Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 123-ПВР/НС
Шумен, 11.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпил е списък – Приложение №1 към Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г.  на ЦИК на  47 броя упълномощени представители на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“. След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък с вх. №251 от 11.11.2021г. на РИК-Шумен за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа,

РИК - Шумен

РЕШИ:

  1. Публикува списък с 47 броя упълномощени представители на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. кактоследва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Ангел Василев Ангелов

1/11.11.2021

2

Атанас Тодоров Рачев

2/11.11.2021

3

Мариян Саркис Чилингирян

3/11.11.2021

4

Юсуф Осман Хасан

4/11.11.2021

5

Стоян Цвятков Иванов

5/11.11.2021

6

Христо Василев Янев

6/11.11.2021

7

Надка Йозова Янева

7/11.11.2021

8

Кремена Веселинова Жекова

8/11.11.2021

9

Фатме Ахмедова Вейсалова

9/11.11.2021

10

Кадрие Хюсеин Мюслюм

10/11.11.2021

11

Синан Ибрахимов Халилов

11/11.11.2021

12

Себиле Мехмед Ахмед

12/11.11.2021

13

Джемиле Хюсеинова Мехмедова

13/11.11.2021

14

Халил Бейхан Халил

14/11.11.2021

15

Емине Хасан Хилми

15/11.11.2021

16

Мехидин Мехмед Хилми

16/11.11.2021

17

Айнур Илми Хасан

17/11.11.2021

18

Бейжан Яхов Яхов

18/11.11.2021

19

Хасан Исмаилов Хасанов

19/11.11.2021

20

Йордан Янков Стоянов

20/11.11.2021

21

Йордан Митев Йорданов

21/11.11.2021

22

Айлен Ахмед Мустафа

22/11.11.2021

23

Татяна Жечева Кристиянова

23/11.11.2021

24

Пенка Христова Анастасова

24/11.11.2021

25

Христо Живков Христов 

25/11.11.2021

26

Живко Христов Вълчев

26/11.11.2021

27

Диана Славева Делева

27/11.11.2021

28

Петър Господинов Пенчев

28/11.11.2021

29

Десислава Мариянова Димитрова

29/11.11.2021

30

Галина Даниловна Пъшкина

30/11.11.2021

31

Димитър Йорданов Димитров

31/11.11.2021

32

Красимира Маринова Димитрова

32/11.11.2021

33

Сенаим Исмаилов Алиев

33/11.11.2021

34

Петър Георгиев Петров

34/11.11.2021

35

Стефан Валентинов Минков 

35/11.11.2021

36

Ненко Илиев Добрев

36/11.11.2021

37

Даниела Мянкова Минева

37/11.11.2021

38

Юджер Юсуф Осман

38/11.11.2021

39

Галина Недкова Стоянова

39/11.11.2021

40

Николай Георгиев Моканов

40/11.11.2021

41

Айше Месруева Алиосманова

41/11.11.2021

42

Нурай Рамаданов Алиосманов

42/11.11.2021

43

Мустафа Исмаилов Мустафов

43/11.11.2021

44

Айлин Мустафова Мехмедова- Мустафова

44/11.11.2021

45

Мустафа Алиев Мустафов

45/11.11.2021

46

Шабан Алиев Мустафов

46/11.11.2021

47

Емруллах Мустафов Мехмедов

47/11.11.2021

 

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:39 часа

Календар

Решения

  • № 229-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

  • № 228-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

  • № 227-ПВР / 21.11.2021

    относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения