Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 47
Шумен, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Венец, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г.

С вх. № 84/02.03.2023г. в РИК е постъпило  предложение от кмета на Община Венец за състави на СИК с изх. №  РД 37-00-11/01.03.2023г. на Община Венец, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че консултациите при кмета на Община Венец са приключили с непостигнато съгласие относно определяне на длъжностите на членовете на СИК с номера 300700011, 300700013 и 300700014 на територията на Община Венец, поради което пристъпи към назначаване съставите на СИК служебно.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11, чл.91 ал.12 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК,

РИК Шумен

Р Е Ш И:

 • На основание чл.91 ал.11 от ИК назначава съставите на всички СИК за Община Венец при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г. съобразно постигнатите договорености на консултациите по чл.91 от ИК с изключение на СИК с номера 300700011, 300700013 и 300700014.
 • На основание чл.91 ал.12 от ИК и съгласно Решение № 1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК, РИК Шумен назначава служебно съставите на СИК за Община Венец с номера 300700011, 300700013 и 300700014 при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 04.2023г.
 • Съставът на СИК в Община Венец е както следва:

 

 

 

№ 300700001 - с. Борци

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Леман Бахри Османова

 

ГЕРБ

2

Зам.председател

Виждан Джевдет Ахмед

 

ПП

3

Секретар

Гълиман Фадли Исмаил

 

ДБ

4

Член

Хафизе Реджебова Ибрям

 

ГЕРБ

5

Член

Мелят Бехчетова Хюсменова

 

ПП

6

Член

Лейля Галиб Хюсмен

 

ДПС

7

Член

Севдживан Рахми Хюсеин

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Февзат Бахри Хълми

 

БСП

9

Член

Налян Джевдет Ремзи

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 300700002 - с. Боян

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Метин Хабилов Касимов

 

ГЕРБ

2

Зам.председател

Рейхан Шезаиев Реджебов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Бехтия Юсуф Мехмед

 

ПП

4

Член

Ферди Хамид Хамди

 

ГЕРБ

5

Член

Незир Хюсеин Сали

 

ПП

6

Член

Нихат Селим Али

 

ДПС

7

Член

Ерай Хакъ Сабри

 

БСП

8

Член

Зекерие Сабит Ахмед

 

ДБ

9

Член

Ерсан Ахмедов Ислямов

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 300700003 - с. Буйновица

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Невин Наджи Мустафа

 

БСП

2

Зам.председател

Неше Мехмедова Мехмед

 

ДПС

3

Секретар

Фериал Хайредин Сали

 

ПП

4

Член

Сибел Махмуд Юсуф

 

ГЕРБ

5

Член

Сибел Джеват Касимова

 

ГЕРБ

6

Член

Аляйдин Хасан Сали

 

ПП

7

Член

Димитър Христов Димитров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Салиха Реджеб Ахмед

 

ДБ

9

Член

Орхан Ердинч Хюлми

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 300700004 - с. Венец

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Ина Павлинова Неделчева

 

Възраждане

2

Зам.председател

Орхан Велиев Кърджалиев

 

ПП

3

Секретар

Севие Салиева Салимова

 

ДПС

4

Член

Тайбе Бейтиева Сали

 

ГЕРБ

5

Член

Назиф Ахмед Сейфула

 

ГЕРБ

6

Член

Мехтаб Мехмед Кечиджи

 

ПП

7

Член

Апаз Османов Апазов

 

БСП

8

Член

Серкан Исмаил Сали

 

ДБ

9

Член

Несрин Неджмиева Юнуз

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 300700005 - с. Габрица

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Юлми Хасан Хюсеин

 

ГЕРБ

2

Зам.председател

Николай Йончев Пеков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Емине Фикретова Хюсеин

 

ДПС

4

Член

Месут Садък Талиб

 

ГЕРБ

5

Член

Хамид Ремзи Ахмед

 

ПП

6

Член

Инджихан Фадли Хюсеин

 

ДПС

7

Член

Ширхан Исуфов Илязов

 

БСП

8

Член

Рейхан Ремзи Исмаил

 

ДБ

9

Член

Мехмед Фикрет Мехмед

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 300700006 - с. Денница

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Димитър Минков Димитров

 

ПП

2

Зам.председател

Тунджай Ибрахим Ахмед

 

ДБ

3

Секретар

Рейхан Кямил Шабан

 

ГЕРБ

4

Член

Октай Шерифов Селимов

 

ДПС

5

Член

Ели Георгиева Ангелова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Член

Мустафа Ирфан Хайридин

 

БСП

7

Член

Мертан Мехмед Абтула

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 300700007 - с. Дренци

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Фатме Мехмедова Осман

 

ГЕРБ

2

Зам.председател

Елица Стаменова Христова

 

ПП

3

Секретар

Емине Генадиева Росенова

 

БСП

4

Член

Сейхан Нуриев Мехмедов

 

ГЕРБ

5

Член

Сеид Шабан Сеидходжа

 

ДПС

6

Член

Мая Ивелинова Бешевлиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Месут Беямин Кямил

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 300700008 - с. Изгрев

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Юлвие Исмаилова Мюмюнова

 

ГЕРБ

2

Зам.председател

Рабие Мустафа Топчу

 

ПП

3

Секретар

Николинка Стоянова Станчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Мелек Махмуд Юсуф

 

ГЕРБ

5

Член

Сали Хюсеин Ембие

 

ПП

6

Член

Джемиле Махмудова Халилова

 

ДПС

7

Член

Джеват Хюлми Хюсню

 

БСП

8

Член

Фикрет Сабри Мустафа

 

ДБ

9

Член

Адем Вежди Адем

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 300700009 - с. К. Петко

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Сурай Мехмед Сали

 

ГЕРБ

2

Зам.председател

Седат Неджет Хасан

 

ДБ

3

Секретар

Халим Ахмед Халим

 

ДПС

4

Член

Джихан Бейхан Шакир

 

ГЕРБ

5

Член

Юмран Нейдин Ебазер

 

ПП

6

Член

Ивайло Желязков Христов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Сунай Али Исуф

 

БСП

8

Член

Басри Ибрям Аляйдин

 

ДБ

9

Член

Ахмед Мустафа Юмер

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 300700010 - с. Осеновец

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Нерхан Ерун Сали

 

ГЕРБ

2

Зам.председател

Ерай Гюняров Рюстемов

 

ПП

3

Секретар

Селда Мехмед Мехмедова

 

ВЪЗХОД

4

Член

Неслихан Нихатова Али

 

ГЕРБ

5

Член

Айше Аляйдин Махмудова

 

ПП

6

Член

Тюркян Хилмиева Муса

 

ДПС

7

Член

Алекси Юлков Алексиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Мелекбер Февзи Мехмед

 

БСП

9

Член

Айсел Айдън Хюсеин

 

ДБ

 

 

№ 300700011 - с. Страхилица

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Сашо Росенов Стоев

 

ГЕРБ

2

Зам.председател

Димитричка Маринова Чаушева

 

ПП

3

Секретар

Нехиде Фикриева Мехмедова

 

ВЪЗХОД

4

Член

Алеф Екремов Махмудов

 

ПП

5

Член

Нагихан Хамид Ибрям

 

ДПС

6

Член

Мария Недева Бешевлиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Севинч Самиев Ахмедов

 

БСП

 

 

№ 300700012 - с. Черноглавци

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Салим Хюсню Осман

 

ДПС

2

Зам.председател

Юлмие Акифова Хюлми

 

ГЕРБ

3

Секретар

Кадер Цанкова Ганева

 

ДБ

4

Член

Валери Валентинов Андреев

 

ГЕРБ

5

Член

Тунджай Ремзи Шабан

 

ПП

6

Член

Вежди Ремзиев Адилов

 

ДПС

7

Член

Александър Иринов Стефанов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Ревасие Исмет Мехмед

 

БСП

9

Член

Азизе Илханова Мюстеджебова

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 300700013 – с. Ясенково

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Мюмюн Сали Мюмюн

 

БСП

2

Зам.председател

Бехчет Ибрахим Мехмед

 

ГЕРБ

3

Секретар

Рефика Идрис Юзеир

 

ДПС

4

Член

Айше Мехмед Касперова

 

ГЕРБ

5

Член

Рейхан Хамид Расим

 

ПП

6

Член

Дженгиз Неджатинов Салейдинов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Маргарита Гинкова Костадинова

 

ДБ

8

Член

Бахтияр  Джевдет Ахмед

 

ВЪЗХОД

9

Член

Синан Хасанов Хайрединов

 

ГЕРБ

 

 

№ 300700014 - с. Ясенково

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Мелин Ерджан Касперова

 

ГЕРБ

2

Зам.председател

Красимира Душкова Петрова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Нехиде Наим Сюлейман

 

ДПС

4

Член

Сали Халилов Реджебов

 

ГЕРБ

5

Член

Леман Фикриева Хюсниева

 

ПП

6

Член

Арзу Мехмед Ибрахим

 

БСП

7

Член

Фийдес Бекир Сали

 

ДБ

8

Член

Ридван Нури Ремзи

 

ВЪЗХОД

9

Член

Айнур Мехмед Расим

 

ДБ

 

 

№ 300700015 - с. Ясенково

 

 

Длъжност

Име, презиме и фамилия

 

ПАРТИЯ

1

Председател

Бейрам Ердинч Бекир

 

ГЕРБ

2

Зам.председател

Фатме Исмаил Неби

 

ПП

3

Секретар

Бахрие Ахмед Фейзи

 

БСП

4

Член

Асие Неджмидинова Рахим

 

ГЕРБ

5

Член

Махмуд Екремов Махмудов

 

ПП

6

Член

Айтен Бейти Салиева

 

ДПС

7

Член

Светлозар Кристиянов Николов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Илкай Сали Мустафа

 

ДБ

9

Член

Емре Ридван Нури

 

ВЪЗХОД

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Венец.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Венец.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 154 / 06.04.2023

  относно: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

 • № 153 / 05.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 395/05.04.2023 г. от Владимир Милушев относно неточности при отчитане на гласовете в СИК в гр. Шумен

 • № 152 / 05.04.2023

  относно: Жалба с вх. № 392/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подадена от Александър Иванов, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс в СИК 300700001 в с. Борци, община Венец

всички решения