Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 74
Шумен, 17.03.2023

ОТНОСНО: Публикуване списъка на упълномощените представители на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 02.04.2023г.

Постъпил е Списък – Приложение №1 към Решение № 1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК, съдържащ 36 (тридесет и шест) броя представители.  След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установи нарушение на изискванията.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1,  чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК и като взе предвид така постъпилия списък  с вх. № 150 от 17.03.2023г. (Приложение №2 към Решение № 1723-НС от 02.03.2023г. на ЦИК) за регистрация на упълномощени представители на кандидатската листа, РИК Шумен,

РЕШИ:

  1. Публикува списък с 36 (тридесет и шест) броя упълномощени представители на ПП  „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 04.2023г. както следва:

     № по ред

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Величка Ангелова Великова

 

59-8-1/16.03.2023г.

2

Весиле Ремзиева Тефик

 

59-8-2/16.03.2023г.

3

Кямил Шабан Шабан

 

59-8-3/16.03.2023г.

4

Мелиха Мехмедали Фямин

 

59-8-4/16.03.2023г.

5

Мартин Сашев Стефанов

 

59-8-5/16.03.2023г.

6

Бонка Тихомирова Митева

 

59-8-6/16.03.2023г.

7

Икбале Хасанова Шабанова

 

59-8-7/16.03.2023г.

8

Айше Идириз Челеби

 

59-8-8/16.03.2023г.

9

Зекия Осман Неджиб

 

59-8-9/16.03.2023г.

10

Севил Ремзиева Алиева

 

59-8-10/16.03.2023г.

11

Дурхан Мустафов Кяшифов

 

59-8-11/16.03.2023г.

12

Сениха Зия Селим

 

59-8-12/16.03.2023г.

13

Зелиха Алиева Хасанова

 

59-8-13/16.03.2023г.

14

Гюнюл Гюнайдин Исмаил

 

59-8-14/16.03.2023г.

15

Севим Ердинч Нутфи

 

59-8-15/16.03.2023г.

16

Ерджание Билялова Хакъева

 

59-8-16/16.03.2023г.

17

Юриет Ахмед Сюлюман

 

59-8-17/16.03.2023г.

18

Абибе Исмаил Ахмед

 

59-8-18/16.03.2023г.

19

Севджихан Факри Халилова

 

59-8-19/16.03.2023г.

20

Емине Ахмедова Халидова

 

59-8-20/16.03.2023г.

21

Неслихан Гюрсял Ибрямова

 

59-8-21/16.03.2023г.

22

Серангюл Ведат Мустафа

 

59-8-22/16.03.2023г.

23

Шукри Хюсеин Шукри

 

59-8-23/16.03.2023г.

24

Селяйдин Мехмед Исмаил

 

59-8-24/16.03.2023г.

25

Мюзеям Салим Али

 

59-8-25/16.03.2023г.

26

Юсеин Шакир Юсеин

 

59-8-26/16.03.2023г.

27

Ердинч Джихат Исмаил

 

59-8-27/16.03.2023г.

28

Мелиха Бейти Сюлейман

 

59-8-28/16.03.2023г.

29

Селвер Осман Осман

 

59-8-29/16.03.2023г.

30

Адем Алит Адем

 

59-8-30/16.03.2023г.

31

Деница Николаева Йорданова

 

59-8-31/16.03.2023г.

32

Атче Невзат Ахмед

 

59-8-32/16.03.2023г.

33

Гюлшен Рюстям Исмаил

 

59-8-33/16.03.2023г.

34

Емня Осман Мехмед

 

59-8-34/16.03.2023г.

35

Джемиле Али Мехмед

 

59-8-35/16.03.2023г.

36

Мюжгян Ахмедова Мехмедова

 

59-8-36/16.03.2023г.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Зам. председател: Мариела Любчева Иванова

* Публикувано на 17.03.2023 в 17:48 часа

Календар

Решения

  • № 92 / 22.03.2023

    относно: Промени в състави на СИК в Община Нови пазар.

  • № 91 / 22.03.2023

    относно: Определяне на секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

  • № 90 / 22.03.2023

    относно: Определяне начина на оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

всички решения