Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 41
Шумен, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Каолиново, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г.

С вх. 85/02.03.2023г. в РИК е постъпило  предложение от кмета на Община Каолиново за състави на СИК с изх. № И-02-3/01.03.2023г. на Община Каолиново, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК ,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Каолиново при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г., както следва:
 

 

301800001 село Браничево

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Партия

1

Председател

Шермин Фикретова Шерифова

 

ГЕРБ

2

Зам.-председател

Юксел Хамид Зекерие

 

ПП

3

Секретар

Азизе Исмаил Моллова

 

ДПС

4

Член

Ерол Ридванов Алиев

 

ГЕРБ

5

Член

Салим Муса Сали

 

ПП

6

Член

Затие Мустафа Шериф

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Илхан Ибрям Али

 

БСП

8

Член

Севим Юсуфова Исмаил

 

ДБ

9

Член

Даниел Радков Йорданов

 

ВЪЗХОД

 

 

301800002 село Браничево

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Сюмейра Мехмед Мустафа

 

ДПС

2

Зам.-председател

Вероника Милкова Онбашиева

 

ГЕРБ

3

Секретар

Теодора Йорданова Калева

 

ПП

4

Член

Назми Осман Нури

 

ГЕРБ

5

Член

Илкер Ахмед Юдаим

 

ПП

6

Член

Шабан Осман Ибрям

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Алденис Илхан Ибрям

 

БСП

8

Член

Рамадан Тунджеров Рамаданов

 

ДБ

9

Член

Боряна Тодорова  Димитрова 

 

ВЪЗХОД

 

 

301800003 село Гусла, Кметство

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Мелек Метин Ибрям

 

ПП

2

Зам.-председател

Али Хабил Мустафа

 

ДПС

3

Секретар

Ивелинка Тошкова Давидкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Емел Рафет Ремзи

 

ГЕРБ

5

Член

Ибрям Наджи Шабан

 

ГЕРБ

6

Член

Айше Джелилова Самиева

 

ПП

7

Член

Айдън Фикрет Назиф

 

БСП

8

Член

Фадлие Мустафа Хасанова

 

ДБ

9

Член

Шерифе Неждетова Ехлиман

 

ВЪЗХОД

 

 

301800004 село Дойранци

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Сезгин Исметов Салиев

 

ВЪЗХОД

2

Зам.-председател

Димитринка Жекова Петрова

 

ГЕРБ

3

Секретар

Афизе Ремзи Мюсреф

 

ДБ

4

Член

Веселина Атанасова Атанасова

 

ГЕРБ

5

Член

Левин Неджми Адем

 

ПП

6

Член

Севинч Керим Салим

 

ПП

7

Член

Юксел Халим Мурад

 

ДПС

8

Член

Василена Стефанова Николова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Член

Снежанка Василева Димитрова

 

БСП

 

 

301800005 село Долина

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Сейхан Хюсниев Мустафов

 

ГЕРБ

2

Зам.-председател

Левин Сунай Ахмед

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Джемиля Джемал Салим

 

ВЪЗХОД

4

Член

Левент Юсеин Осман

 

ПП

5

Член

Орхан Мехмедов Ибрямов

 

ДПС

6

Член

Бойчо Йорданов Димитров

 

БСП

7

Член

Нурхан Фадли Алиосман

 

ДБ

 

 

301800006 село Загориче

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Вилдан Мехмедова Шабанова

 

БСП

2

Зам.-председател

Бера Талипова Трохлева

 

ПП

3

Секретар

Мехмед Сюлейман Насуф

 

ГЕРБ

4

Член

Мелекшен Осман Иззет

 

ГЕРБ

5

Член

Ахмед Салиев Мехмедалиев

 

ДПС

6

Член

Гюлнар Сабит Мехмедали

 

ДПС

7

Член

Сузан Карани Мехмед

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Неджми Хюсеинов Хасанов

 

ДБ

9

Член

Нури Алиосман Осман

 

ВЪЗХОД

 

 

301800007 град Каолиново, СОУ

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Светлана Димитрова Петкова

 

БСП

2

Зам.-председател

Зикирия Басри Шабан

 

ДБ

3

Секретар

Яница Красимирова Станчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Труфанка Стоянова Димитрова

 

ГЕРБ

5

Член

Айше Ахмед Назиф

 

ГЕРБ

6

Член

Жельо Кралев Маринов

 

ПП

7

Член

Селиме Фадлиева Хасан

 

ПП

8

Член

Виждан Хюсменова Адемова

 

ДПС

9

Член

Росен Георгиев Димитров

 

ВЪЗХОД

 

 

301800008 град Каолиново

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Зюлкюф Хрюстем Бейтула

 

ГЕРБ

2

Зам.-председател

Бейхан Якуб Шабан

 

ДБ

3

Секретар

Лорита Ангелова Крумова

 

ПП

4

Член

Бехчет Алиш Бекир

 

ГЕРБ

5

Член

Емил Желев Кралев

 

ПП

6

Член

Найле Рамаданова Абтулова

 

ДПС

7

Член

Емин Вадет Шабан

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Улвия Бакир Руфад

 

БСП

9

Член

Красимир Шарбанов Самиров

 

ВЪЗХОД

 

 

301800009 град Каолиново

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Севдие Адемова Мехмед

 

ПП

2

Зам.-председател

Ембие Мехмед Кязимова

 

ГЕРБ

3

Секретар

Кулка Стойнова Учкунова

 

БСП

4

Член

Юкке Метин Басриева

 

ГЕРБ

5

Член

Юсуф Насуфов Рамисов

 

ГЕРБ

6

Член

Небает Мехмедова Ахмедова

 

ДПС

7

Член

Сезгин Сертел Акиф

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Ремзия Юсуф Ахмед

 

ДБ

9

Член

Пенка Ангелова Григорова

 

ВЪЗХОД

 

 

301800010 село Климент, ОУ

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Десислава Дянкова Мутафова-Атанасова

 

ДБ

2

Зам.-председател

Фатме Лютфи Идриз

 

ПП

3

Секретар

Димитринка Атанасова Петкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Денис Ибраим Муртазова

 

ГЕРБ

5

Член

Толга Рахми Хюсеин

 

ГЕРБ

6

Член

Берна Зелкифова Махмудова

 

ПП

7

Член

Севдие Махмуд Исмаил

 

ДПС

8

Член

Наджие Хасан Исмаил

 

БСП

9

Член

Станка Русева Неделчева

 

ВЪЗХОД

 

 

301800011 село Климент, ОУ

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Севим Сюлейман Хюсню

 

ДПС

2

Зам.-председател

Зейнеб Рюстемова Хюсеин

 

ГЕРБ

3

Секретар

Бедрие Хюсеинова Османова

 

БСП

4

Член

Биргюл Ахмед Кальор

 

ГЕРБ

5

Член

Гюнол Неджатов Мустафов

 

ПП

6

Член

Стилияна Марчева Марчева

 

ПП

7

Член

Теодора Петкова Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Зикрие Хикмет Кадир

 

ДБ

9

Член

Руслан Йовков Йорданов

 

ВЪЗХОД

 

 

301800012 село Лиси връх

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Мерлин Билял Хамид

 

ГЕРБ

2

Зам.-председател

Вилдан Иляз Рамадан

 

ПП

3

Секретар

Катя Митева Маринова

 

ДПС

4

Член

Гицка Стоянова Горчева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Член

Николай Иванов Иванов

 

БСП

6

Член

Фуркан Динчеров Фахридинов

 

ДБ

7

Член

Марияна Йорданова Грашева

 

ВЪЗХОД

 

 

301800013 село Лятно

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Раим Рейханов Рахимов

 

ГЕРБ

2

Зам.-председател

Наталия Тодорова Тодорова

 

ВЪЗХОД

3

Секретар

Тюркян Ахмед Динар

 

ПП

4

Член

Арзу Орханова Хайрединова

 

ГЕРБ

5

Член

Динчер Бейзитов Алиев

 

ПП

6

Член

Хабил Касимов Адилов

 

ДПС

7

Член

Кремена Митева Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Иван Стоянов Иванов

 

БСП

9

Член

Незает Хабилова Нуриева

 

ДБ

 

 

301800014 село Наум

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Ридван Идриз Ешреф

 

ПП

2

Зам.-председател

Татяна Величкова Гаджова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Сабрие Джеври Халилова

 

ГЕРБ

4

Член

Фикрет Насуф Хюсеин

 

ГЕРБ

5

Член

Рейхан Хюсеин Ферад

 

ПП

6

Член

Юзджан Селейдин Реджеб

 

ДПС

7

Член

Светослав Георгиев Стоянов

 

БСП

8

Член

Магбуле Тахсин Алиосман

 

ДБ

9

Член

Елисавета Петрова Петрова

 

ВЪЗХОД

 

 

301800015 село Омарчево

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Димитър Светлинов Петков

 

ПП

2

Зам.-председател

Назъм Назъм Басри

 

ДБ

3

Секретар

Красимир Иванов Георгиев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Тасин Ахмед Изет

 

ГЕРБ

5

Член

Нехрибан Невзат Сали

 

ДПС

6

Член

Иван Стефанов Костадинов

 

БСП

7

Член

Даил Неджибов Назифов

 

ВЪЗХОД

 

 

301800016 село Пристое

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Реджеб Лютфи Ибрям

 

ПП

2

Зам.-председател

Мариана Дякова Кънчева

 

ВЪЗХОД

3

Секретар

Зейнеб Кадриева Насуфова

 

ГЕРБ

4

Член

Гюнел Хамдиева Насуфова

 

ГЕРБ

5

Член

Антонио Анатолиев Атанасов

 

ПП

6

Член

Ебазер Мехмед Ахмед

 

ДПС

7

Член

Осман Хамидов Шабанов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Алиш Назиф Адем

 

БСП

9

Член

Рейхан Идриз Ешреф

 

ДБ

 

 

301800017 село Пристое, ОУ

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Сема Кадриева Раимова

 

ГЕРБ

2

Зам.-председател

Юджел Сабриев Османов

 

БСП

3

Секретар

Мелиха Салим Ешреф

 

ДБ

4

Член

Ерхан Реджеб Басри

 

ГЕРБ

5

Член

Фатме Мехмед Мехмедали

 

ПП

6

Член

Данка Тодорова Йорданова

 

ПП

7

Член

Хасан Шабанов Реджебов

 

ДПС

8

Член

Генджай Наджи Ибрям

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Член

Ирина  Веселинова Събева

 

ВЪЗХОД

 

 

301800018 село Сини вир

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Надежда Николаевна Курдоглова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Зам.-председател

Гюлшан Назиф Мехмед

 

ДПС

3

Секретар

Бейсим Билял Мухсин

 

ГЕРБ

4

Член

Айше Метинова  Тасинова

 

ГЕРБ

5

Член

Зекие Гюнайдън Реджеб

 

ГЕРБ

6

Член

Руя Юсуф Рафи

 

ПП

7

Член

Ердиван Шефкет Адем

 

БСП

8

Член

Нимет Мехмед Билялова

 

ДБ

9

Член

Дурхан Сами Сабри

 

ВЪЗХОД

 

 

301800019 село Средковец, Кметство

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Тиджел Ремзи Заид

 

ДПС

2

Зам.-председател

Али Мехмед Сали

 

ГЕРБ

3

Секретар

Хайредин Халим Рафи

 

БСП

4

Член

Низами Бийсимов Ниязиев

 

ГЕРБ

5

Член

Сехер Мехмедемин Юдаим

 

ПП

6

Член

Ниези Севие Керим

 

ПП

7

Член

Силвия Владимирова Димова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Джемил Васвиев Хасанов

 

ДБ

9

Член

Кенан Керим Ахмед

 

ВЪЗХОД

 

 

301800020 село Тодор Икономово

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Кремена Стоянова Неделчева

 

ПП

2

Зам.-председател

Айгюл Джемалидин Самиева

 

ГЕРБ

3

Секретар

Перихан Ахмед Ибрям

 

ДПС

4

Член

Гюнайдън Мустафа Хасан

 

ГЕРБ

5

Член

Мехмед Басри Хамди

 

ГЕРБ

6

Член

Димитър Георгиев Димитров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Парашкева Иванова Алексиева

 

БСП

8

Член

Нурай Алиева Шюкриева

 

ДБ

9

Член

Веселина Петкова Вълчева

 

ВЪЗХОД

 

 

301800021 село Тодор Икономово

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Бедрие Сабит Назиф

 

ДПС

2

Зам.-председател

Тодорка Петрова Нейчева

 

БСП

3

Секретар

Надежда Ганчева Димитрова-Николова

 

ГЕРБ

4

Член

Иляз Кемал Реджеб

 

ГЕРБ

5

Член

Иванка Стоянова Донева

 

ПП

6

Член

Хайрие Ридванова Салим

 

ДПС

7

Член

Димитричка Петрова Иванова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Член

Севгин Фахрединов Билялов

 

ДБ

9

Член

Янка Йорданова Стоянова

 

ВЪЗХОД

 

 

301800022 село Тодор Икономово 

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Ирфан Шефкет Ибрям

 

ГЕРБ

2

Зам.-председател

Антоанета Иванова Антонова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Юмюгюл Юсмен Хасан

 

ПП

4

Член

Максум Тефик Али

 

ГЕРБ

5

Член

Реджеб Осман Хасан

 

ПП

6

Член

Ферхан Алиев Рамисов

 

ДПС

7

Член

Съдкъ Юсуф Рушан

 

БСП

8

Член

Гюлназ Мюзекярова Еминова

 

ДБ

9

Член

Тедрин Ибрям Хюсеин

 

ВЪЗХОД

 

 

301800023 село Тъкач

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

Партия

1

Председател

Сюлбие Исмаил Сали

 

ДПС

2

Зам.-председател

Индихан Халил Сейфула

 

ПП

3

Секретар

Айхан Рахми Ибрахим

 

ГЕРБ

4

Член

Ергин Ердинч Халил

 

ГЕРБ

5

Член

Мюжгян Кязим Хаккъ

 

ДПС

6

Член

Йордан Маринов Йорданов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Илхан Хюсеин Шевкед

 

БСП

8

Член

Зелиха Назиф Адил

 

ДБ

9

Член

Вежди Закир Феим

 

ВЪЗХОД

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Каолиново.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Каолиново.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:11 часа

Календар

Решения

 • № 154 / 06.04.2023

  относно: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

 • № 153 / 05.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 395/05.04.2023 г. от Владимир Милушев относно неточности при отчитане на гласовете в СИК в гр. Шумен

 • № 152 / 05.04.2023

  относно: Жалба с вх. № 392/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подадена от Александър Иванов, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс в СИК 300700001 в с. Борци, община Венец

всички решения