Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 142-ПВР/НС
Шумен, 12.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпил е списък – Приложение №1 към Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г.  на ЦИК на 123 броя упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“. След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък с вх. №298 от 12.11.2021г. на РИК-Шумен за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа,

РИК - Шумен

РЕШИ:

 1. 1. Публикува списък с 123 броя упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. както следва:

Име, презиме и фамилия

№ и дата на пълномощното

1

Марийка Ангелова Минкова

1/11.11.2021 Г.

2

Стефка Аспарухова Владинова

2/11.11.2021 Г.

3

Райна Стоянова Шатева

3/11.11.2021 Г.

4

Станислав Маринов Трифонов

4/11.11.2021 Г.

5

Петър Ивайлов Петров

5/11.11.2021 Г.

6

Галя Йорданова Добрева

6/11.11.2021 Г.

7

Ивайло Георгиев Митев

7/11.11.2021 Г.

8

Анифе Бехич Ахмед

8/11.11.2021 Г.

9

Марийка Стоянова Колева

9/11.11.2021 Г.

10

Никол Пламенова Николаева

10/11.11.2021 Г.

11

Киро Снежев Данчев

11/11.11.2021 Г.

12

Митко Росенов Алеков

12/11.11.2021 Г.

13

Мариян Деянов Асенов

13/11.11.2021 Г.

14

Веселин Надеждов Маринов

14/11.11.2021 Г.

15

Йорданка Златкова Петрова

15/11.11.2021 Г.

16

Пламен Николаев Петров

16/11.11.2021 Г.

17

Калин Деянов Калинов

17/11.11.2021 Г.

18

Виктор Огнянов Янков

18/11.11.2021 Г.

19

Огнян Росенов Янков

19/11.11.2021 Г.

20

Шенол Ибрямов Шевкетов

20/11.11.2021 Г.

21

Илия Ганков Фанев

21/11.11.2021 Г.

22

Медхад Зехра Сали

22/11.11.2021 Г.

23

Мюхтебер Юмедин Хасан

23/11.11.2021 Г.

24

Мехмед Мехмедов Хасанов

24/11.11.2021 Г.

25

Стилиян Иванов Хараланов

25/11.11.2021 Г.

26

Валери Асенов Филипов

26/11.11.2021 Г.

27

Наил Себайдин Ахмед

27/11.11.2021 Г.

28

Икмал Фатмиев Махмудов

28/11.11.2021 Г.

29

Кемал Хасанов Ахмедов

29/11.11.2021 Г.

30

Азиз Хасан Мехмед

30/11.11.2021 Г.

31

Петър Антонов Петров

31/11.11.2021 Г.

32

Георги Асенов Майсторски

32/11.11.2021 Г.

33

Господин Георгиев Вълков

33/11.11.2021 Г.

34

Минчо Стоянов Минчев

34/11.11.2021 Г.

35

Йолина Кирилова Иванова

35/11.11.2021 Г.

36

Десислава Иванова Иванова

36/11.11.2021 Г.

37

Тензиле Хасан Мустафа

37/11.11.2021 Г.

38

Краса Георгиева Димова

38/11.11.2021 Г.

39

Петър Драгомиров Свещаров

39/11.11.2021 Г.

40

Йордан Илиев Стоянов

40/11.11.2021 Г.

41

Бейхан Кемилов Алиев

41/11.11.2021 Г.

42

Виолетка Методиева Илиева

42/11.11.2021 Г.

43

Али Мустафов Алиев

43/11.11.2021 Г.

44

Кадир Хюсни Ахмед

44/11.11.2021 Г.

45

Ахтер Назми Хасан

45/11.11.2021 Г.

46

Биртан Ахмед Мехмед

46/11.11.2021 Г.

47

Билянт Мустанов Исмаилов

47/11.11.2021 Г.

48

Синан Хасанов Хайрединов

48/11.11.2021 Г.

49

Хасан Ибрям Саид

49/11.11.2021 Г.

50

Мюмюн Бейсимов Мюмюнов

50/11.11.2021 Г.

51

Рубил Руфиев Халимов

51/11.11.2021 Г.

52

Ахмед Мехмед Мехмед

52/11.11.2021 Г.

53

Валери Валентинов Андреев

53/11.11.2021 Г.

54

Насуф Недрет Якуб

54/11.11.2021 Г.

55

Бейрам Мехмедов Реджебов

55/11.11.2021 Г.

56

Бирджан Ердоанов Касперов

56/11.11.2021 Г.

57

Февзи Исмаил Ибрям

57/11.11.2021 Г.

58

Фахридин Хайредин Алиосман

58/11.11.2021 Г.

59

Юсуф Исмаил Ахмед

59/11.11.2021 Г.

60

Нуридин Руфидинов Ибрахимов

60/11.11.2021 Г.

61

Рейхан Хюсниев Мустафов

61/11.11.2021 Г.

62

Зюлкюф Мустафов Алиосманов

62/11.11.2021 Г.

63

Даниела Георгиева Добрева

63/11.11.2021 Г.

64

Юксел Сали Юсеин

64/11.11.2021 Г.

65

Берк Шенол Фейзиев

65/11.11.2021 Г.

66

Ибраим Исмаил Хамид

66/11.11.2021 Г.

67

Незиха Юнуз Халим

67/11.11.2021 Г.

68

Мюжтен Якубова Алитова

68/11.11.2021 Г.

69

Нурдим Нихатов Хабилов

69/11.11.2021 Г.

70

Назми Мюсреф Вели

70/11.11.2021 Г.

71

Алтер Рахми Ибрахим

71/11.11.2021 Г.

72

Неджати Кязимов Исмаилов

72/11.11.2021 Г.

73

Хюсеин Ибрям Хюсеин

73/11.11.2021 Г.

74

Колю Иванов Колев

74/11.11.2021 Г.

75

Низами Бийсимов Ниязиев

75/11.11.2021 Г.

76

Джанел Нихатов Насуфов

76/11.11.2021 Г.

77

Бааки Гюнайдън Мустафа

77/11.11.2021 Г.

78

Иван Добрев Иванов

78/11.11.2021 Г.

79

Георги Йорданов Георгиев

79/11.11.2021 Г.

80

Зюмрюд Исмаилова Джевдетова

80/11.11.2021 Г.

81

Елеонора Димитрова Младенова

81/11.11.2021 Г.

82

Виржиния Борисова Раденкова

82/11.11.2021 Г.

83

Благовест Руменов Стефанов

83/11.11.2021 Г.

84

Розалин Алексиев Андреев

84/11.11.2021 Г.

85

Олег Ангелов Иванов

85/11.11.2021 Г.

86

Емил Данаилов Мирославов

86/11.11.2021 Г.

87

Екатерина Иванова Крумова

87/11.11.2021 Г.

88

Емил Антонов Маринов

88/11.11.2021 Г.

89

Румен Илиев Станев

89/11.11.2021 Г.

90

Тонка Ангелова Начева

90/11.11.2021 Г.

91

Жулиен Владимиров Владимиров

91/11.11.2021 Г.

92

Али Мустафов Алиев

92/11.11.2021 Г.

93

Стефан Стоянов Иванов

93/11.11.2021 Г.

94

Абил Емби Абил

94/11.11.2021 Г.

95

Джелял Хълми Аптула

95/11.11.2021 Г.

96

Аптула Мехмед Аптула

96/11.11.2021 Г.

97

Юлвия Мюстеджеб Ахмед

97/11.11.2021 Г.

98

Ангел Иванов Атанасов

98/11.11.2021 Г.

99

Ахмед Сали Али

99/11.11.2021 Г.

100

Ерай Гюрсел Адем

100/11.11.2021 Г.

101

Юзгир Реджебов Юмеров

101/11.11.2021 Г.

102

Айдън Фадлиев Салиев

102/11.11.2021 Г.

103

Невзат Мехмед Ахмед

103/11.11.2021 Г.

104

Реджеб Сали Насъф

104/11.11.2021 Г.

105

Станко Христов Станков

105/11.11.2021 Г.

106

Елиз Мехмедова Мустанова

106/11.11.2021 Г.

107

Даниела  Светлозарова  Живкова

107/11.11.2021 Г.

108

Димитър Йорданов  Димитров

108/11.11.2021 Г.

109

Северина Петрова Радева

109/11.11.2021 Г.

110

Фикрет Еюб Мехмед

110/11.11.2021 Г.

111

Хамди Селим Хамди

111/11.11.2021 Г.

112

Ася Иванова Йорданова

112/11.11.2021 Г.

113

Виолета Илиева Янева

113/11.11.2021 Г.

114

Ясен Спасов Янев

114/11.11.2021 Г.

115

Петя Иванова Христова

115/11.11.2021 Г.

116

Цветан Цанков Иванов

116/11.11.2021 Г.

117

Ванеса Георгиева Петрова

117/11.11.2021 Г.

118

Джунет Севкан Ахмед

118/11.11.2021 Г.

119

Юзджан Ахмедов Еминов

119/11.11.2021 Г.

120

Лейсун Беркант Бекир

120/11.11.2021 Г.

121

Калин Кръстев Иванов

121/11.11.2021 Г.

122

Лазар Маринов Василев

122/11.11.2021 Г.

123

Антон Боянов Борисов

123/11.11.2021 Г.

 

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 12.11.2021 в 23:32 часа

Свързани решения:

178-ПВР/17.11.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения