Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 39
Шумен, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Върбица, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г.

С вх. 77/02.03.2023г. в РИК е постъпило  предложение от кмета на Община Върбица за състави на СИК с изх. № 37-00-8/01.03.2023г. на Община Върбица, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК ,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Върбица при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г., както следва:

Длъжност

Име, бащино и фамилия

ЕГН

партия

   

№ 301000001 - Божурово

 

 

1

председател

Невзад Шабан Хасан

 

ПП

2

зам. председател

Димитрина Димитрова Кантева

 

БСП

3

секретар

Десислава Димитрова Димитрова

 

ГЕРБ

4

член

Медине Ибрямова Хюсеинова

 

ДПС

5

член

Ивелинка Тошкова Давидкова

 

Възраждане

6

член

Нежми Мехмед Мехмед

 

ДБ

7

член

Сали Джемал Сали

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000002 - Бяла река

 

 

1

председател

Василена Стефанова Николова

 

Възраждане

2

зам. председател

Фатме Рамис Молла

 

ГЕРБ

3

секретар

Нурдживан Исуфова Мустафова

 

ДПС

4

член

Самет Джемалов Хюсеинов

 

ГЕРБ

5

член

Пакизе Реджебова Карахасан

 

ПП

6

член

Сезен Айдън Мустафа

 

ПП

7

член

Нели Атанасова Димитрова

 

БСП

8

член

Адиле Абилова Мехмедалиева

 

ДБ

9

член

Айсел Алиева Мустафова

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000003 - Бяла река

 

 

1

председател

Нюлфер Джевдетова Шабанова

 

ДПС

2

зам. председател

Афизе Расимова Неджиб

 

ПП

3

секретар

Васил Стоянов Капралов

 

БСП

4

член

Тензиле Билялова Ислямова

 

ГЕРБ

5

член

Фатме Халилова Ахмед

 

ПП

6

член

Халиме Мустафова Бекирова

 

ДПС

7

член

Яница Красимирова Станчева

 

Възраждане

8

член

Лейля Реджеб Мустафа

 

ДБ

9

член

Орхан Рамаданов Османов

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000004 - Върбица

 

 

1

председател

Родинка Славова Тодорова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Ганка Александрова Димитрова

 

ПП

3

секретар

Красимир Стоянов Станчев

 

Възраждане

4

член

Светийка Борисова Димова

 

ГЕРБ

5

член

Джингиз Хюсню Шабан

 

ПП

6

член

Гилман Мустафа Али

 

ДПС

7

член

Донелия Илиева Йорданова

 

БСП

8

член

Марияна Димитрова Савова

 

ДБ

9

член

Николай Иванов Димов

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000005 - Върбица

 

 

1

председател

Шенгюл Мустанова Беева

 

ДПС

2

зам. председател

Кремена Митева Георгиева

 

Възраждане

3

секретар

Тихомир Неделчев Трендафилов

 

ГЕРБ

4

член

Любомира Тошкова Топчиева

 

ГЕРБ

5

член

Есма Ереджебова Ереджебова

 

ПП

6

член

Гюрхан Юсуфов Мустафов

 

ДПС

7

член

Йонка Николаева Капралова

 

БСП

8

член

Соня Стоянова Мерсинкова

 

ДБ

9

член

Виктор Георгиев Паскалев

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000006 - Върбица

 

 

1

председател

Джемиле Хасанова Ниязиева

 

ДПС

2

зам. председател

Красимира Симеонова Василева

 

ДБ

3

секретар

Атидже Джеферова Дерменджиева

 

ПП

4

член

Атанаска Иванова Колева

 

ГЕРБ

5

член

Атанас Андонов Атанасов

 

ГЕРБ

6

член

Антон Стефанов Христов

 

ПП

7

член

Даяна Стефанова Николова

 

Възраждане

8

член

Милица Стефанова Стефанова

 

БСП

9

член

Владимир Алексиев Алексиев

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000007 - Иваново

 

 

1

председател

Десислава Стефанова Стефанова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Петър Григоров Йорданов

 

Възраждане

3

секретар

Фатме Мюлязим Ахмед

 

ПП

4

член

Мехмед Бедри Мехмед

 

ДПС

5

член

Ростислав Вълчанов Вълков

 

БСП

6

член

Север Февзи Садула

 

ДБ

7

член

Турхан Кезимов Хюсеинов

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000008 - Крайгорци

 

 

1

председател

Ремзи Шерифов Шабанов

 

ПП

2

зам. председател

Хюсеин Мустафа Мехмед

 

ГЕРБ

3

секретар

Ина Павлинова Неделчева

 

Възраждане

4

член

Хасан Османов Хюсеинов

 

ДПС

5

член

Анка Христова Господинова

 

БСП

6

член

Халиме Бехчет Хабил

 

ДБ

7

член

Мехмед Шабанов Аптулов

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000009 - Конево

 

 

1

председател

Недьо Георгиев Панайотов

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Ебру Айше Мустафова

 

ВЪЗХОД

3

секретар

Иван Тошков Каров

 

Възраждане

4

член

Юксел Мустафов Махмудов

 

ПП

5

член

Себиле Мехмедова Мустафова

 

ДПС

6

член

Милена Миланова Недялкова

 

БСП

7

член

Мими Руменова Ясенова

 

ДБ

     

 

 
   

№ 301000010 - Кьолмен

 

 

1

председател

Христо Петров Христов

 

БСП

2

зам. председател

Димо Димитров Димов

 

ГЕРБ

3

секретар

Геновева Костадинова Христова

 

ВЪЗХОД

4

член

Нури Нуриев Османов

 

ПП

5

член

Раим Алиев Раимов

 

ДПС

6

член

Юлия Павлинова Неделчева

 

Възраждане

7

член

Станчо Делчев Карабелов

 

ДБ

     

 

 
   

№ 301000011 - Ловец

 

 

1

председател

Мердин Орханов Ахмедов

 

ДБ

2

зам. председател

Бечит Алиосманов Бечитов

 

ПП

3

секретар

Мая Радостинова Чалъкова

 

ГЕРБ

4

член

Азел Хасанова Черкезова- Кабил

 

ДПС

5

член

Гицка Стоянова Горчева

 

Възраждане

6

член

Тодорка Йорданова Драгнева

 

БСП

7

член

Ерол Исмаилов Узунов

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000012 - Маломир

 

 

1

председател

Али Салиев Дагонов

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Радина Иванова Вълкова

 

ДБ

3

секретар

Фатме Мустафова Терзиева

 

ПП

4

член

Джемиле  Джемалова  Кюлюмова

 

ДПС

5

член

Даниела Иванова Василева

 

Възраждане

6

член

Златка Атанасова Кулаксъзова

 

БСП

7

член

Николай Николаев Димов

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000013 - Менгишево

 

 

1

председател

Даниела Георгиева Чалъкова

 

ГЕРБ

2

зам. председател

Ердинч Орханов Сабриев

 

ПП

3

секретар

Метин Мюлязимов Исмаилов

 

ДПС

4

член

Ванко Радев Бояджиев

 

ГЕРБ

5

член

Бейхан Нуриев Исмаилов

 

ПП

6

член

Николай Йончев Пеков

 

Възраждане

7

член

Донка Йорданова Петрова

 

БСП

8

член

Мустафа Мусов Табачки

 

ДБ

9

член

Васил Христов Стоянов

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000014 - Методиево

 

 

1

председател

Кибарие Еюб Пехливан

 

ПП

2

зам. председател

Тодор Стойчев Ангелов

 

ГЕРБ

3

секретар

Хатче Хасанова Алиева

 

ВЪЗХОД

4

член

Андон Атанасов Георгиев

 

ГЕРБ

5

член

Павел Борисов Пеянски

 

ГЕРБ

6

член

Неслихан Енвер Пехливан

 

ДПС

7

член

Богдан Петров Бонев

 

Възраждане

8

член

Февзи Кабилов Алиев

 

БСП

9

член

Фатима Неджати Али

 

ДБ

     

 

 
   

№ 301000015 - Нова Бяла река

 

 

1

председател

Ахмед Салихов Чолаков

 

ПП

2

зам. председател

Хатидже Реджепова Дурльова

 

ГЕРБ

3

секретар

Хава Ахмедова Хасанова

 

ДПС

4

член

Красимир Иванов Георгиев

 

Възраждане

5

член

Черньо Димов Чернев

 

БСП

6

член

Васил Иванов Василев

 

ДБ

7

член

Христо Костадинов Христов

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000016 - Станянци

 

 

1

председател

Сезгин Мустафов Беширов

 

ПП

2

зам.председател

Ася Димитрова Георгиева

 

БСП

3

секретар

Ивелина Радославова Чалъкова

 

ГЕРБ

4

член

Иван Живков Димов

 

ГЕРБ

5

член

Димитър Димов Димитров

 

ГЕРБ

6

член

Мустафа Исмаил Мустафа

 

ДПС

7

член

Николинка Стоянова Станчева

 

Възраждане

8

член

Християн Георгиев Василев

 

ДБ

9

член

Антони Петров Капралов

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000017  - Сушина

 

 

1

председател

Делчо Драганов Димитров

 

БСП

2

зам. председател

Шенгюл Билял Хюсеин

 

ГЕРБ

3

секретар

Невин Юсрефова Ахмед

 

ДБ

4

член

Атче Ведатова Мехмедова

 

ПП

5

член

Семра Кямил Хюсеинова

 

ДПС

6

член

Надежда Николаевна Курдоглова

 

Възраждане

7

член

Фатме Мехмедова Хюсеинова

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000018 - Тушовица

 

 

1

председател

Серай Сефер Мустафова

 

ПП

2

зам. председател

Илия Щерев Илиев

 

ГЕРБ

3

секретар

Хюсеин Хюсеинов Курдов

 

ДПС

4

член

Юзеир Али Осман

 

ГЕРБ

5

член

Исмаил Ашъмов Исмаилов

 

ПП

6

член

Силвия Владимирова Димова

 

Възраждане

7

член

Златка Георгиева Зидарова

 

БСП

8

член

Шабан Хюсеин Шабан

 

ДБ

9

член

Мийрем Сюлейман Юмерова

 

ВЪЗХОД

     

 

 
   

№ 301000019 - Чернооково

 

 

1

председател

Мустафа Шабан Исмаил

 

ДПС

2

зам. председател

Назиле Хидает Ферад

 

ДБ

3

секретар

Димитър Стефанов Димитров

 

БСП

4

член

Димитър Николов Христов

 

ГЕРБ

5

член

Нутфи Мустафа Мехмед

 

ГЕРБ

6

член

Нурай Февзиева Ереджебова

 

ПП

7

член

Айтен Зюлкюф Шабанова

 

ПП

8

член

Теодора Петкова Георгиева

 

Възраждане

9

член

Нутфи Мустафа Мехмед

 

ВЪЗХОД

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Върбица.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Върбица.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:51 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 154 / 06.04.2023

  относно: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

 • № 153 / 05.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 395/05.04.2023 г. от Владимир Милушев относно неточности при отчитане на гласовете в СИК в гр. Шумен

 • № 152 / 05.04.2023

  относно: Жалба с вх. № 392/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подадена от Александър Иванов, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс в СИК 300700001 в с. Борци, община Венец

всички решения