило  предложение от кмета на Община Венец за състави на СИК с изх. РД №37-00-64/14.10.2021г. на Община Венец, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС / 29.09.2021г. на ЦИК,

РИК Шумен

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Венец при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:

 

Секция №300700001 - Борци

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Лейля Галиб Хюсмен

ДПС

Зам.-председател

Наталия Огнянова Димитрова

ГЕРБ-СДС

Секретар

Зелиха Емин Кяшиф

ИТН

Член

Митат Рахмиев Реджебов

ГЕРБ-СДС

Член

Керим Мустафа Юмер

ИТН

Член

Февзат Бахри Хълми

БСП

Член

Гюлсерен Ахмед Осман

ДБ

Член

Леман Бахри Османова

ДБ

Член

Тамер Ахмедов Мехмедов

ИБГНИ

 

Секция №300700002 - Боян

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Димитър Минков Димитров

ИТН

Зам.-председател

Хасан Ахмед Халид

БСП

Секретар

Метин Хабилов Касимов

ГЕРБ-СДС

Член

Ридван Мехмед Ибрахим

ГЕРБ-СДС

Член

Ферди Хамид Хамди

ГЕРБ-СДС

Член

Юксел Хайрединов Исмаилов

ИТН

Член

Мехтаб Мехмед Кечиджи

ИТН

Член

Нихат Селим Али

ДПС

Член

Зекерие Сабит Ахмед

ДБ

 

Секция №300700003 - Буйновица

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Невин Наджи Мустафа

БСП

Зам.-председател

Бедри Хюсеин Хасан

ГЕРБ-СДС

Секретар

Неше Мехмедова Мехмед

ДПС

Член

Гьокшен Абил Шукри

ГЕРБ-СДС

Член

Сибел Джеват Касимова

ГЕРБ-СДС

Член

Рамис Сюлейманов Халилов

ИТН

Член

Рамадан Рейфан Рамадан

ИТН

Член

Азизе Зекерие Васви

ДБ

Член

Мерлин Билгин Хаккъ

ИБГНИ

 

Секция №300700004 - Венец

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Тайбе Бейтиева Сали

ГЕРБ-СДС

Зам.-председател

Неджмидин Хамдиев Хамидов

ИТН

Секретар

Вилдан Галиб Али

ДПС

Член

Кадрие Сали Муса

ГЕРБ-СДС

Член

Серкан Исмаил Сали

ИТН

Член

Нуртен Исмаил Ходжа

ИТН

Член

Апаз Османов Апазов

БСП

Член

Илхан Ахмедов Сейфулов

ДБ

Член

Мюкерям Бейтиева Мехмедова

ИБГНИ

 

Секция №300700005 - Габрица

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Татяна Величкова Радославова

ГЕРБ-СДС

Зам.-председател

Нехрин Рейфан Рамадан

ИТН

Секретар

Зия Раим Мустафа

ДБ

Член

Нехат Халидов Бакиев

ГЕРБ-СДС

Член

Синан Ерхан Басри

ИТН

Член

Ширхан Исуфов Илязов

БСП

Член

Мехмед Фикрет Мехмед

ДПС

Член

Месут Садък Талиб

ДБ

Член

Юлми Хасан Хюсеин

ИБГНИ

 

Секция №300700006 - Денница

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Ерхан Мехмед Харун

ДБ

Зам.-председател

Алиосман Назимов Расимов

ИБГНИ

Секретар

Бехтия Юсуф Мехмед

ИТН

Член

Айджан Ахмед Хюсеин

ГЕРБ-СДС

Член

Серкан Тюрхан Сюлейман

ИТН

Член

Сехер Мемдух Ахмед

БСП

Член

Октай Шерифов Селимов

ДПС

 

Секция №300700007 - Дренци

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Христина Йорданова Косева

ДБ

Зам.-председател

Димитър Господинов Димитров

ИТН

Секретар

Емине Генадиева Росенова

БСП

Член

Сейхан Нуриев Мехмедов

ГЕРБ-СДС

Член

Ахмед Шабанов Ибрямов

ГЕРБ-СДС

Член

Недрет Аптула Алиосман

ИТН

Член

Сеид Шабан Сеидходжа

ДПС

 

Секция №300700008 - Изгрев

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Ръфкъ Неджат Хюсеин

ДБ

Зам.-председател

Юлвие Исмаилова Мюмюнова

ГЕРБ-СДС

Секретар

Фатме Сали Ахмед

ИТН

Член

Мелек Махмуд Юсуф

ГЕРБ-СДС

Член

Мерт Мюнюрев Руждиев

ИТН

Член

Джеват Хюлми Хюсню

БСП

Член

Джемиле Махмудова Халилова

ДПС

Член

Пенчо Стоянов Жечев

ДБ

Член

Арзу Белгин Бахар

ИБГНИ

 

Секция №300700009 - К.Петко

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Сурай Мехмед Сали

ГЕРБ-СДС

Зам.-председател

Юмран Нейдин Ебазер

ИТН

Секретар

Халим Ахмед Халим

ДПС

Член

Джихан Бейхан Шакир

ГЕРБ-СДС

Член

Ербил Мехмедов Кадиров

ИТН

Член

Аляйдин Хасан Сали

ИТН

Член

Сунай Али Исуф

БСП

Член

Ибрахим Хасанов Османов

ДБ

Член

Джемиле Кямилова Хюсеинова

ИБГНИ

 

Секция №300700010 - Осеновец

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Сержан Исмаилова Реджебова

ГЕРБ-СДС

Зам.-председател

Селда Мехмед Мехмедова

ИБГНИ

Секретар

Кадир Рамадан Мурад

ИТН

Член

Нерхан Ерун Сали

ГЕРБ-СДС

Член

Седат Мехмед Кяшиф

ИТН

Член

Мелекбер Февзи Мехмед

БСП

Член

Тюркян Хилмиева Муса

ДПС

Член

Неджля Юмер Ахмедова

ДБ

Член

Мехмед Реджеб Риджал

ИБГНИ

 

Секция №300700011 - Страхилица

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Нехиде Фикриева Мехмедова

ДБ

Зам.-председател

Ахмед Шабанов Мехмедов

ИТН

Секретар

Севинч Самиев Ахмедов

БСП

Член

Сашо Росенов Стоев

ГЕРБ-СДС

Член

Балига Ахмед Кечиджи

ИТН

Член

Нагихан Хамид Ибрям

ДПС

Член

Огюн Вежди Хаккъ

ИБГНИ

 

Секция №300700012 - Черноглавци

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Юлмие Акифова Хюлми

ГЕРБ-СДС

Зам.-председател

Мелин Ердинч Хюлми

ИБГНИ

Секретар

Ахмед Фикрет Васви

ДБ

Член

Шехейля Юсфидинова Нуриева

ГЕРБ-СДС

Член

Селиме Мехмед Хюсеин

ИТН

Член

Севим Ерканова Ахпазова

ИТН

Член

Айсун Адил Осман

БСП

Член

Гюлейхан Осман Адил

ДПС

Член

Азизе Илханова Сюлейман

ИБГНИ

 

Секция №300700013 - Ясенково

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Бехчет Ибрахим Мехмед

ГЕРБ-СДС

Зам.-председател

Сервет Кязим Мехмед

БСП

Секретар

Рефика Идрис Юзеир

ДПС

Член

Айше Мехмед Касперова

ГЕРБ-СДС

Член

Анелия Алиева Жижовска

ИТН

Член

Шенай Ахмед Ахмед

ИТН

Член

Тугай Шериф Мустафа

БСП

Член

Ширин Касим Якуб

ДБ

Член

Айтен Бейти Салиева

ИБГНИ

 

Секция №300700014 - Ясенково

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Мелин Ерджан Касперова

ГЕРБ-СДС

Зам.-председател

Джунейт Недживет Мюмюн

ИТН

Секретар

Мюмюн Сали Мюмюн

БСП

Член

Сали Халилов Реджебов

ГЕРБ-СДС

Член

Юксел Юсеинов Фейзиев

ИТН

Член

Бахрие Ахмед Фейзи

БСП

Член

Нехиде Наим Сюлейман

ДПС

Член

Асие Неджмидинова Рахим

ДБ

Член

Мирем Осман Осман

ИБГНИ

 

Секция №300700015 - Ясенково

 

Длъжност в СИК

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

Председател

Ибрахим Сали Ибрахим

БСП

Зам.-председател

Бейрам Ердинч Бекир

ГЕРБ-СДС

Секретар

Зия Бюрханов Фикретов

ИТН

Член

Мерлин Тамерова Реджеб

ГЕРБ-СДС

Член

Фатме Недретова Фейзула

ГЕРБ-СДС

Член

Хатче Мехмед Халил

БСП

Член

Фериде Реджеб Мухарем

ДПС

Член

Леман Аптулла Насуф

ДБ

Член

Фатме Сали Хюсеинова

ИБГНИ

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Венец.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Венец.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 19.10.2021 в 19:00 часа

Свързани решения:

127-ПВР/НС/11.11.2021

138-ПВР/НС/12.11.2021

158-ПВР/НС/13.11.2021

167-ПВР/НС/14.11.2021

187-ПВР/18.11.2021

199-ПВР/19.11.2021

215-ПВР/20.11.2021

225-ПВР/21.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения