Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 46
Шумен, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Хитрино, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г.

С вх. 70/01.03.2023г. в РИК е постъпило  предложение от кмета на Община Хитрино за състави на СИК с изх. № 37-00-4/28.02.2023г. на Община Хитрино, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК ,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Хитрино при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г., както следва:
 

 

 № 301100001 – с. Байково

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Ибрахим Хюсеин Ахмед

 

ПП

2

Зам. председател

Аднян Ахмед Хюсеин

 

ГЕРБ

3

Секретар

Радостина Тошкова Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Мехмед Джелил Реджеб

 

ДПС

5

Член

Румяна Цветанова Станчева

 

БСП

6

Член

Неджат Васви Мустафа

 

ДБ

7

Член

Джумазия Селим Мехмед

 

ВЪЗХОД

 

 

 № 301100002 – с. Близнаци

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Вечия Хабил Ахмед

 

БСП

2

Зам. председател

Халиме Бедриева Хасан

 

ДБ

3

Секретар

Илхан Хюдает Хюсеин

 

ГЕРБ

4

Член

Саджит Осман Осман

 

ПП

5

Член

Валентина Георгиева Вълкова

 

ДПС

6

Член

Незает Кязим Сали

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Златинка Станева Найденова

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301100003 – с. Висока поляна

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Мехмед Турханов Халилов

 

ГЕРБ

2

Зам. председател

Туче Невзат Аляйдин

 

ДПС

3

Секретар

Джемиле Фердун Фарук

 

ПП

4

Член

Мехмед Неджиб Ибрям

 

ГЕРБ

5

Член

Сюлейман Ниязи Сюлейман

 

ПП

6

Член

Насъф Рашидов Ембиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Александър Дончев Цачев

 

БСП

8

Член

Ерджан Ахмедов Еюбов

 

ДБ

9

Член

Нури Нуридин Мехмед

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301100004– с. Върбак

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Албена Кирилова Томова

 

БСП

2

Зам.
председател

Пенка Францова Христова

 

ПП

3

Секретар

Екатерина Тодорова Любенова

 

ГЕРБ

4

Член

Наим Себаедин Наим

 

ДПС

5

Член

Десислава Николаева Павлова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Член

Пламен Недялков Иванов

 

ДБ

7

Член

Веселка Стоянова Маринова

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301100005– с. Хитрино

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Милен Станчев Раднев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Зам.
председател

Светослава Димитрова Борисова

 

БСП

3

Секретар

Анета Петрова Петрова

 

ДБ

4

Член

Гьонюл Вадет Шабан

 

ГЕРБ

5

Член

Марина Атанасова Друмчева

 

ГЕРБ

6

Член

Гюлен Лятиф Реджеб

 

ПП

7

Член

Селиме Хюсеин Сали

 

ПП

8

Член

Хамид Хюсмен Хамид

 

ДПС

9

Член

Данка Тодорова Йорданова

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301100006– с.Длъжко

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Филиз Ведат Акиф

 

ГЕРБ

2

Зам.
председател

Хюнер Гюрселова Мехмедова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Лерзан Ахмед Салим

 

ДПС

4

Член

Сениха Мехмед Исмаил

 

ПП

5

Член

Анелия Станчева Кирилова

 

БСП

6

Член

Исмет Салим Ахмед

 

ДБ

7

Член

Мая Минкова Ганева

 

ВЪЗХОД

 

 

№301100007–  с. Добри Войниково

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Михриджан Лютвиева Мехмедова - Хюсеин

 

ГЕРБ

2

Зам.
председател

Гюнай Гюрселов Исмаилов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Мелек Шабан Мехмед

 

ПП

4

Член

Исмаил Хюсеин Зекерие

 

ДПС

5

Член

Соня Пламенова Стоянова

 

БСП

6

Член

Ертан Айдън Ахмед

 

ДБ

7

Член

Джанан Ахмед Исмаил

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301100008– с. Единаковци

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Тюркян Неждетова Мухарем

 

ПП

2

Зам.
председател

Затие Шюкри Реджеб

 

ДПС

3

Секретар

Мелегбер Реджеб Хюсеин

 

ГЕРБ

4

Член

Лина Георгиева Раднева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Член

Станчо Ганчев Стефанов

 

БСП

6

Член

Раиф Хюсеин Хамид

 

ДБ

7

Член

Десислава Ивелинова Патлеева

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301100009 – с. Живково

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Неше Ахмед Сали

 

ПП

2

Зам. председател

Емре Кенан Рида

 

ГЕРБ

3

Секретар

Бенисе Исмаил Рахим

 

ДПС

4

Член

Севинч Ашим Мехмед

 

ГЕРБ

5

Член

Севим Ърфан Назиф

 

ПП

6

Член

Станислав Миленов Раднев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Младен Димитров Младенов

 

БСП

8

Член

Шенгюл Мехмед Ибрям

 

ДБ

9

Член

Зейнеб Енвер Муса

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301100010– с. Звегор

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Семра Хюсеинова Хюсеин

 

ГЕРБ

2

Зам.
председател

Назмие Назми Мустафа

 

ДБ

3

Секретар

Борислав Галинов Петров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Семра Юмер Хаккъ

 

ГЕРБ

5

Член

Айше Неджмедин Хакъ

 

ГЕРБ

6

Член

Емине Баки Хюсеин

 

ПП

7

Член

Назми Хамди Исмаил

 

ДПС

8

Член

Марийка Василева Стефанова

 

БСП

9

Член

Сабит Рамадан Къналъ

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301100011– с.Иглика и с.Становец

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Весиле Федаимова Зюреб

 

ПП

2

Зам. председател

Бейхан Шефкъ Хабил

 

ДПС

3

Секретар

Хасан Реджеб Мехмед

 

ГЕРБ

4

Член

Зекия Билялова Цветкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Член

Атанас Асенов Александров

 

БСП

6

Член

Байсе Ахмедова Мустафова

 

ДБ

7

Член

Айше Руфад Сали

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301100012– с. Калино

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Нериман Тефик Кадир

 

ПП

2

Зам.
председател

Вилдан Ибрям Хюсеин

 

ГЕРБ

3

Секретар

Петранка Асенова Костадинова

 

БСП

4

Член

Еда Ердоан Закир

 

ДПС

5

Член

Николета Николаева Богомилова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Член

Мелят Джунает Хасан

 

ДБ

7

Член

Недиме Алейдин Реджеб

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301100013– с. Каменяк

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Емилия Кирилова Янкова

 

ПП

2

Зам. председател

Дияна Николова Рускова

 

БСП

3

Секретар

Салим Хасан Салих

 

ВЪЗХОД

4

Член

Левент Аптрахим Адил

 

ГЕРБ

5

Член

Нигяр Февзи Осман

 

ДПС

6

Член

Валентин Стоянов Радичков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Айсел Хайридинова Хасанова

 

ДБ

 

 

№ 301100014– с. Тимарево

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Гюнел Мемду Исмаил

 

ДБ

2

Зам. председател

Румяна Панайотова Спиркоска

 

ВЪЗХОД

3

Секретар

Ахмед Ахмед Халил

 

ГЕРБ

4

Член

Нериман Ибрям Адил

 

ГЕРБ

5

Член

Бедри Недим Басри

 

ПП

6

Член

Сехер Наджи Марям

 

ДПС

7

Член

Едвин Сезгин Исмаил

 

ДПС

8

Член

Йоана Ивова Шутова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Член

Лъчезар Любенов Лазаров

 

БСП

 

 

№ 301100015– с. Развигорово

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Нехриман Ибрахим Хюсеин

 

ПП

2

Зам. председател

Севдия Кязим Хюсню

 

ДПС

3

Секретар

Емел Бахриева Али

 

ГЕРБ

4

Член

Драгомир Живков Жеков

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Член

Ганка Стоянова Григорова

 

БСП

6

Член

Мустафа Ибрям Ибрям

 

ДБ

7

Член

Сениха Сабри Ибрям

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301900016– с. Сливак

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Велислав Димитров Русев

 

БСП

2

Зам. председател

Величка Любенова Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Билял Ахмед Мустафа

 

ГЕРБ

4

Член

Мелин Хайри Нури

 

ПП

5

Член

Мюстеджеб Бейти Мюстеджеб

 

ДПС

6

Член

Ердинч Зейнун Зюлкяр

 

ДБ

7

Член

Изедин Якуб Ахмед

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301900018– с. Студеница

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Гюрсел Исмаил Хюсеин

 

ДПС

2

Зам.председател

Бюрхан Бедри АКИФ

 

ГЕРБ

3

секретар

Гюнхер Ахмед Юнуз

 

ПП

4

член

Джанер Шенолов Шукриев

 

ГЕРБ

5

член

Исмаил Исмет Исмаил

 

ПП

6

член

Павлин Бориславов Станчев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

член

Маргарита Жекова Великова

 

БСП

8

член

Левент Илхан Идриз

 

ДБ

9

член

Нуридин Мехмед Мехмед

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301900019– с. Тервел

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Борислав Йорданов Станчев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Зам.председател

Нуршен Шабан Якуб

 

ГЕРБ

3

секретар

Салим Ибрахимов Салимов

 

ДБ

4

член

Невин Зияева Шевкъева

 

ПП

5

член

Ибраим Мюмюн Ибрям

 

ДПС

6

член

Николай Дончев Цачев

 

БСП

7

член

Риза Сали Мустафа

 

ВЪЗХОД

 

 

№ 301900020 – с. Трем

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Идриз Назиф Идриз

 

ПП

2

Зам.председател

Тунчер Невзат Аляйдин

 

ДПС

3

секретар

Мехмед Исмаил Юнуз

 

ВЪЗХОД

4

член

Гамзе Аднян Ахмед

 

ГЕРБ

5

член

Атидже Енвер Ибрахим Сами

 

ГЕРБ

6

член

Сали Юсуф Етем

 

ПП

7

член

Кристияна Кристиянова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

член

Илийчо Стефанов Георгиев

 

БСП

9

член

Шенай Рейхан Хюсеин

 

ДБ

 

 

№ 301900021– с. Черна

 

 

№ 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Фатме Али Джелил

 

ГЕРБ

2

Зам.председател

Шерафидин Ахмед Мехмед

 

ДПС

3

секретар

Бедрие Сали Хамди

 

ПП

4

член

Кристиян Стоянов Николов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

член

Августина Миленова Стефанова

 

БСП

6

член

Мехмед Сабри Абтрахим

 

ДБ

7

член

Емир Бедри Недим

 

ВЪЗХОД

 

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Хитрино.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Хитрино.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:18 часа

Календар

Решения

 • № 92 / 22.03.2023

  относно: Промени в състави на СИК в Община Нови пазар.

 • № 91 / 22.03.2023

  относно: Определяне на секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 • № 90 / 22.03.2023

  относно: Определяне начина на оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

всички решения