Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 143-ПВР/НС
Шумен, 12.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпил е списък – Приложение №1 към Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г.  на ЦИК на 138 броя упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ . След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък с вх. №293 от 12.11.2021г. на РИК-Шумен за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа,

РИК - Шумен

РЕШИ:

 1. Публикува списък с 138 броя упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. както следва:

Име, презиме и фамилия

№ и дата на пълномощното

1

Мустафа Алиев Мустафов

205-1-1/11.11.2021г.

2

Шабан Назиф Дамат 

205-1-2/11.11.2021г.

3

Шабан Ниязи Халил 

205-1-3/11.11.2021г.

4

Бирол Мехмедов Ахмедов 

205-1-4/11.11.2021г.

5

Рекшан Османова Рамаданова

205-1-5/11.11.2021г.

6

Митко Стефанов Минев

205-1-6/11.11.2021г.

7

Рейхане Мюхитдин Али

205-1-7/11.11.2021г.

8

Едает Реджеб Осман

205-1-8/11.11.2021г.

9

Хюсеин Алиев Шуганов

205-1-9/11.11.2021г.

10

Мюрвет Феим Хюсеин 

205-1-10/11.11.2021г.

11

Айгюн Сали Неджиб

205-1-11/11.11.2021г.

12

Николай Маринов Хараланов

205-1-12/11.11.2021г.

13

Салим Хасан Ахмед

205-1-13/11.11.2021г.

14

Ахмед Осман Ахмед

205-1-14/11.11.2021г.

15

Емине Мехмед Ахмед

205-1-15/11.11.2021г.

16

Марияна Маринова Павлова

205-1-16/11.11.2021г.

17

Кязим Ахмед Неджиб

205-1-17/11.11.2021г.

18

Хюсню Мехмед  Хюсеин

205-1-18/11.11.2021г.

19

Ердинч Ахмед Джера

205-2-1/11.11.2021г.

20

Бахтие Мустафа Ахмедова

205-2-2/11.11.2021г.

21

Бехтие Бейзат Сали

205-2-3/11.11.2021г.

22

Адем Вежди Адем

205-2-4/11.11.2021г.

23

Джеват Шюкриев Ахмедов

205-2-5/11.11.2021г.

24

Неджат Салиев Салимов

205-2-6/11.11.2021г.

25

Невзат Халидов Бакиев

205-2-7/11.11.2021г.

26

Исмет Фейзулов Алиосманов

205-2-8/11.11.2021г.

27

Метин Салим Юнуз

205-2-9/11.11.2021г.

28

Недим Фадли Хамди

205-2-10/11.11.2021г.

29

Ахмед Ниязи Хасан

205-2-11/11.11.2021г.

30

Ибрахим Реджебов Ибрямов

205-2-12/11.11.2021г.

31

Фикри Мехмед Яхя

205-2-13/11.11.2021г.

32

Ерхан Зюбей Хюсеин

205-2-14/11.11.2021г.

33

Сали Хамид Али

205-2-15/11.11.2021г.

34

Мехмед Мустафа Мехмед

205-3-1/11.11.2021г.

35

Гюлфер Джевдетова Байрям

205-3-2/11.11.2021г.

36

Майзер Хюсеин Ибрям

205-3-3/11.11.2021г.

37

Метин Бейтула Али

205-3-4/11.11.2021г.

38

Георги Димитров Асенов

205-3-5/11.11.2021г.

39

Мирослав Иванов Мердов

205-3-6/11.11.2021г.

40

Неджибе Мехмедова Джелилова

205-3-7/11.11.2021г.

41

Мерджан Мехмед Мустафа

205-3-8/11.11.2021г.

42

Шериф Мехмедов Мустафов

205-3-9/11.11.2021г.

43

Жечо Димитров Христов

205-3-10/11.11.2021г.

44

Бедри Мехмедов Хюсеинов

205-3-11/11.11.2021г.

45

Джемиле Джемалова Кюлюмова

205-3-12/11.11.2021г.

46

Сунай Рамаданов Мустафов

205-3-13/11.11.2021г.

47

Селим Алиев Селимов

205-3-14/11.11.2021г.

48

Мустафа Решидов Хюсеинов

205-3-15/11.11.2021г.

49

Бирсен Еюбов Елманов

205-3-16/11.11.2021г.

50

Шемсидин Халил Рамадан

205-3-17/11.11.2021г.

51

Фатме Мехмедова Ахмедова

205-3-18/11.11.2021г.

52

Енвер Якуб Исуф

205-3-19/11.11.2021г.

53

Неджиати Кемилев Шукриев

205-10-1/11.11.2021г.

54

Ехтунай Илхан Халил

205-10-2/11.11.2021г.

55

Зехра Халилова  Ахмедова

205-10-3/11.11.2021г.

56

Незиха Акиф Юмер

205-10-4/11.11.2021г.

57

Гюлджихан Сезаи Али

205-10-5/11.11.2021г.

58

Нури Исмаил Мустафа

205-10-6/11.11.2021г.

59

Христо Иванов Христов

205-10-7/11.11.2021г.

60

Саид Салим Саид

205-10-8/11.11.2021г.

61

Ибрям Осман Ибрям

205-10-9/11.11.2021г.

62

Едает Алиев Адемов

205-10-10/11.11.2021г.

63

Синан Ефрахимов Ахмедов

205-10-11/11.11.2021г.

64

Лютфие Мехмед Исмаил

205-10-12/11.11.2021г.

65

Ниязи Мухарем Адем

205-10-13/11.11.2021г.

66

Райме Ниази Ибрямова

205-10-14/11.11.2021г.

67

Айсел Зикри Ахмед

205-10-15/11.11.2021г.

68

Джемиле Джеват Мюсреф

205-10-16/11.11.2021г.

69

Илхан Адилов Наилов

205-10-17/11.11.2021г.

70

Певат Мустафов Басриев

205-10-18/11.11.2021г.

71

Калчо Ангелов Атанасов

205-10-19/11.11.2021г.

72

Елминаз Асенова Йосифова

205-10-20/11.11.2021г.

73

Антоанета Славева Камберова

205-10-21/11.11.2021г.

74

Асен Митков Илиев

205-10-22/11.11.2021г.

75

Севжан Фетиева Хюсеинова

205-10-23/11.11.2021г.

76

Салиме Велиева Хюсеин

205-10-24/11.11.2021г.

77

Бейхан Бейсинов Юсеинов

205-10-25/11.11.2021г.

78

Джансел Джеват Лютфи

205-10-26/11.11.2021г.

79

Гьонюл Недрет Ферад

205-10-27/11.11.2021г.

80

Юзкан Фикретов Юмеров

205-10-28/11.11.2021г.

81

Дилек Мехмедова Юсуф

205-10-29/11.11.2021г.

82

Неждет Фейзулов Мехмедов

205-10-30/11.11.2021г.

83

Ферах Севгин Ремзи

205-10-31/11.11.2021г.

84

Рефие Ахмед Али

205-10-32/11.11.2021г.

85

Бейзат Насъф Хасан

205-10-33/11.11.2021г.

86

Халим Басри Халим

205-10-34/11.11.2021г.

87

Ергин Ремзиев Хюсниев

205-10-35/11.11.2021г.

88

Иса Салиев Салиев

205-10-36/11.11.2021г.

89

Сертан Сабри Ахмед

205-10-37/11.11.2021г.

90

Енгинджан Сали Хюсеин

205-10-38/11.11.2021г.

91

Анифе Салиева Хюсеинова

205-10-39/11.11.2021г.

92

Айше Сали Скендерова

205-10-40/11.11.2021г.

93

Селвие Селим Яхя

205-10-41/11.11.2021г.

94

Невин Кямил Шюкрю

205-10-42/11.11.2021г.

95

Небает Юсуфова Османова

205-10-43/11.11.2021г.

96

Алейна Гюнйан Хилми

205-10-44/11.11.2021г.

97

Нуртен Хюсеинова Юзеирова

205-10-45/11.11.2021г.

98

Асен Христов Алексиев

205-10-46/11.11.2021г.

99

Алейдин Исмаилов Ахмедов

205-10-47/11.11.2021г.

100

Риза Ниази Абазов

205-10-48/11.11.2021г.

101

Нермин Нези Али

205-10-49/11.11.2021г.

102

Бахтишен Ниязи Ибрям

205-10-50/11.11.2021г.

103

Сервет Юмер Съдкъ

205-10-51/11.11.2021г.

104

Мустафа Исмаилов Юсуфов

205-10-52/11.11.2021г.

105

Шезаи Исмаилов Алибеев

205-10-53/11.11.2021г.

106

Зюбейде Мехмедова Халидова

205-10-54/11.11.2021г.

107

Мехмед Хасан Алиосман

205-10-55/11.11.2021г.

108

Исуф Исуф Алиш

205-10-56/11.11.2021г.

109

Адинян Неждет Юсни

205-10-57/11.11.2021г.

110

Лейля Яверова Хасанова

205-10-58/11.11.2021г.

111

Емине Реджеб Мехмед

205-10-59/11.11.2021г.

112

Серкан Шефкетов Хасанов

205-10-60/11.11.2021г.

113

Хава Мехмед Скендер

205-10-61/11.11.2021г.

114

Севдинч Исмаил Кадир

205-10-62/11.11.2021г.

115

Емне Муса Осман

205-10-63/11.11.2021г.

116

Гюнай Ибрямов Тефиков

205-10-64/11.11.2021г.

117

Мустафа Хамидов Тефиков

205-10-65/11.11.2021г.

118

Севим Мюстеджебова Мехмедова

205-10-66/11.11.2021г.

119

Мустафа Неждет Мустафа

205-10-67/11.11.2021г.

120

Ерджан Февзи Юмер

205-10-68/11.11.2021г.

121

Реджеб Осман Адем

205-10-69/11.11.2021г.

122

Фатме Турхан Сами

205-10-70/11.11.2021г.

123

Нефизе Ибрям Еминова

205-10-71/11.11.2021г.

124

Медиха Ахмед Ахмед

205-10-72/11.11.2021г.

125

Сечил Алиева Басриева

205-10-73/11.11.2021г.

126

Айлин Мустафова Осман

205-10-74/11.11.2021г.

127

Ахмед Мехмед Осман

205-10-75/11.11.2021г.

128

Айлин Ахмед Исмаилова

205-10-76/11.11.2021г.

129

Есил Маринова Христова

205-10-77/11.11.2021г.

130

Незиха Ахмедова Ибрямова

205-10-78/11.11.2021г.

131

Ширин Галиб Халим

205-10-79/11.11.2021г.

132

Ангел Анетов Ангелов

205-10-80/11.11.2021г.

133

Нуртен Исмаилова Хюсеинова

205-10-81/11.11.2021г.

134

Сергей Асенов Асенов

205-10-82/11.11.2021г.

135

Ганка Колева Господинова

205-10-83/11.11.2021г.

136

Георги Пламенов Георгиев

205-10-84/11.11.2021г.

137

Ангел Петков Ангелов

205-10-85/11.11.2021г.

138

Хакъ Исмаил Мюстеджеб

205-6-10/11.11.2021г

 

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 12.11.2021 в 23:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения