Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 51-ПВР/НС
Шумен, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Хитрино, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

С вх. № 67/13.10.2021г. в РИК - Шумен е постъпило  предложение от кмета на Община Хитрино за състави на СИК с изх. №37-00-37/12.10.2021г. на Община Хитрино, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС / 29.09.2021г. на ЦИК,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Хитрино при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:
   

Секция № 301100001  с. Байково

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Ибрахим Хюсеин Ахмед

ДБ

2.

Зам.-председател

Фиданка Гергинова Радева

ИТН

3.

секретар

Неджат Васви Мустафа

ГЕРБ

4.

член

Салиха Реджеб Селиман

ГЕРБ

5.

член

Румяна Цветанова Станчева

БСП

6.

член

Мехмед Джелил Реджеб

ДПС

7.

член

Шерафидин Ахмед Мехмед

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100002 с.Близнаци

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Саджит Осман Осман

ГЕРБ

2.

Зам.-председател

Йорданка Веселинова Христова

БСП

3.

секретар

Стоянка Йорданова Иванова

ИТН

4.

член

Мария Тошкова Борисова

ИТН

5.

член

Илхан Мехмедов Ахмедов

ДБ

6.

член

Валентина Георгиева Вълкова

ДПС

7.

член

Кадрия Хамид Сали

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100003 с. Висока поляна

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Ерджан Ахмедов Еюбов

ДБ

2.

Зам.-председател

Туче Невзат Аляйдин

ДПС

3.

секретар

Джемиле Фердун Фарук

ГЕРБ

4.

член

Цветанка Георгиева Найденова

ИТН

5.

член

Никола Бориславов Тошев

ИТН

6.

член

Мерлин Баки Мехмед

ГЕРБ

7.

член

Александър Дончев Цачев

БСП

8.

член

Сюлейман Ниязи Сюлейман

ДБ

9.

член

Денис Калоянов Стоянов

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100004 с. Върбак

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Станчо Александров Найденов

ИТН

2.

Зам.-председател

Екатерина Тодорова Любенова

ГЕРБ

3.

секретар

Албена Кирилова Томова

БСП

4.

член

Мерал Нуригинова Шефкъева

ГЕРБ

5.

член

Борислав Галинов Петров

ДБ

6.

член

Наим Себаедин Наим

ДПС

7.

член

Рюкие Ибрахимова Шукриева

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100005 с. Хитрино

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Мирослава Красимирова Колева

ИТН

2.

Зам.-председател

Анета Петрова Петрова

ГЕРБ

3.

секретар

Светослава Димитрова Борисова

БСП

4.

член

Николайда Руменова Друмчева

ИТН

5.

член

Селиме Хюсеин Сали

ГЕРБ

6.

член

Росен Йорданов Ангелов

ГЕРБ

7.

член

Гюлен Лятиф Реджеб

ДБ

8.

член

Небахат Бейти Ахмед

ДПС

9.

член

Бейсат Наим Себайдин

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100006 с. Длъжко

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Лерзан Ахмед Салим

ДПС

2.

Зам.-председател

Сениха Мехмед Исмаил

ГЕРБ

3.

секретар

Исмет Салим Ахмед

ДБ

4.

член

Божурка Борисова Иванова

ИТН

5.

член

Джемал Салимов Исмаилов

ГЕРБ

6.

член

Анелия Станчева Кирилова

БСП

7.

член

Касим Ахмед Ахмед

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100007 с. Добри Войниково

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Делка Николова Георгиева

БСП

2.

Зам.-председател

Станислав Росенов Станчев

ИТН

3.

секретар

Айлин Незамедин Къналъ

ГЕРБ

4.

член

Едоардо Джовани Папа

ИТН

5.

член

Ертан Айдън Ахмед

ДБ

6.

член

Исмаил Хюсеин Зекерие

ДПС

7.

член

Джанан Ахмед Исмаил

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100008 с.Единаковци

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Тюркян Неждетова Мухарем

ДБ

2.

Зам.-председател

Станчо Ганчев Стефанов

БСП

3.

секретар

Селиме Хюсеин Азиз

ГЕРБ

4.

член

Светозар Кристиянов Николов

ИТН

5.

член

Раиф Хюсеин Хамид

ГЕРБ

6.

член

Затие Шюкри Реджеб

ДПС

7.

член

Мехмед Хюсеин Хюсеин

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100009 с.Живково

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Хасан Реджеб Мехмед

ГЕРБ

2.

Зам.-председател

Бенисе Исмаил Рахим

ДПС

3.

секретар

Любослав Младенов Младенов

ИТН

4.

член

Димитър Кръстев Димитров

ИТН

5.

член

Петранка Иванова Петрова

ИТН

6.

член

Шенгюл Мехмед Ибрям

ГЕРБ

7.

член

Младен Димитров Младенов

БСП

8.

член

Неше Ахмед Сали

ДБ

9.

член

Севим Ърфан Назиф

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100010 с. Звегор

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Гергана Димитрова Минкова

ИТН

2.

Зам.-председател

Назмие Назми Мустафа

ИБГНИ

3.

секретар

Сабит Рамадан Къналъ

ГЕРБ

4.

член

Лерзан Закир Сеид

ИТН

5.

член

Синан Хайрединов Хайрулов

ИТН

6.

член

Тугай Неджмидин Медаим

ГЕРБ

7.

член

Марийка Василева Стефанова

БСП

8.

член

Емине Баки Хюсеин

ДБ

9.

член

Назми Хамди Исмаил

ДПС

 

 

Секция № 301100011 с. Иглика

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Хюсние Хюсеин Ахмед

ДБ

2.

Зам.-председател

Атанас Асенов Александров

БСП

3.

секретар

Зойка Димитрова Димитрова

ИТН

4.

член

Дориян Светославов Георгиев

ИТН

5.

член

Себат Бейтиева Сабриева

ГЕРБ

6.

член

Реджеб Бейхан Шефкъ

ДПС

7.

член

Федаи Реджаи Федаи

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100012 с. Калино

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Нериман Тефик Кадир

ГЕРБ

2.

Зам.-председател

Явор Росенов Лучански

ИТН

3.

секретар

Мелят Джунает Хасан

ДБ

4.

член

Райко Кирилов Радев

ИТН

5.

член

Лила Григорова Русева

БСП

6.

член

Емин Ибрямов Еминов

ДПС

7.

член

Недиме Алейдин Реджеб

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100013 с. Каменяк

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Павел Красимиров Колев

ИТН

2.

Зам.-председател

Дияна Николова Рускова

БСП

3.

секретар

Емилия Кирилова Янкова

ГЕРБ

4.

член

Айсел Хайридинова Хасанова

ГЕРБ

5.

член

Нурхаят Ведатова Хасанова

ДБ

6.

член

Хюсеин Хюсеин Мехмед

ДПС

7.

член

Салим Хасан Салих

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100014 с. Тимарево

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Фатме Мехмед Хасан

ГЕРБ

2.

Зам.-председател

Снежана Стефанова Младенова

ИТН

3.

секретар

Нуртен Баки Шакир

ДПС

4.

член

Румяна Панайотова Спиркоска

ИТН

5.

член

Ненко Георгиев Ненов

ИТН

6.

член

Бедри Недим Басри

ГЕРБ

7.

член

Величка Божинова Георгиева

БСП

8.

член

Гюнел Мемду Исмаил

ДБ

9.

член

Дарина Руменова Кирилова

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100015 с. Развигорово

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Севдия Кязим Хюсню

ДПС

2.

Зам.-председател

Николай Славчев Николов

ИТН

3.

секретар

Мустафа Ибрям Ибрям

ДБ

4.

член

Илинка Евтимова Христова

ИТН

5.

член

Нехриман Ибрахим Хюсеин

ГЕРБ

6.

член

Ганка Стоянова Григорова

БСП

7.

член

Тунчер Невзат Аляйдин

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100016 с. Сливак

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Велислав Димитров Русев

БСП

2.

Зам.-председател

Ердинч Зейнун Зюлкяр

ДБ

3.

секретар

Севджихан Неджибова Лютфиева

ГЕРБ

4.

член

Величка Любенова Георгиева

ИТН

5.

член

Мелин Хайри Нури

ГЕРБ

6.

член

Мюстеджеб Бейти Мюстеджеб

ДПС

7.

член

Изедин Якуб Ахмед

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100018 с. Студеница

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Бедрие Ибрям Абтула

БСП

2.

Зам.-председател

Славка Славчева Янева

ИТН

3.

секретар

Гюрсел Исмаил Хюсеин

ДПС

4.

член

Георги Йосифов Христакиев

ИТН

5.

член

Исмаил Исмет Исмаил

ГЕРБ

6.

член

Левент Илхан Идриз

ГЕРБ

7.

член

Исмаил Хюсмен Ибрям

ГЕРБ

8.

член

Гюнхер Ахмед Юнуз

ДБ

9.

член

Фикрет Исмаилов Хасанов

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100019 с. Тервел

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Невин Зияева Шевкъева

ДБ

2.

Зам.-председател

Салим Ибрахимов Салимов

ГЕРБ

3.

секретар

Севил Ахмед Селим

ИТН

4.

член

Ветчия Неджат Хамди

ГЕРБ

5.

член

Николай Дончев Цачев

БСП

6.

член

Ибраим Мюмюн Ибрям

ДПС

7.

член

Ружди Басриев Мехмедов

ИБГНИ

 

 

Секция № 301100020 с. Трем

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Юлиян Снежанов Русев

ИТН

2.

Зам.-председател

Мехмед Исмаил Юнуз

ГЕРБ

3.

секретар

Идриз Назиф Идриз

ИБГНИ

4.

член

Веселина Първанова Великова

ИТН

5.

член

Айше Садредин Юзеир

ГЕРБ

6.

член

Илийчо Стефанов Георгиев

БСП

7.

член

Маргарита Жекова Великова

БСП

8.

член

Сали Юсуф Етем

ДБ

9.

член

Неше Шабан Ахмедова

ДПС

 

 

Секция № 301100021 с. Черна

 

 Длъжност в комисията

Име, презиме и фамилия

Партии и коалиции

1.

Председател

Бедрие Сали Хамди

ИБГНИ

2.

Зам.-председател

Якуб Бехчет Якуб

ДПС

3.

секретар

Деница Емилова Лалева

ИТН

4.

член

Радослав Николаев Стефанов

ИТН

5.

член

Анифе Метин Якуб

ГЕРБ

6.

член

Гюргя Грозданова Василева

БСП

7.

член

Мехмед Сабри Абтрахим

ДБ

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Хитрино.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Хитрино.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:55 часа

Свързани решения:

74-ПВР/НС/01.11.2021

137-ПВР/НС/12.11.2021

159-ПВР/НС/13.11.2021

169-ПВР/НС/14.11.2021

193-ПВР/18.11.2021

198-ПВР/19.11.2021

213-ПВР/20.11.2021

219-ПВР/20.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения