Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 122-ПВР/НС
Шумен, 11.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпил е списък – Приложение №1 към Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г.  на ЦИК на 32 броя упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ . След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилите списъци с вх. №229 от 10.11.2021г. и с вх. №238 от 10.11.2021г на РИК-Шумен за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа,

РИК - Шумен

РЕШИ:

  1. Публикува списък с 32 броя упълномощени представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Ебазел Юсуф Назиф

205-6-1/10.11.2021г

2

Ахмед Хабил Ахмед

205-6-2/10.11.2021г

3

Джеват Джемал Мехмед

205-6-3/10.11.2021г

4

Насъф Халил Исмаил

205-6-4/10.11.2021г

5

Ахмед Басри Ахмед

205-6-5/10.11.2021г

6

Стоян Радев Стоянов

205-6-6/10.11.2021г

7

Гюлшен Ахмед Ахмед

205-6-7/10.11.2021г

8

Събри Алдинов Мариянов

205-6-8/10.11.2021г

9

Алдин Мариянов Евгениев

205-6-9/10.11.2021г

10

Ахмед Фикри Мехмед

205-4-1/10.11.2021г.

11

Неджми Ибрям Халил

205-4-2/10.11.2021г.

12

Юксел Гюрсел Сами

205-4-3/10.11.2021г.

13

Леман Аптраман Сабри

205-4-4/10.11.2021г.

14

Алекбер Вадет Исмаил

205-4-5/10.11.2021г.

15

Бериван Алеков Самуилов

205-4-6/10.11.2021г.

16

Айхан Самиев Зайдов

205-4-7/10.11.2021г.

17

Айдън Билял Исмаил

205-4-8/10.11.2021г.

18

Мустафа Фикретов Османов

205-4-9/10.11.2021г.

19

Юлфет Хабил Бейтула

205-4-10/10.11.2021г.

20

Белгин Мехмед Хълми

205-4-11/10.11.2021г.

21

Серкан Алиосманов Салиев

205-4-12/10.11.2021г.

22

Рушут Хюсеинов Рушудов

205-4-13/10.11.2021г.

23

Лорита Ангелова Крумова

205-4-14/10.11.2021г.

24

Себер Ридван Ахмед

205-4-15/10.11.2021г.

25

Рефат Бахри Ахмед

205-4-16/10.11.2021г.

26

Йозгюр Невзат Алишев

205-4-17/10.11.2021г.

27

Танжу Руждиев Ибрямов

205-4-18/10.11.2021г.

28

Февзи Сабит Назиф

205-4-19/10.11.2021г.

29

Октай Илмиев Руфадов

205-4-20/10.11.2021г.

30

Реджеб Сали Расим

205-4-21/10.11.2021г.

31

Нури Алиосман Осман

205-4-22/10.11.2021г.

32

Ахмед Салиев Мехмедалиев

205-4-23/10.11.2021г.

 

 

На основание чл.73 от ИК, решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Василина Иванова Кънчева

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 11.11.2021 в 20:37 часа

Календар

Решения

  • № 229-ПВР / 21.11.2021

    относно: приключване на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в Тридесети изборен район - Шуменски.

  • № 228-ПВР / 21.11.2021

    относно: Промяна в състав на СИК в Община Велики Преслав за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021г. в 30-ти изборен район - Шуменски.

  • № 227-ПВР / 21.11.2021

    относно: Извършване на промени в публичния списък на упълномощените представители на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения