Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 50-ПВР/НС
Шумен, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Каолиново, при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г.

С вх. № 66/13.10.2021г. в РИК - Шумен е постъпило  предложение от кмета на Община Каолиново за състави на СИК с изх. № И-02-111/13.10.2021г. на Община Каолиново, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 644-ПВР/НС / 29.09.2021г. на ЦИК,

РИК Шумен

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Каолиново при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г., както следва:
 

 

Секция  301800001 - с. Браничево, Кметство

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Беррин Джошкун Юмер

ИТН

2

Зам.-председател

Шермин Фикретова Шерифова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Илхан Ибрям Али

БСП

4

Член

Ерол Ридванов Алиев

ГЕРБ-СДС

5

Член

Фатме Исмаил Неби

ИТН

6

Член

Фетие Неджми Руфиева

ИТН

7

Член

Рамадан Тунджеров Рамаданов

ДБ

8

Член

Севим Юсуфова Исмаил

ДБ

9

Член

Хасан Илханов Хасанов

ДПС

 

 

Секция  301800002 - с. Браничево, Младежки дом

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Нурай Алиева Шюкриева

ДБ

2

Зам.-председател

Азизе Исмаил Моллова

ДПС

3

Секретар

Любен Славчев Любенов

ИТН

4

Член

Раим Османов Чаушев

ИТН

5

Член

Данка Тодорова Йорданова

ИТН

6

Член

Гюлджихан Зекерие Ахмедова

ГЕРБ-СДС

7

Член

Назми Осман Нури

ГЕРБ-СДС

8

Член

Айсел Ахмед Мустафа

БСП

9

Член

Алденис Илхан Ибрям

БСП

 

 

Секция  301800003 - с. Гусла, Кметство

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Вероника Милкова Онбашиева

ИТН

2

Зам.-председател

Али Хабил Мустафа

ДПС

3

Секретар

Ибрям Наджи Шабан

ГЕРБ-СДС

4

Член

Алпай Хасан Халил

ИТН

5

Член

Сейхан Севгин Сюлейман

ГЕРБ-СДС

6

Член

Айдън Фикрет Назиф

БСП

7

Член

Назике Закир Ибрям

ДБ

8

Член

Фадлие Мустафа Хасанова

ДБ

9

Член

Сабрие Мустафа Руфи

ДПС

 

 

Секция  301800004 - с. Дойранци, Читалище

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Димитринка Жекова Петрова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Вилдан Иляз Рамадан

БСП

3

Секретар

Ипек Надиева Даилова

ДБ

4

Член

Кабил Мехмедов Назифов

ИТН

5

Член

Хюсеин Ясимов Хюсеинов

ИТН

6

Член

Силвия Атанасова Йорданова

ГЕРБ-СДС

7

Член

Снежанка Василева Димитрова

БСП

8

Член

Даил Наилов Даилов

ДБ

9

Член

Севгин Фикрет Мехмед

ДПС

 

 

Секция  301800005 - с. Долина, Читалище

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Богдан Веселинов Дакев

ИТН

2

Зам.-председател

Николай Диянов Димитров

ДБ

3

Секретар

Сейхан Хюсниев Мустафов

ГЕРБ-СДС

4

Член

Симеон Валентинов Йорданов

ИТН

5

Член

Раим Рейханов Рахимов

ГЕРБ-СДС

6

Член

Джемиля Джемал Салим

БСП

7

Член

Орхан Мехмедов Ибрямов

ДПС

 

 

Секция  301800006 - с. Загориче, Кметство

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Мехмед Сюлейман Насуф

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Соня Илиева Спасова

ИТН

3

Секретар

Нежди Сали Мудин

ДПС

4

Член

Стоян Росенов Стоянов

ИТН

5

Член

Адем Ибрям Адем

ГЕРБ-СДС

6

Член

Ибрям Ембие Мехмед

ГЕРБ-СДС

7

Член

Нихат Юсуф Шабан

БСП

8

Член

Неджми Хюсеинов Хасанов

ДБ

9

Член

Юксел Джемил Хълми

ДПС

 

 

Секция  301800007 - гр. Каолиново, СОУ

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Светлана Димитрова Петкова

БСП

2

Зам.-председател

Иво Тодоров Иванов

ИТН

3

Секретар

Труфанка Стоянова Димитрова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Айше Ахмед Назиф

ГЕРБ-СДС

5

Член

Беркант Джошкун Юмер

ИТН

6

Член

Стефка Герчева Тодорова

ИТН

7

Член

Александър Димитров Александров

БСП

8

Член

Наджие Реджеб Назиф

ДБ

9

Член

Виждан Хюсменова Адемова

ДПС

 

 

Секция  301800008 - гр. Каолиново, кв. Боймир, Читалище

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Улвия Бакир Руфад

БСП

2

Зам.-председател

Зикирия Басри Шабан

ДБ

3

Секретар

Григор Йорданов Иванов

ИТН

4

Член

Анка Манолова Панайотова

ИТН

5

Член

Бехчет Алиш Бекир

ГЕРБ-СДС

6

Член

Зюлкюф Хрюстем Бейтула

ГЕРБ-СДС

7

Член

Янка Иванова Тотева

БСП

8

Член

Валентин Стоянов Янков

БСП

9

Член

Найле Рамаданова Абтулова

ДПС

 

 

Секция  301800009 - гр. Каолиново, кв. Кус,  Кметство

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Юмит Ердинч Мехмед

ИТН

2

Зам.-председател

Бейхан Якуб Шабан

ДБ

3

Секретар

Ембие Мехмед Кязимова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Айше Рафиева Исмаилова

ИТН

5

Член

Юкке Метин Басриева

ГЕРБ-СДС

6

Член

Юсуф Насуфов Рамисов

ГЕРБ-СДС

7

Член

Бойчо Йорданов Димитров

БСП

8

Член

Емрах Алейдинов Шабанов

ДБ

9

Член

Небает Мехмедова Ахмедова

ДПС

 

 

Секция  301800010 - с. Климент, ОУ

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Денис Ибраим Муртазова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Бедрие Хюсеинова Османова

БСП

3

Секретар

Севдие Махмуд Исмаил

ДПС

4

Член

Росица Стоянова Димитрова

ИТН

5

Член

Марин Тодоров Николов

ИТН

6

Член

Семра Бехчет Юсеин

ГЕРБ-СДС

7

Член

Наджие Хасан Исмаил

БСП

8

Член

Есма Осман Мустафа

ДБ

9

Член

Зикрие Хикмет Кадир

ДБ

 

 

Секция  301800011 - с. Климент, ОУ

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Севим Сюлейман Хюсню

ДПС

2

Зам.-председател

Тонка Стоянова Жекова

ИТН

3

Секретар

Биргюл Ахмед Кальор

ГЕРБ-СДС

4

Член

Невена Събева Христова

ИТН

5

Член

Пламен Недялков Иванов

ИТН

6

Член

Зейнеб Рюстемова Хюсеин

ГЕРБ-СДС

7

Член

Вейсал Руфиев Мехмедов

БСП

8

Член

Ергин Юксел Ахмед

ДБ

9

Член

Толга Рейхан Ешреф

ДБ

 

 

Секция  301800012 - с. Лиси връх, Кметство

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Турхан Ракибов Реджебов

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Димитричка Йорданова Стоянова

ИТН

3

Секретар

Кулка Стойнова Учкунова

БСП

4

Член

Живко Кръстев Тодоров

ИТН

5

Член

Тасин Ахмед Изет

ГЕРБ-СДС

6

Член

Михаил Павлов Петров

ДБ

7

Член

Хасибе Мехмедова Басриева

ДПС

 

 

Секция  301800013 - с. Лятно, Училище

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Сунай Хасан Сабри

ИТН

2

Зам.-председател

Сема Кадриева Раимова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Февзия Ахмедова Рамаданова

ДБ

4

Член

Мерал Ахмед Узун

ИТН

5

Член

Емре Шемсединов Хасанов

ИТН

6

Член

Фатме Белгин Кадирова

ГЕРБ-СДС

7

Член

Дийдем Шемсидин Мустафа

ГЕРБ-СДС

8

Член

Вълчо Василев Вълчев

БСП

9

Член

Хабил Касимов Адилов

ДПС

 

 

Секция  301800014 - с. Наум, Кметство

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Сабрие Джеври Халилова

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Светослав Георгиев Стоянов

БСП

3

Секретар

Юзджан Селейдин Реджеб

ДПС

4

Член

Фикрет Насуф Хюсеин

ГЕРБ-СДС

5

Член

Айнур Исмаил Османова

ИТН

6

Член

Рюстем Ариф Халид

ИТН

7

Член

Касим Шабанов Абилев

ИТН

8

Член

Юджел Сабриев Османов

БСП

9

Член

Рейхан Мюзекяр Кадир

ДБ

 

 

Секция  301800015 - с. Омарчево, Кметство

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Зелиха Назиф Адил

ДБ

2

Зам.-председател

Димитър Светлинов Петков

ИТН

3

Секретар

Шабан Нуридин Нури

ГЕРБ-СДС

4

Член

Салие Емин Салим

ГЕРБ-СДС

5

Член

Николай Иванов Иванов

БСП

6

Член

Иван Стефанов Костадинов

БСП

7

Член

Милена Любенова Герчева

ДПС

 

 

Секция  301800016 - с. Пристое, Кметство

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Айхан Шефкъев Насуфов

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Мелиха Салим Ешреф

ДБ

3

Секретар

Галина Николова Стефанова

ИТН

4

Член

Нурхан Ридван Идриз

ИТН

5

Член

Рейхан Хамид Расим

ИТН

6

Член

Небатие Искендерова Еюб

ГЕРБ-СДС

7

Член

Исмет Ахмедов Ибрямов

ГЕРБ-СДС

8

Член

Алиш Назиф Адем

БСП

9

Член

Ебазер Мехмед Ахмед

ДПС

 

 

Секция  301800017 - с. Пристое, ОУ

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Полина Росенова Матеева

ИТН

2

Зам.-председател

Гюнел Хамдиева Насуфова

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Фикрие Идриз Мехмед

ДПС

4

Член

Пламена Христова Иванова

ИТН

5

Член

Памела Пламенова Златева

ИТН

6

Член

Ерхан Реджеб Басри

ГЕРБ-СДС

7

Член

Сузан Карани Мехмед

БСП

8

Член

Рейхан Идриз Ешреф

ДБ

9

Член

Хасан Шабанов Реджебов

ДПС

 

 

Секция  301800018 - с. Сини вир, Кметство

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Десислава Любомирова Димитрова-Добрева

ИТН

2

Зам.-председател

Ердиван Шефкет Адем

БСП

3

Секретар

Нимет Мехмед Билялова

ДБ

4

Член

Стоил Вълков Иванов

ИТН

5

Член

Бейсим Билял Мухсин

ГЕРБ-СДС

6

Член

Джан Неждиев Велиев

ГЕРБ-СДС

7

Член

Зекие Гюнайдън Реджеб

ГЕРБ-СДС

8

Член

Димитричка Петрова Иванова

ДБ

9

Член

Гюлшан Назиф Мехмед

ДПС

 

 

Секция  301800019 - с. Средковец, Кметство

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Хайредин Халим Рафи

БСП

2

Зам.-председател

Али Мехмед Сали

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Ива Иванова Попова

ИТН

4

Член

Юксел Хамид Зекерие

ИТН

5

Член

Керим Ридванов Руфиев

ИТН

6

Член

Сабри Нихат Аднян

ГЕРБ-СДС

7

Член

Мюмюне Якуб Ниязиева

ГЕРБ-СДС

8

Член

Джемил Васвиев Хасанов

ДБ

9

Член

Сейджан Садредин Еюб

ДПС

 

 

Секция  301800020 - с. Тодор Икономово, Кметство

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Ирфан Шефкет Ибрям

ГЕРБ-СДС

2

Зам.-председател

Жанета Георгиева Георгиева

ИТН

3

Секретар

Парашкева Иванова Алексиева

БСП

4

Член

Михаела Ангелова Чакърова

ИТН

5

Член

Мехмед Басри Хамди

ГЕРБ-СДС

6

Член

Онур Тефик Рушан

БСП

7

Член

Мустафа Емине Реджеб

ДБ

8

Член

Наил Даилов Назифов

ДБ

9

Член

Перихан Ахмед Ибрям

ДПС

 

 

Секция  301800021 - с. Тодор Икономово, ОУ

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Бедрие Сабит Назиф

ДПС

2

Зам.-председател

Анна Йорданова Янчева

ИТН

3

Секретар

Надежда Ганчева Димитрова - Николова

ГЕРБ-СДС

4

Член

Елисавета Петрова Петрова

ИТН

5

Член

Гюргес Али Хасан

ГЕРБ-СДС

6

Член

Иляз Кемал Реджеб

ГЕРБ-СДС

7

Член

Нели Димитрова Димитрова

БСП

8

Член

Дурхан Орхан Амза

ДБ

9

Член

Хайрие Ридванова Салим

ДПС

 

 

Секция  301800022 - с. Тодор Икономово, ОУ 

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Тодорка Петрова Нейчева

БСП

2

Зам.председател

Ирфан Ибрям Ефраим

ГЕРБ-СДС

3

Секретар

Надежда Атанасова Борисова

ИТН

4

Член

Христинка Симеонова Александрова

ИТН

5

Член

Айгюл Джемалидин Самиева

ГЕРБ-СДС

6

Член

Гюнайдън Али Хасан

ГЕРБ-СДС

7

Член

Съдкъ Юсуф Рушан

БСП

8

Член

Мюбера Аптураман Ниази

ДБ

9

Член

Джемил Мехмед Сали

ДПС

 

 

Секция  301800023 - с. Тъкач, Кметство

 

Длъжност в СИК

Име, презиме, фамилия

Партии и коалиции

1

Председател

Сюлбие Исмаил Сали

ДПС

2

Зам.-председател

Фикрет Сабри Мустафа

ДБ

3

Секретар

Драгомир Стоянов Янков

ИТН

4

Член

Ивелина Иванова Георгиева

ИТН

5

Член

Лиляна Неделчева Жекова

ИТН

6

Член

Ергин Ердинч Халил

ГЕРБ-СДС

7

Член

Айхан Рахми Ибрахим

ГЕРБ-СДС

8

Член

Илхан Хюсеин Шевкед

БСП

9

Член

Айдън Мехмед Ислям

ДПС

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Каолиново.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Каолиново.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Зам. председател: Мариела Любчева Великова

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 19.10.2021 в 18:48 часа

Свързани решения:

73-ПВР/НС/01.11.2021

86-ПВР/НС/03.11.2021

93-ПВР/НС/08.11.2021

109-ПВР/НС/10.11.2021

126-ПВР/НС/11.11.2021

130-ПВР/НС/12.11.2021

151-ПВР/НС/13.11.2021

166-ПВР/НС/14.11.2021

186-ПВР/18.11.2021

196-ПВР/19.11.2021

212-ПВР/20.11.2021

223-ПВР/21.11.2021

Календар

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения