Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 128-ПВР/НС
Шумен, 11.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Заявление с вх. № 1/04.11.2021г. на РИК-Шумен и допълващи заявления към него от Регистъра на застъпниците, постъпили на дати 09.11.2021 г., 10.11.2021 г. и 10.11.2021г. от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. 

Към заявлението на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат са приложени 52 броя декларации от лицата, предложени за застъпници. След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс и Решение № 707-ПВР/НС от 11.10.2021г. на ЦИК,   

 

РИК – Шумен

 РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРА 52 броя застъпници за кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, както следва:

 №

Име, презиме и фамилия

1

Абидин Ебазер Юмер

2

Юдаим Ахмед Басри

3

Шукри Себатин Фаик

4

Орфей Надеждов Иванов

5

Нусин Осман Исмаил

6

Хасан Басри Кадир

7

Гюнай Бехчет Реджеб

8

Махмуд Мехмед Махмуд

9

Риза Ахмед Юсеин

10

Ахмед Мюхтеремов Мудинов

11

Шенай Адемова Сабриева

12

Серкан Бюлент Назиф

13

Айтен Закирова Керим

14

Садредин Айредин Ибрям

15

Ферхан Алиев Рамисов

16

Емял Джевдет Халил

17

Ерол Мустафа Заид

18

Илхан Хасанов Хюсеинов

19

Бейхан Фикри Мехмед

20

Дурхан Сами Сабри

21

Реджеб Бейнамиев Еминов

22

Евгин Шенол Мустафа

23

Севим Аляйдинова Ахмедова

24

Неджми Юсуф Хасан

25

Хаккъ Мехмедали Ахмед

26

Седат Фикрет Али

27

Яшар Ибрямов Мехмедов

28

Реджеб Зикри Фикретов

29

Рамадан Алиев Рамаданов

30

Зекие Бейханова Сали

31

Бейхан Ибрахим Сали

32

Бехрин  Сюлейманов  Тахиров

33

Хасан  Сабри  Калтак

34

Мерсия  Басри  Мехмед

35

Ридван  Фикретов  Исмаилов

36

Себат  Бейти  Ехлиман

37

Джеват  Ехлиман  Мехмедемин

38

Беркан  Метин  Раим

39

Цанко  Киров  Теодосиев

40

Емрах  Керим  Басри

41

Юксел  Ахмедов  Мехмедов

42

Ахмед  Мустафа  Хюсеин

43

Антон  Сидеров  Ковачев

44

Ахмед  Юкселов  Ахмедов

45

Метин  Мустафа  Хамид

46

Зюлбия  Изедин  Халил

47

Илхан  Иляз  Иляз

48

Невен  Илиев  Харизанов

49

Гюнай  Хасанов  Мустафов

50

Бейзат  Хюсеин  Ахмед

51

Ахмед  Мехмед  Юсуф

52

Бейхан  Юсуфов  Салиев

 

 1. ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1 от настоящото решение.

 

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:45 часа

Календар

Решения

 • № 229-ПВР / 21.11.2021

  относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

 • № 228-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

 • № 227-ПВР / 21.11.2021

  относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения