Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 73
Шумен, 17.03.2023

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 02.04.2023г.

Постъпило е Заявление с вх. № 1/17.03.2023г. от Регистъра на застъпниците от упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 02.04.2023г. Към Заявлението (Приложение № 43-НС от изборните книжа) на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат са приложени 36 (тридесет и шест) броя декларации от лицата, предложени за застъпници (Приложение № 45-НС от изборните книжа). След извършена от „Информационно обслужване" АД проверка на данните, съдържащи се в горепосочения списък, не се установиха несъответствия.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2, чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1713-НС от 28.02.2023г. на ЦИК, РИК Шумен,

 

РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРА 36 (тридесет и шест) броя застъпници за кандидатската листа на ПП „Движение за права и свободи“ в изборите за народни представители на 02.04.2023г. и ВПИСВА лицата в публичния регистър на застъпниците, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

1

Емел Сабриева Юзеирова

 

2

Сали Селиман Али

 

3

Алекси Севдалинов Асенов

 

4

Емин Сабит Емин

 

5

Александър Алексиев Моканов

 

6

Емел Мехмедеминова Ибрям

 

7

Невин Алейдин Еюб

 

8

Ферди Назъм Зекерие

 

9

Нурай Изет Кадир

 

10

Макбуля Ибрям Рюстем

 

11

Емине Джелил Джелил

 

12

Кадер Исмаилова Ибрямова

 

13

Хашим Лютфи Хашим

 

14

Илхан Мехиди Исмаил

 

15

Зийнеп Исмаил Али

 

16

Емине Исмаил Исмаил

 

17

Сехер Сюлейман Хасан

 

18

Хасан Ерханов Салиев

 

19

Хюсеин Хасан  Хюсеин

 

20

Дженай Саидов Ахмедов

 

21

Бейхан Юмер Юсеин

 

22

Алия Руфат Алиибрям

 

23

Небахтие Халилова Кяшифова

 

24

Назия Февзиева Халилова

 

25

Синем Юсмен Неждет

 

26

Бахар Изет Ахмед

 

27

Айча Ахмедова Сеидова

 

28

Окан Орхан Али

 

29

Айтен Емин Сали

 

30

Юсеин Исмаилов Алиев

 

31

Сабрие Хамди Сали

 

32

Гюлбахар Джемал Етем

 

33

Фатме Вадет Осман

 

34

Мирям Даил Лятиф

 

35

Фатме Назиф Алиосман

 

36

Назия Реджебова Исмаилова

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения за застъпници на лицата, посочени в точка 1 от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Зам. председател: Мариела Любчева Иванова

* Публикувано на 17.03.2023 в 17:47 часа

Календар

Решения

 • № 92 / 22.03.2023

  относно: Промени в състави на СИК в Община Нови пазар.

 • № 91 / 22.03.2023

  относно: Определяне на секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 • № 90 / 22.03.2023

  относно: Определяне начина на оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

всички решения