Районна избирателна комисия Шумен


РЕШЕНИЕ
№ 38
Шумен, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на СИК за Община Велики Преслав, при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г.

С вх. 76/02.03.2023г. в РИК е постъпило  предложение от кмета на Община Велики Преслав за състави на СИК с изх. № 37-00-12/02.03.2023г. на Община Велики Преслав, ведно със списък на резервните членове и пълната документация по провеждане на консултациите съгласно чл. 91 ал.8 и ал.9 от ИК.

РИК Шумен констатира, че са изпълнени изискванията на чл.91 ал.1-6 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72 ал.1 т.4 , във връзка с чл.91 ал.11 и чл.89 ал.1 от ИК и Решение № 1683-НС/16.02.2023г. на ЦИК ,

РИК Шумен 

Р Е Ш И:

 1. Назначава съставите на СИК за Община Велики Преслав при произвеждане на изборите за народни представители насрочени на 02.04.2023г., както следва:
 

 

№ 302300001  Клуб на пенсионера

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Николина Атанасова Димитрова

 

ПП

2

Зам.председ.

Виолета Добрева Иванова

 

ГЕРБ

3

Секретар

Златина Денчева Бодурова

 

БСП

4

Член

Веска Драгомирова Стоянова

 

ПП

5

Член

Мариана Здравкова Стоянова

 

ГЕРБ

6

Член

Петина Руменова Вескова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Член

Сунай Алиев Мустафов

 

ДПС

8

Член

Емилия Кирилова Ангелова

 

ВЪЗХОД

9

Член

Надежда Петрова Калчева

 

ДБ

 

 

№ 302300002 Домашен социален патронаж

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Дарина Николова Маринова

 

ДБ

2

Зам.председ.

Гинка Русева Георгиева

 

ГЕРБ

3

Секретар

Надежда Шарбанова Стоянова

 

ВЪЗХОД

4

Член

Калоян Светозаров Колев

 

ПП

5

Член

Божан Димитров Димитров

 

ГЕРБ

6

Член

Нуртен Ремзиева Рамаданова-Михайлова

 

ДПС

7

Член

Янка Николаева Петрова

 

БСП

8

Член

Меглена Георгиева Стойчева

 

ГЕРБ

9

Член

Милена Минчева Стоева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

 № 302300003 Държавно горско стопанство

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Светла Георгиева Спасова

 

ПП

2

Зам.председ.

Атанаска Иванова Атанасова

 

БСП

3

Секретар

Илияна Иванова Здравева

 

ГЕРБ

4

Член

Десислава Кръстева Христова

 

ПП

5

Член

Пламена Дамянова Петрова

 

ГЕРБ

6

Член

Димитринка Станева Марчева

 

ВЪЗХОД

7

Член

Мевсим Мехмед Хюсеин

 

ДПС

8

Член

Нина Тодорова Денева

 

ДБ

9

Член

Валентин Емандиев Тодоров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

 № 302300004 ОУ” Св. св. Кирил и Методий“

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Бонка Милкова Василева

 

ГЕРБ

2

Зам.председ.

Димитричка Аспарухова Попова

 

ПП

3

Секретар

Добринка Димова Димитрова

 

БСП

4

Член

Елена Асенова Владимирова -Даруиш

 

ГЕРБ

5

Член

Наталия Стоянова Петрова

 

ВЪЗХОД

6

Член

Керанка Димитрова Станкова

 

ПП

7

Член

Хава Мехмедова Хамидова

 

ДПС

8

Член

Вергиния Методиева Иванова

 

ДБ

9

Член

Сашка Иванова Симеонова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

№ 302300005   Клуб ул.”Ал. Стамболийски” 9 Б

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Милена Панайотова Маринова

 

ПП

2

Зам.председ.

Рекшан Османова Рамаданова

 

ДПС

3

Секретар

Божанка Димчева Андреева

 

ГЕРБ

4

Член

Мюрвет Феим Хюсеин

 

ДПС

5

Член

Петина Димитрова Кирилова

 

БСП

6

Член

Дана Георгиева Манова

 

ГЕРБ

7

Член

Женя Димитрова Иванова

 

ВЪЗХОД

8

Член

Вилий Ангелова Александрова

 

ДБ

9

Член

Ивелин Станчев Иванов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

№ 302300006 Професионална техническа гимназия

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Диляна Жечкова Владимирова

 

БСП

2

Зам.председ.

Атанаска Стаменова Атанасова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Петранка Димитрова Петрова

 

ГЕРБ

4

Член

Христо Стоянов Маринов

 

ВЪЗХОД

5

Член

Надка Тодорова Вълкова

 

ГЕРБ

6

Член

Стела Валентинова Тодорова

 

ПП

7

Член

Васил Севдалинов Василев

 

ПП

8

Член

Керанка Петкова Стефанова

 

ДБ

9

Член

Златка Калчева Кюркчиева

 

ДПС

 

 

№302300007 ПГ по селско стопанство

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Пенка Иванова Папазова

 

ГЕРБ

2

Зам.председ.

Валентина Дякова Кюркчиева

 

ДПС

3

Секретар

Надежда Георгиева Папазова

 

ПП

4

Член

Райна Георгиева Василева

 

ВЪЗХОД

5

Член

Райчо Жеков Рачев

 

БСП

6

Член

Правдина Иванова Карапачова

 

ДБ

7

Член

Павлина Панайотова Тодорова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

№302300008 общинска сграда

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Димитър Евгениев Манов

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Зам.председ.

Мария Иванова Попова

 

ГЕРБ

3

Секретар

Цонка Пенева Вичева

 

ДПС

4

Член

Калоян Росенов Лучански

 

ВЪЗХОД

5

Член

Йовка Върбанова Шопова

 

ГЕРБ

6

Член

Татяна Веселинова Йорданова

 

БСП

7

Член

Рейхане Мюхитдин Али

 

ДПС

8

Член

Милена Стоянова Симеонова

 

ДБ

9

Член

Шемсидин Юмеров Хаджиев

 

ПП

 

 

№ 302300009 Кметство кв. Кирково

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Антоанета Георгиева Антонова

 

ВЪЗХОД

2

Зам.председ.

Марияна Георгиева Калева

 

ГЕРБ

3

Секретар

Павлинка Илиева Методиева

 

ПП

4

Член

Светла Станчева Пенчева

 

ГЕРБ

5

Член

Федаил Якуб Мехмед

 

ДПС

6

Член

Стела Добрева Пенчева

 

БСП

7

Член

Снежанка Славева Маринова

 

ПП

8

Член

Даниела Петкова Николова

 

ДБ

9

Член

Стойчо Крумов Стоев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

№ 302300010 Клуб на пенсионера

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Анифе Джевадетова Мустафова

 

ДПС

2

Зам.председ.

Асен Бойков Марянов

 

ВЪЗХОД

3

Секретар

Петина Петрова Кирилова

 

ДБ

4

Член

Катя Методиева Георгиева

 

ПП

5

Член

Веселина Минчева Христова

 

ГЕРБ

6

Член

Галина Живкова Стоянова

 

ПП

7

Член

Станислав Георгиев Пенев

 

ГЕРБ

8

Член

Янка Петрова Бонева

 

БСП

9

Член

Пенка Русева Бумбарова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

№302300011 - с. Драгоево

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Диана Димова Жекова

 

ГЕРБ

2

Зам.председ.

Тонка Стефанова Стефанова

 

БСП

3

Секретар

Даниела Иванова Георгиева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Борянка Златкова Петрова

 

ГЕРБ

5

Член

Румяна Георгиева Папазова

 

ВЪЗХОД

6

Член

Атанас Живков Георгиев

 

ПП

7

Член

Катя Николова Йорданова

 

ДПС

8

Член

Венелина Карова Денева

 

ДБ

9

Член

Йорданка Георгиева Атанасова

 

ПП

 

 

№ 302300012 - с. Златар

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Кадрия Сабриева Хасанова

 

ПП

2

Зам.председ.

Силвия Владимирова Димова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Силва Христова Ангелова

 

ГЕРБ

4

Член

Сидика Хюсеинова Сакинова

 

ГЕРБ

5

Член

Юлиана Димитрова Вичева

 

ВЪЗХОД

6

Член

Айше Исмаилова Алиева

 

ПП

7

Член

Кямиле Хасанова Адемова

 

ДПС

8

Член

Сийка Василева Герова

 

ДБ

9

Член

Адвие Рамаданова Мустафа

 

БСП

 

 

№302300013 - с. Имренчево

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Елка Димчева Боева

 

ДБ

2

Зам.председ.

Геновева Кирилова Христова

 

БСП

3

Секретар

Недка Дончева Лозанова

 

ПП

4

Член

Стела Севдалинова Кръстева

 

ДПС

5

Член

Светла Калчева Пенева

 

ВЪЗХОД

6

Член

Иванчо Станчев Димитров

 

ГЕРБ

7

Член

Величка Петрова Радева

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

№302300014 - с. Кочово

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Любен Богданов Шиваров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Зам.председ.

Валентина Блажева Добрева

 

ГЕРБ

3

Секретар

Джейлян Османова Рамаданова

 

ДПС

4

Член

Валентин Илиев Върбев

 

ПП

5

Член

Иван Димитров Маринов

 

ГЕРБ

6

Член

Мевсяр Мустафа Тефик

 

ДБ

7

Член

Станислава Йорданова Минчева

 

ГЕРБ

8

Член

Ирина Иванова Бойчева

 

БСП

9

Член

Иксаня Джаидова Исмаилова

 

ВЪЗХОД

 

 

№302300015 - с. Миланово

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Севгюл Ахмедова Мехмед

 

ДПС

2

Зам.председ.

Гюлчин Мевсим Рамадан

 

ПП

3

Секретар

Айше Юзджан Осман

 

ГЕРБ

4

Член

Селиме Салиева Хюсеинова

 

ВЪЗХОД

5

Член

Арзу Емине Абил

 

ПП

6

Член

Невин Неждетова Мехмед

 

ГЕРБ

7

Член

Никола Славов Стефанов

 

БСП

8

Член

Гюлхан Реджебова Хюсеинова

 

ДБ

9

Член

Никола Захариев Николаев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

№302300016 - с. Мокреш

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Гюрсел Неждет Рамадан

 

ПП

2

Зам.председ.

Емине Мехмедова Халил

 

ДПС

3

Секретар

Нурхан Алиева Исмаил

 

ГЕРБ

4

Член

Валентина Веселинова Вълчева

 

БСП

5

Член

Кристина Боянова Стойчева

 

ВЪЗХОД

6

Член

Сефидин Хюсеин Исмаил

 

ДБ

7

Член

Владимир Тодоров Гроздев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

№302300017 - с. Мостич

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Бюрхан Хюсеин Исмаил

 

ДПС

2

Зам.председ.

Петя Иванова Цойкова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Секретар

Фаня Петкова Илиева

 

ПП

4

Член

Мехмед Еюбов Мехмедов

 

ВЪЗХОД

5

Член

Йорданка Белева Йорданова

 

ДБ

6

Член

Маргаритка Христова Генова

 

БСП

7

Член

Неврие Нуридинова Мехмедова

 

ГЕРБ

 

 

№302300018 - с. Осмар

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Антоанета Димитрова Василева

 

ДБ

2

Зам.председ.

Огнян Митев Ганчев

 

ГЕРБ

3

Секретар

Марияна Димитрова Колева

 

ПП

4

Член

Велчо Страхилов Василев

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Член

Красимира Венчова Крумова-Станойкова

 

ВЪЗХОД

6

Член

Пенчо Петров Пенчев

 

БСП

7

Член

Мутлу Илхан Рамадан

 

ДПС

 

 

№302300019 - с. Суха река

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Надежда Иванова Савова

 

ГЕРБ

2

Зам.председ.

Елис Ахмедова Мехмедова

 

ДПС

3

Секретар

Милена Стоянова Шиварова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Член

Божанка Веселинова Антонова

 

ВЪЗХОД

5

Член

Милен Огнянов Димитров

 

ДБ

6

Член

Виктория Асенова Дишлиева

 

БСП

7

Член

Иван Радушев Иванов

 

ПП

 

 

№302300020 - с. Троица

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Гинка Стойнева Петрова

 

ПП

2

Зам.председ.

Валентина Иванова Николова

 

ГЕРБ

3

Секретар

Вилдан Ибрахим Исмаилова

 

ДПС

4

Член

Стефка Енчева Димитрова

 

БСП

5

Член

Гюлвер Севгинова Топчу

 

ПП

6

Член

Ненка Вичкова Сотирова

 

ГЕРБ

7

Член

Яница Светославова Николаева

 

ВЪЗХОД

8

Член

Свилен Славейков Мариянски

 

ДБ

9

Член

Пламен Вичев Петров

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 

№302300021 - с. Хан Крум

 

 

Длъжност

Име, презиме, фамилия

 

партия

1

Председател

Христо Стоянов Христов

 

ГЕРБ

2

Зам.председ.

Диана Спасова Батова

 

ПП

3

Секретар

Мария Дончева Темелкова

 

ДБ

4

Член

Радка Стоянова Димитрова

 

БСП

5

Член

Назим Рамадан Хюсеин

 

ДПС

6

Член

Ели Емилова Алексиева

 

ВЪЗХОД

7

Член

Веселка Стефанова Кирилова

 

ВЪЗРАЖДАНЕ

 

 1. Утвърждава списък на резервните членове на СИК в Община Велики Преслав.
 2. Издава удостоверения на членовете на СИК в Община Велики Преслав.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

Председател: Ивайло Милчев Илиев

Секретар: Ахмед Метинов Джамбазов

* Публикувано на 07.03.2023 в 17:50 часа

Календар

Решения

 • № 154 / 06.04.2023

  относно: Заявление вх.№ 393/04.04.2023г. от Светлин Стрелков относно поправка на Протокол № 21/02.04.2023г на РИК - Шумен

 • № 153 / 05.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 395/05.04.2023 г. от Владимир Милушев относно неточности при отчитане на гласовете в СИК в гр. Шумен

 • № 152 / 05.04.2023

  относно: Жалба с вх. № 392/02.04.2023 г. по описа на РИК Шумен, подадена от Александър Иванов, упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно нарушения на Изборния кодекс в СИК 300700001 в с. Борци, община Венец

всички решения